Oferty pracy

Konkurs na stanowisko instruktora (0,5 etatu) w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu „Ogłoszenie nr 46/2021/INS/CWFiS”

Data publikacji: 17.08.2021 r.
Termin składania dokumentów: 01.09.2021 r. - 16.09.2021 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 24.09.2021 r.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § 82 - 83 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego,
 • posiadają uprawnienia instruktora w co najmniej dwóch wiodących dyscyplinach sportowych (koszykówka, siatkówka, pływanie),
 • posiadają co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej,
 • posiadają znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski, niemiecki i francuski),
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień instruktora aerobiku lub fitnessu,
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w organizacji imprez sportowych,
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca trenera/instruktora w klubie sportowym,
 • dodatkowym atutem będą udokumentowane osiągnięcia zawodnicze,
 • dodatkowym atutem będzie gotowość do reprezentowania Uczelni w zawodach Akademickich Mistrzostw Śląska i Akademickich Mistrzostw Polski.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku instruktora w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do  aktywności fizycznej przez całe życie oraz do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (0,5 etatu).  

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  1910  zł. (słownie: tysiąc dziewięćset dziesięć złotych).

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zatrudnienie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata,
 • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym,
 • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy,
 • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć:

 • pocztą tradycyjną z adnotacją na kopercie: „Ogłoszenie nr 46/2021/INS/CWFiS”

(o skuteczności zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do Uniwersytetu) na adres:

 

 Biuro Zarządzania Kadrami  (1/29 budynek Rektoratu)

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

 

Termin składania dokumentów: od 01.09.2021 r. do 16.09.2021  r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 20 do 24.09.2021 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.09.2021 r.

* W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].


Pliki:
46_2021_INS_CWFiS.pdf1.5 M

W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadramiw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7061
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Katarzyna Gabryś 
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl