Oferty pracy

SAMODZIELNY REFERENT / MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE PLANOWANIA DYDAKTYKI W BIURZE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA (Ogłoszenie nr 2/EZJ/2023)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 6 kwietnia 2023 r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 11 do 19 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 26 kwietnia 2023 r.

1. Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby planowania i monitorowania działalności dydaktycznej Uniwersytetu,
 • obsługa procesu rezerwacji sal dydaktycznych,
 • opracowywanie harmonogramów sesji egzaminacyjnych,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji,
 • troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
 • ewidencja działalności dydaktycznej pracowników Uniwersytetu oraz osób współpracujących,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie dydaktyki.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe*,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność zbierania, weryfikowania i analizy danych,
 • umiejętność realizacji wielu działań równocześnie, szczególnie pod presją czasu,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współpracy,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i poszukiwania rozwiązań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • wysoka motywacja do pracy.

*

- w przypadku stanowiska samodzielnego referenta wymagane jest wykształcenie średnie; staż pracy nie jest wymagany

- w przypadku stanowiska młodszego specjalisty wymagane jest wykształcenie średnie oraz sześć lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego (nabytego w ramach stosunku pracy lub poza nim, o ile odpowiadał on swoim zakresem obszarowi zadań wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze)

lub

wykształcenie wyższe (staż pracy nie jest wymagany)

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 • znajomość i umiejętność interpretacji aktów prawnych (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, akty wykonawcze do wymienionej ustawy, wewnętrzne regulacje Uniwersytetu).

 

4. Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy NA ZASTĘPSTWO, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
 • dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia. Dodatek jest wypłacany poczynając od czwartego roku zatrudnienia, z tym że wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku (7:30-15:30), co umożliwi łączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • pracę, która nie jest monotonna, wymaga zaangażowania i umożliwia rozwój kompetencji zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • parking dla pracowników,
 • bogaty zakres świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie opłat z tytułu uczęszczania dziecka/i do żłobka, przedszkola lub innych placówek wychowania przedszkolnego, dofinansowanie opłat z tytułu usług i świadczeń służących wzmacnianiu potencjału zdrowotnego i kulturowego,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników,
  ich współmałżonków/partnerów życiowych i dzieci,
 • możliwość przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Planowane zatrudnienie:  08 maja 2023 r. 

 

5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy.

 

Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja_kadry@ue.katowice.pl
(w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 2/EZJ/2023”).

 

6. Terminy:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 6 kwietnia 2023 r.

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 11 do 19 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 26 kwietnia 2023 r.

 

7. Informacja dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

W przypadku, gdy kandydat jest zainteresowany wzięciem udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez okres najbliższego roku przez Uniwersytet, powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacji, także danych osobowych poza tymi, które są wymagane.

1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą  przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.
-------------------------
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

 • w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:
            

Edyta Listek
tel. +48 32257-7051
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

 • w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
            

Katarzyna Gabryś
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.