Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Dowiedz się więcej na temat zasad odpłatności i opłat za studia. Następnie zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Dream Apply, wybierz interesujący cię program studiów, wypełnij formularz rekrutacyjny i postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Uwaga!
Osoby, które w dniu logowania, nie ukończyły 18 roku życia mają obowiązek załączyć do podania zgodę przedstawiciela ustawowego podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Podania przesłane elektronicznie, bez zgody nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia dokumentacji. 

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Zeskanuj następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej. Sprawdź, czy Twoje świadectwo jest uznawane w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja. Zapoznaj się również z informacjami na temat sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą.
 • Tłumaczenie przysięgłe ww. świadectwa na j.polski lub j. angielski (jeśli studia prowadzone są w j. angielskim);
 • Zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (licencjackich/I stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie);
 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2;
 • Paszport;
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (jeśli dotyczy);
 • Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (jeśli dotyczy);
 • Zgodę przedstawiciela ustawowego podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego (jeśli dotyczy).

Załaduj skany dokumentów i dodaj zdjęcie do podania.

Bachelor Degree Admission Process
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
  (nr konta bankowego widoczny będzie w systemie, po zarejestrowaniu się na studia);
 • Wgraj do systemu potwierdzenie przelewu 
  (w miejscu, w którym zostały wgrane poprzednie dokumenty);
 • Twoje podanie zostanie rozpatrzone, po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Uczelni.
Bachelor Degree Admission Process

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego lub angielskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.

Bachelor Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostanie wystawione powiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za pierwszy semestr. Kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni, otrzymasz zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia, które może zostać załączone do wniosku wizowego.

Bachelor Degree Admission Process

Zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Dział Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały załadowane w aplikacji.

Pamiętaj!

Aby studiować w Polsce, musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty w wysokości min. 30 000 EUR, tak aby obejmowało wszystkie wydatki związane m.in. z pilną hospitalizacją, pogotowiem ratunkowym, koniecznością powrotu do domu z powodów medycznych lub śmiercią. Wypełnij oświadczenie.

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Termin wypełniania aplikacji online w systemie rekrutacyjnym Dream Apply:

1 marca – 30 czerwca 2021
(kandydaci spoza Europy)

1 marca – 31 lipca 2021
(kandydaci z Europy)

Oryginały dokumentów zagranicznych należy złożyć w Dziale Rekrutacji do końca września 2021 r.

Wszystkie dokumenty załączone podczas aplikacji on-line muszą być przedstawione w oryginale pracownikom Działu Rekrutacji przed podpisaniem ślubowania i podjęciem studiów. 

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5 
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, 
można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Pamiętaj, że podczas transportu dokumenty mogą ulec zniszczeniu.

Klauzula informacyjna [dowiedz się więcej]