Oferty pracy

Konkurs na stanowisko asystenta (2 etaty) w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki w Kolegium Zarządzania „Ogłoszenie nr 40/2021/AS/KSEiM/KZ”

Data publikacji: 22.06.2021 r.

Termin składania dokumentów: 07.07.2021 r. - 20.07.2021 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 30.07.2021 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § 82 - 83 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub w odpowiednich dyscyplinach wymienionych w poprzedniej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym,
 • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią promotora lub kierownika katedry,
 • posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski, niemiecki i francuski),
 • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich lub równorzędnych (jednolitych/ drugiego stopnia) ze średnią ocen co najmniej 4,0,
 • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich lub równorzędnych (jednolitych/ drugiego stopnia) nie dawniej niż 5 lat od roku kalendarzowego ogłoszenia konkursu,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka programowania komputerowego R,
 • dodatkowym atutem będzie posługiwanie się pakietem MS Office,
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ilościowych,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku naukowego (artykuły, referaty, udział w projektach naukowo – dydaktycznych),
 • w przypadku obcokrajowców konieczne jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Statystyki, Ekonometrii i Matematyki
w Kolegium Zarządzania będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Kolegium i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Kolegium/Uczelni
i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2021 r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:

asystent (pełny wymiar czasu pracy, podstawowe miejsce pracy) – 3 720 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych)

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zatrudnienie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym,
 • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy,
 • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć:

 • pocztą tradycyjną z adnotacją na kopercie: „Ogłoszenie nr 40/2021/AS/KSEiM/KZ”

(o skuteczności zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do Uniwersytetu) na adres:

 Biuro Zarządzania Kadrami  (1/31 budynek Rektoratu)

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

 

Termin składania dokumentów: od 07.07.2021 r. do 20.07.2021  r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 26 do 30.07.2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.07.2021 r.

* W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Rozwoju Kadrw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7051
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Katarzyna Gabryś 
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl