Stypendia dla doktorantów

Każdy doktorant (bez względu na tryb studiów) może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium dla najlepszych doktorantów 
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium socjalne
  • zapomogę.

Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich mogą się ubiegać o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami nt. ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

 

Terminy i miejsce składania wniosków:

socjalne (do 12 października 2018 r.)
specjalne dla osób niepełnosprawnych (do 12 października 2018 r.)
zapomogi
W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

stypendium ministra (do 17 września 2018 r.)

Marta Hulbój-Niziałek
marta.hulboj@ue.katowice.pl

tel.: +48 32257-7200
pok. 219 A
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

dla najlepszych doktorantów (do 12 października 2018 r.)
doktoranckie (do 15 października 2018 r.)
projakościowe (do 15 października 2018 r.)

Ewa Kominko
ewa.kominko@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7207

pok. 216 A
poniedziałek - piątek 7:30-15:30