Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Od cudzoziemców studiujący w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pobierane są opłaty za studia. Jednak w przypadku spełnienia któregoś z poniższych warunków, można studiować za darmo albo płacić według tabeli opłat dla polskich studentów:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • posiadacza ważnej Karty Polaka
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Zaloguj się w systemie rekrutacyjny Dream Applywybierz interesujący cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny. 

Uwaga!
Osoby, które w dniu logowania, nie ukończyły 18 roku życia maja obowiązek załączyć do podania zgodę przedstawiciela ustawowego podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Podania przesłane elektronicznie, bez zgody nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia dokumentacji. 

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Zeskanuj następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej(sprawdź, czy Twoje świadectwo jest uznawane w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja);
 • tłumaczenie przysięgłe ww. świadectwa na j.polski;
 • zaświadczenie potwierdzające, że posiadane wykształcenie uprawnia do kontynuowania nauki na studiach wyższych (licencjackich/I stopnia) w kraju jego uzyskania (wymagane tylko w przypadku, kiedy nie ma takiej informacji na świadectwie);
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego lub angielskiego na poziomie min. B2;
 • zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, Zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji;
 • paszport;
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (jeśli dotyczy);
 • dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (jeśli dotyczy).

Załaduj skany dokumentów i dodaj zdjęcie do podania.

Bachelor Degree Admission Process
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej;
 • wgraj do systemu potwierdzenie przelewu
  (w miejscu, gdzie wgrywałeś wszystkie swoje dokumenty).

Twoje podanie zostanie rozpatrzone, kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni.

Bachelor Degree Admission Process

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego lub angielskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.

Bachelor Degree Admission Process

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zostanie wystawione powiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za pierwszy semestr. Kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni, otrzymasz zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia, które może zostać załączone do wniosku wizowego.

Bachelor Degree Admission Process

Zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Dział Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały załadowane w aplikacji.

Studia I stopnia - warunki rekrutacji

Termin wypełniania aplikacji on-line w systemie rekrutacyjnym Dream Apply upływa 31 lipca 2019 r.

Oryginały dokumentów zagranicznych należy złożyć w Dziale Rekrutacji do 20 września.

Przed rozpoczęciem studiów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji wszystkie oryginalne dokumenty załadowane w systemie Dream Apply oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie i kopię wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Dokumenty można składać w Dziale Rekrutacji:

Budynek CNTI, pok. 2/17
ul. Bogucicka 5 
40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty nie muszą być składane bezpośrednio przez studenta, niepotrzebne jest również upoważnienie.

Jeżeli nie możesz pojawić się w Polsce w terminie składania dokumentów, 
można wysłać je pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Biuro Zarządzania Dydaktyką
Rekrutacja Zagraniczna
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Uwaga!
Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale (dyplom, tłumaczenie przysięgłe, oświadczenia). Pamiętaj, że podczas transportu mogą ulec zniszczeniu. Po przyjeździe do Polski, przedstaw dodatkowo w Dziale Rekrutacji lub dziekanacie oryginały paszportu/dowodu osobistego, wizę/kartę pobytu i Kartę Polaka (jeśli dotyczy).

Klauzula informacyjna [dowiedz się więcej]

Zasady rekrutacji 2019/2020