Stypendia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Stypendium Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na studia I stopnia w języku polskim dla cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą i nie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tzn.:

  • nie mają obywatelstwa polskiego ani innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu,
  • nie mają Karty Polaka,
  • nie są wymienieni w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.