Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców 2021/2022

Proces rekrutacji kandydatów zagranicznych Termin*
Rejestracja w systemie Dream Apply (zagraniczne świadectwa/dyplomy)

1 marca – 30 czerwca 2021
(kandydaci spoza Europy)

 1 marca – 31 lipca 2021
(kandydaci z Europy)

Rejestracja w systemie IRK (polskie świadectwa/dyplomy) szczegółowe informacje
Składanie dokumentów w wersji papierowej (polskie świadectwa/dyplomy) szczegółowe informacje
Składanie dokumentów w wersji papierowej (zagraniczne świadectwa/dyplomy) do 30 września 2021

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli kandydat nie może pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale (dyplom, tłumaczenie przysięgłe, oświadczenia). Pamiętaj, że podczas transportu mogą ulec zniszczeniu. Po przyjeździe do Polski, przedstaw dodatkowo w Dziale Rekrutacji oryginały paszportu/dowodu osobistego, wizę/kartę pobytu i Kartę Polaka (jeśli dotyczy).

Stypendium Wyszehradzkie — harmonogram i proces rekrutacji 

1–7 marca: przyjmowanie aplikacji w systemie Dream Apply.

Wymagania:

  • list motywacyjny,
  • skan dyplomu oraz suplementu wraz z przysięgłym tłumaczeniem na j. polski lub j. angielski,
  • oficjalny wykaz ocen ze wszystkich ukończonych semestrów wydany w j. polskim lub j. angielskim (jeżeli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu i suplementu),
  • skan paszportu,
  • podejście do rozmowy kwalifikacyjnej.

10 marca: rozmowy kwalifikacyjne (zaproszenia zostaną wysłane indywidualnie po rejestracji w systemie)

12 marca: ogłoszenie wyników oraz przesłanie pre-acceptance letter (niezbędne w procesie aplikacji o Stypendium)

Pamiętaj!
Kompletne wnioski o Stypendium Wyszehradzkie należy złożyć najpóźniej do 15 marca, 2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.visegradfund.org

* Daty mogą ulec zmianie. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Uczelni.