Konkurs Rektora dla najlepszych cudzoziemców

Rektor w danym roku akademickim może zwolnić z ponoszenia opłat za pierwszy rok studiów cudzoziemców, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim w ramach Konkursu Rektora dla najlepszych cudzoziemców. Maksymalnie 5 osób może otrzymać stypendium Rektora.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niebędące obywatelami polskimi, które:

 1. nie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w Uniwersytecie na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 2. uzyskały świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą w roku podejmowania studiów
 3. nie są studentami lub absolwentami polskich uczelni wyższych
 4. złożą oświadczenie o nieposiadaniu dokumentów umożliwiających podjęcie studiów na zasadach bez odpłatności
 5. nie są studentami lub absolwentami polskich uczelni wyższych

Kandydat ubiegający się o stypendium powinien złożyć wszystkie wymagane dokumenty, zeskanować i załadować do elektronicznego podania w systemie rekrutacyjnym

 1. świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Dokument ten powinien być zalegalizowany lub opatrzony appostille.
 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski
 3. załącznik do świadectwa (jeśli został wydany)
 4. tłumaczenie przysięgłe załącznika na język polski
 5. dokument poświadczający znajomość języka polskiego*
 6. zaświadczenie lekarskie wg wzoru, lub inne z tłumaczeniem przysięgłym
 7. kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 8. wniosek o przyznanie stypendium 

Zgłoszenia przysłane w innej formie nie będą przyjmowane. 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 15 kwietnia 2019 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 lipca 2019 r.

Procedura konkursowa:

 1. Weryfikacja nadesłanych dokumentów przez Biuro Rekrutacji
 2. Rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego*
 3. Postępowanie konkursowe - zasady punktacji:
  • liczba punktów uzyskana z przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na dany kierunek studiów, zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim Uchwałą rekrutacyjną jest przeliczana z wagą 0,8 - kandydat wybiera jeden przedmiot z podanych (matematyka lub geografia lub historia lub informatyka lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie) oraz drugi przedmiot język obcy, (w przypadku rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna kandydat może wziąć pod uwagę ocenę z języka polskiego)
  • średnia ocen ze świadectwa maturalnego jest przeliczana z wagą 0,2.
 4. Sporządzenie listy rankingowej 
 5. Decyzja Rektora
 6. Ogłoszenie wyników konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł. 

*Z kandydatami, którzy nie mają zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego lub certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna przez Skype.

W kolejnych latach studiów zwolnienie z opłat za studia jest uzależnione od uzyskanej w poprzedzającym roku akademickim średniej ocen (obliczonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów):

Średnia ocen

Procent zwolnienia z opłat

4,76 – 5,00

100%

4,51 – 4,75

80%

4,30 – 4,50

50%

 1. Cudzoziemiec może ubiegać się o zwolnienie z opłat wyłącznie w okresie wynikającym z planu studiów na danym kierunku w Uniwersytecie.
 2. Decyzję o zwolnieniu z opłat w kolejnych latach studiów podejmuje Rektor, na pisemny wniosek cudzoziemca.