Habilitacje

Wymagana dokumentacja po 1.10.2014

  1. kopia dyplomu doktora potwierdzona przez jednostkę przeprowadzającą  postępowanie habilitacyjne,
  2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności  określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie elektronicznej i papierowej,  w języku polskim i angielskim,
  3. wykaz opublikowanych prac naukowych w formie elektronicznej i papierowej – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196,poz.1165),
  4. informacje o:

- osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcje promotora pomocniczego,

- współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

- działalności popularyzatorskiej naukę.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4, wymagają podpisu Habilitanta. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z formą papierową, wymagane są również podpisy na tych dokumentach.

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w przypadku, gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci autora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Regulacje prawne - stan prawny od 1.10.2011

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
  2. Ustawa z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habliitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

 

Regulacje prawne - stan prawny do 30.09.2011

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
  2. Ustawa z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora