Profesury

Wymagana dokumentacja - po 1.10.2014

 1. Poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dyplomu doktora i doktora habilitowanego,
 2. Autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których ta osoba pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego oraz o sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych, a także o działalności popularyzującej naukę (w języku polskim i angielskim),

 3. Wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora,
 4. Ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze (w języku polskim i angielskim) sporządzona wg zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 3 października 2014r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,
 5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 6. Kserokopie publikacji:
  - przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego,
  - po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

  Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.

Regulacje prawne - stan prawny od 1.10.2011

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
 2. Ustawa z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków  przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Regulacje prawne - stan prawny do 30.09.2011

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
 2. Ustawa z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora