Doktoraty

Wymagana dokumentacja do wszczęcia przewodu doktorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami dot. wszczęcia przewodu doktorskiego (załącznik nr 1)

 

Do wszczęcia przewodu doktorskiego wymagane są następujące dokumenty:

1. Podanie do Dziekana Wydziału Zarządzania

2. Kwestionariusz osobowy

3. Życiorys

4. Oryginał lub poświadczona kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich

5. Opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych (w tym opinia Kierownika Katedry)

6. Kserokopie samodzielnych publikacji*

7. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

8. Protokół z otwartego posiedzenia Katedry

9. Opinia Kierownika Studiów Doktoranckich (dot. tylko uczestników Studiów Doktoranckich)

10. Oświadczenie o zapoznaniu się z uchwałą Senatu UE nr 19/2015/2016 (dot. tylko uczestników Studiów Doktoranckich)

 

 

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego

wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego

  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu (załącznik nr 2)

2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3)

3. Oświadczenie o przebiegu przewodu doktorskiego (załącznik nr 4)

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z uchwałą Senatu UE 19/2015/2016 (załącznik nr 5)

5. Uchwała Senatu UE nr 19/2015/2016

 

 

*Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

 

wykaz czasopism naukowych od 9 grudnia 2016r.

wykaz czasopism naukowych od 23 grudnia 2015r.

wykaz czasopism naukowych od 31 grudnia2014r.

Regulacje prawne - stan prawny do 30.09.2011

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habliitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

3. Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

4. Uchwała Rady Wydziału Zarządzania nr 6/2009/2010 z 29.10.2009 r. w sprawie egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej dla ekonomistów i nieekonomistów.

5. Uchwała Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach nr 6/2012/2013 z 25.10.2012 r. w sprawie trybu przeprowadzania wybranych czynności w przewodach doktorskich.