Studenci z krajów Unii Europejskiej i EFTA

Studenci z krajów Unii Europejskiej* i EFTA** mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez centra medyczne lub lekarzy, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ.

                                       

Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) trzeba posiadać:

  • aktualną legitymację studencką/doktorancką/zaświadczenie o odbywanym stażu
  • aktualny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Szczegółowe informacje o dostępie do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Studenci Unii Europejskiej nie posiadający Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czyli nie ubezpieczeni w kraju pochodzenia mogą podpisać z NFZ umowę i wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie. Muszą oni okazać formularz E104 wydany w kraju pochodzenia, informujący do kiedy dana osoba była tam ubezpieczona, i że ubezpieczenie wygasło.

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej to ok. 50 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinny zgłosić się w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice) z następującymi dokumentami:

  • zaświadczenie z uczelni polskiej o odbywanych studiach/stażu
  • legitymacja studencka
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • potwierdzenie meldunku - zaświadczenie z uczelni o tym, że studenta mieszka w akademiku lub dokument wydany przez  Wydział Spraw Obywatelskich (Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4)
  • w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące, numer PESEL wydawany przez ten sam Wydział Spraw Obywatelskich

Więcej informacji można uzyskać w NFZ pod numerem telefonu 32 735 18 34

*UE
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

**EFTA
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria