Dr hab. Barbara Kos, prof. UE

Biogram 

Urodziła się w Krakowie. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w której zdobyła także doktorat (1990 roku) oraz habilitację (1999 roku). W Uczelni jest zatrudniona od 1981 roku. Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Ekonomii ds. Dydaktyki (2002-2005), prodziekana Wydziału Ekonomii ds. Nauki (2005-2008), dziekana Wydziału Ekonomii (dwie kadencje 2008-2016). Jest profesorem w Katedrze Transportu.

Była sekretarzem Komisji Transportu PAN o/Katowice, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Organizacji i Zarządzania Komitetu Transportu PAN w Warszawie, wchodzi w skład Rady Programowej Czasopisma "Technika Transportu Szynowego koleje - tramwaje - metro", Rady Naukowej Zeszytu Naukowego "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzynarodowego Komitetu Naukowego Miesięcznika "Logistyka i Transport" oraz Rady Naukowo-Programowej Miesięcznika "Ekonomicko Manazerskie Spektrum" Wydawnictwo Uniwersytetu w Żylinie.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami ekonomiki transportu, spedycji oraz logistyki. Hobbystycznie interesuje się historią sztuki, muzyką, fantastyką i podróżami.