Opłaty za studia w roku akademickim 2018/2019

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN (1 EUR = około 4,3 PLN**)

 

Opłata roczna

Opłata całkowita

Finance and Accounting for Business (licencjat) 2720 PLN*** 8160 PLN***
Finance and Accounting for International Business (magister) 2400 PLN*** 4800 PLN***

International Business (licencjat)

4500 PLN*** 13 500 PLN***

International Business (magister)

5000 PLN*** 10 000 PLN***

ARIMA

bez opłat bez opłat
Studia I stopnia w języku polskim bez opłat bez opłat
Studia II stopnia w języku polskim bez opłat bez opłat
Studia podyplomowe w języku polskim
wg tabeli opłat
Studia III stopnia w języku polskim
bez opłat

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018

*Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA, a także posiadacze Karty Polaka mogą przystąpić do rekrutacji na podstawie decyzji Rektora (z pominięciem procesu rekrutacji) z odpłatnością według tabeli umieszczonej powyżej lub przyjęcia na zasadach obowiązujących obywateli Polski (na podstawie wyników ocen ze świadectw maturalnych) według tabeli znajdującej się poniżej.

**w zależności od bieżącego kursu euro
Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy uczelni, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty te są wnoszone za cały okres nauki, w wyznaczonym terminie. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki. Opłatę wpisową wnosi się razem z pierwszą ratą opłat za studia (nie ma możliwości zwolnienia z opłaty wpisowej).

***podane opłaty mogą ulec zmianie