Pomoc finansowa

Rodzaje pomocy materialnej dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

  • stypendium socjalne - może otrzymać student, którego dochód na członka rodziny za rok kalendarzowy, poprzedzający rok akademicki, nie przekracza kwoty dochodu ustalonej przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim*,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu*,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów - może otrzymać student, który uzyskał wymaganą średnią ocen w poprzednim roku akademickim lub posiada osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne**,
  • zapomoga - może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
    w trudnej sytuacji materialnej*.

Szczegółowe informacje na temat warunków przydzielania pomocy finansowej dostępne na stronie.

 

* Dotyczy cudzoziemców posiadających Kartę Polaka lub dokument uprawniający do pobytu w Polsce i przyjętych na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

** Dotyczy cudzoziemców posiadających Kartę Polaka lub dokument uprawniający do pobytu w Polsce, oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przyjętych na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 32 257 71 21, mail: socjalne(at)ue.katowice.pl.