Studia II stopnia - warunki rekrutacji

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • posiadacza ważnej Karty Polaka
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Master Degree Admission Process

Zaloguj się w systemie rekrutacyjnymwybierz interesujący cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny

Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia* (sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja)
 • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j.polski
 • dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego *
 • zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji.

Przygotuj zdjęcie paszportowe sprawdź wymagania.

Załaduj skany dokumentów i dodaj zdjęcie do podania.

Master Degree Admission Process

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i wgraj do podania potwierdzenie przelewu. Twoje podanie zostanie rozpatrzone, kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni.

Master Degree Admission Process

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na Skype. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka.

Master Degree Admission Process

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz znajomości języka polskiego, zostanie ci wystawione powiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za pierwszy semestr. Kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni, otrzymasz od nas promesę przyjęcia, która może zostać załączona do wniosku wizowego.

Master Degree Admission Process

Zaplanuj swój przyjazd do Polski przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zanim rozpoczną się zajęcia odwiedź Biuro Rekrutacji w celu dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały dołączone do podania.

Master Degree Admission Process

Termin wypełniania aplikacji w systemie i wysyłania kompletnej dokumentacji: 30 lipca 2019

Uwaga jeśli masz podstawę prawną do zwolnienia z opłat za studia stacjonarne w języku polskim termin wypełnienia aplikacji to 8 lipca 2019!

Przed rozpoczęciem studiów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji wszystkie oryginalne dokumenty przesłane wcześniej e-mailem oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie i kopię wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

*Z kandydatami, którzy nie mają zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego ani certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna.