Oferty pracy

Konkurs na stanowisko adiunkta (0,5 etatu) w Katedrze Uczenia Maszynowego w Kolegium Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 01/2021/AD/KUM/KIK”

Data publikacji: 07.01.2021 r.
Termin składania dokumentów: 21.01.2021 r. - 03.02.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 19.02.2021 r.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § 82 - 83 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • posiadają dorobek badawczy z zakresu informatyki lub informatyki technicznej i telekomunikacji (minimum 3 publikacje na międzynarodowych konferencjach lub w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w ciągu ostatnich 4 lat),
 • posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczych w przynajmniej jednej z dyscyplin: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zarządzaniu i jakości,
 • posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski, niemiecki i francuski), 
 • dodatkowym atutem będą publikacje w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w czasopismach listy A MNiSW (do roku 2018), co najmniej 70 punktów (po roku 2018),
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w obszarze informatyki (udział w realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych, udział w zespołach przygotowujących lub wdrażających systemy informatyczne w firmach itp.)
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów z przedmiotów związanych z programowaniem komputerów, sztuczną inteligencją, maszynowym uczeniem,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie organizacyjne, wspomagające działalność naukową lub dydaktyczną (udział w komitetach organizacyjnych konferencji, udział w projektach dydaktycznych itp.).

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Uczenia Maszynowego w Kolegium Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Kolegium i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Kolegium/Uczelni
i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.  

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2021 r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (0,5 etatu)

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:

1. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego – 2950 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych),                                  

2. adiunkt posiadający stopień naukowy doktora – 2575 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zatrudnienie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym,
 • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy,
 • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć:

 • pocztą tradycyjną z adnotacją na kopercie: „Ogłoszenie nr 01/2021/AD/KUM/KIK”

(o skuteczności zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do Uniwersytetu) na adres:

 Biuro Zarządzania Kadrami  (1/29 budynek Rektoratu)

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

 

Termin składania dokumentów: od 21.01.2021 r. do 03.02.2021  r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 10.02 do 19.02.2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 19.02.2021 r.

* W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287
w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadramiw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7061
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Anna Widłak
tel. +48 32257-7061
e-mail: anna.widlak@ue.katowice.pl