Opłaty za studia w roku akademickim 2021/2022

Studenci zagraniczni na zasadach pełnej odpłatności

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Opłata
za semestr

Opłata całkowita za studia

Finance and Accounting for Business (Bachelor)5 000 PLN30 000 PLN
Finance and Accounting for International Business (Master)5 000 PLN20 000 PLN

International Business (Bachelor)

6 000 PLN36 000 PLN

International Business (Master)

6 000 PLN24 000 PLN

Quantitative Asset and Risk Management (Master)

5 000 PLN20 000 PLN
E-commerce (Master)6 000 PLN24 000 PLN
European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) (Master)zależy od semestru*12 204 EUR*
Studia licencjackie w języku polskim4 000 PLN24 000 PLN
Studia magisterskie w języku polskim4 000 PLN16 000 PLN

*Szczegółowe informacje dotyczące płatności za program MERCURI dostępne są na stronie: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego: iae-marketing-mercuri@univ-grenoble-alpes.fr

Studenci z Unii Europejskiej, posiadacze Karty Polaka oraz inni

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN

Opłata
za semestr

Opłata całkowita za studia 

Finance and Accounting for Business (Bachelor)1 700 PLN10 200 PLN
Finance and Accounting for International Business (Master)1 300 PLN5 200 PLN

International Business (Bachelor)

2 400 PLN14 400 PLN

International Business (Master)

2 400 PLN9 600 PLN

Quantitative Asset and Risk Management (Master)

1 300 PLN5 200 PLN
E-commerce (Master)   2 400 PLN 9 600 PLN
European Master in Customer Relationship Marketing (MERCURI) (Master) zależy od semestru*5 150 EUR*
Studia licencjackie w języku polskim (stacjonarne)brak opłatbrak opłat
Studia magisterskie w języku polskim (stacjonarne)brak opłatbrak opłat
Studia licencjackie w języku polskim (niestacjonarne)szczegółowe informacjeszczegółowe informacje
Studia magisterskie w języku polskim (niestacjonarne)szczegółowe informacje szczegółowe informacje

*Szczegółowe informacje dotyczące płatności za program MERCURI dostępne są na stronie: www.mastermercuri.eu/tuition-fees Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu mailowego: iae-marketing-mercuri@univ-grenoble-alpes.fr

Zasady odpłatności

Od cudzoziemców studiujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pobierane są opłaty za studia. Jednak w przypadku spełnienia któregoś z poniższych warunków, można studiować za darmo albo płacić według tabeli opłat dla polskich studentów:

  • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
  • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
  • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
  • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • posiadacza ważnej Karty Polaka;
  • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

** Zezwolenie na pobyt czasowy, udzielony cudzoziemcowi w celu połączenia się z rodziną.
*** Zezwolenie na pobyt czasowy udzielony cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony członkowi rodziny wcześniej wymienionego cudzoziemca, z którym zamieszkiwał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub próbuje się z nim połączyć.