Praca dyplomowa

 

Wymagania wobec prac dyplomowych

 1. wymagania formalne dla prac licencjackich
 2. wymagania formalne dla prac magisterskich
 3. wymagania edytorskie
 4. strona tytułowa pracy licencjackiej/ magisterskiej

  

Standardy prac magisterskich i licencjackich

 

Zasady składania pracy i wymagane dokumenty przed obroną

UWAGA!!! W związku z wejściem w życie w dniu 13.05.2019 r. Zarządzenia Rektora w sprawie procedury oceny oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich  powstających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach nastąpiły zmiany dotyczące zasad składania prac:

 1. Procedura sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych obejmuje wszystkie prace dyplomowe przygotowane przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem promotora przedkładane do obrony. Sprawdzenie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń poprzez wskazanie ewentualnych podobieństw w pracy poddawanej sprawdzeniu do tekstów znajdujących się w systemowej bazie danych i w Internecie.
 2. W celu przeprowadzenia oceny samodzielności przygotowania pracy Student zobowiązany jest do przekazania Promotorowi:

  1. wydruku komputerowego pracy dyplomowej (poziomy wydruk dwustronny formatu A4, na jednej stronie wydruku dwie strony pracy)
  2. wersji elektronicznej pracy dyplomowej (płyta CD/DVD/pendrive); dokument zapisany w formacie Microsoft Word 97-2003 (.doc) o nazwie nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek (małymi literami; np. kowalski.jan.1s.msg (stopień i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, 2s oraz dla studiów niestacjonarnych 1n, 2n, skrót kierunku należy zastosować taki sam jak podany w Wirtualnej uczelni)
  3. oświadczenia o samodzielności przygotowania pracy i zgodności zawartości płyty z plikiem, który będzie poddany ocenie w JSA oraz wydrukiem komputerowym (oświadczenie należy wkleić na drugiej stronie pracy dyplomowej)

 3. Promotor jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pracy do sprawdzenia jej oryginalności za pomocą systemu JSA.
 4. Promotor rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza elektroniczną wersję pracy dyplomowej do systemu JSA oraz uruchamia jednokrotne badanie treści pracy. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści „Protokołu ponownej kontroli oryginalności pracy”.
 5. Promotor  po wykonaniu analizy samodzielności przygotowania pracy, akceptując ją w JSA, wnioskuje o dopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego lub w przypadku podwyższenia wskaźnika procentowego rozmiaru podobieństwa (PRP) podejmuje czynności wyjaśniające.
 6. Pozytywną ocenę z seminarium należy wpisać do protokołu dopiero po zaakceptowaniu pracy w systemie JSA.
 7. W przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego Promotor przekazuje do dziekanatu pracę dyplomową wraz z wersją elektroniczną, podpisany ogólny raport prawdopodobieństwa oraz recenzję pracy dyplomowej niezależnie od trwającej sesji egzaminacyjnej studentów i uzyskania przez nich pozytywnych ocen z zaliczeń/egzaminów. Promotor w uzasadnionych przypadkach może upoważnić studenta do złożenia kompletu dokumentacji w dziekanacie (upoważnienie np. w formie mailowej).
 8. Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie karty obiegowej wraz z wszystkimi załącznikami:

  • 4 zdjęcia w formacie  4,5 x 6,5 cm UWAGA! w związku z nowym wzorem dyplomu zdjęcia nie są już wymagane
  • legitymację studencką
  • potwierdzenie opłaty za dyplom
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  • inne (dokumenty potwierdzające dodatkowe aktywności do umieszczenia w suplemencie)


Komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem obrony (o terminie obrony studentów informuje Promotor)

Recenzja jest składana w dziekanacie przez Recenzenta nie później niż 3 dni przed datą planowanej obrony.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa Regulamin.

 

Odpis w języku angielskim

Odpis dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim wydawany jest na wniosek studenta. Do podania należy dołączyć dodatkowe zdjęcie (o formacie 4,5cm X 6,5cm) oraz dowód wpłaty w wysokości 40 zł /opłata wnoszona na indywidualne konto studenta-absolwenta/.