Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w myśl art. 3 Kodeksu Pracy (jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) jest pracodawcą zatrudniającym, zgodnie z art. 107 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (jt. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

U pracowników Uniwersytetu najbardziej cenimy wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie oraz twórcze podejście do wykonywanych obowiązków. Poza wymienionymi cechami, u zgłaszających się kandydatów, poszukujemy dużej otwartości na ludzi i sytuacje, w szczególności rozwiniętych zdolności interpersonalnych. Cenimy sobie również entuzjazm, który pozwoli czerpać radość i satysfakcję z pracy.

Jako pracodawca, szczególne znaczenie przypisujemy pozytywnej atmosferze wśród pracowników, uważając, iż jest ona filarem kultury organizacyjnej, czynnikiem determinującym wysoką jakość i efektywność pracy, wreszcie klimatu wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapewnia swoim pracownikom warunki i szanse doskonalenia umiejętności zawodowych, poszerzania wiedzy, pozyskiwania nowych doświadczeń oraz realizowania własnych pasji. Pozwolą one z pewnością mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed szkolnictwem wyższym szybko zmieniające się otoczenie.

Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grona pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prosimy zapoznać się z aktualnymi ofertami opublikowanymi na stronie internetowej Uniwersytetu. Zamieszczone tam ogłoszenia uwzględniają podział pracowników na: nauczycieli akademickich oraz niebędących nauczycielami akademickimi.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 50 jest administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez kandydata ubiegającego się o pracę na Uniwersytecie.