Cudzoziemcy polskiego pochodzenia

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA

  • uznany za osobę pochodzenia polskiego* w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula lub
  • posiadający ważną Kartę Polaka,

może ubiegać się o pokrycie przez uczelnię kosztów ubezpieczenia. W tym celu trzeba:

Podpisać umowę o ubezpieczenie dobrowolne w Śląskim Oddziale Narodowego funduszu Zdrowia przy ul. Kossutha. Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie z dziekanatu o odbywanych studiach
  • legitymacja studencka
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • potwierdzenie meldunku - zaświadczenie z uczelni o tym, że student mieszka w akademiku lub dokument wydany przez Wydział Spraw Obywatelskich (Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4)
  • w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące, numer PESEL wydawany przez ten sam Wydział Spraw Obywatelskich (informacja NFZ: tel. 32 735 18 34)

Z podpisaną umową zgłosić się w ciągu 3 dni do Działu Płac (pokój 262, bud. N), w celu dopełnienia dalszych formalności.

Studenci mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez centra medyczne lub lekarzy, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ.

                                      

* Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie dwa warunki:

  1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (warunek ten uważa się za spełniony, jeśli ww. przodkowie potwierdzili swoją przynależność do Narodu Polskiego),
  2. wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę wykazującą związek z polskością i deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie.

Decyzję w sprawie uznania wnioskodawcy za osobę polskiego pochodzenia wydaje konsul.