Studia podyplomowe - warunki rekrutacji

Master Degree Admission Process

 

Zaloguj się w systemie rekrutacyjnym, wybierz interesujący Cię program studiów i wypełnij formularz rekrutacyjny. 

Master Degree Admission Process

Zeskanuj następujące dokumenty:

  • oryginał dyplomu ukończenia studiów (sprawdź, czy Twój dyplom jest uznawany w Polsce, oraz czy wymagana jest jego legalizacja).`
  • tłumaczenie przysięgłe ww. dyplomu na j.polski
  • dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego *
  • zaświadczenie lekarskie wg wzoru lub inne zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (zaświadczenie musi być wydane w roku rekrutacji.
Master Degree Admission Process

Prześlij zeskanowane dokumenty na adres: podyplomowe@ue.katowice.pl

Master Degree Admission Process

Jeśli nie posiadasz certyfikatu znajomości języka polskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie Twojej znajomości języka. 

Master Degree Admission Process

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz znajomości języka polskiego, zostanie Ci wystawione powiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za pierwszy semestr. Kiedy opłata zostanie zaksięgowana na koncie Uczelni, otrzymasz od nas promesę przyjęcia, która może zostać załączona do wniosku wizowego. 

Master Degree Admission Process

Dostarcz oryginały wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji w wyznaczonych terminach.

Master Degree Admission Process

Dokładny termin rekrutacji zostanie podany wkrótce.

Na podstawie pozytywnej decyzji Rektora wydawane jest zaświadczenie o wstępnym przyjęciu na studia pod warunkiem uiszczenia opłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie uczelni wystawiony zostanie właściwy list akceptacyjny, który kandydat może dołączyć do wniosku wizowego.

Przed rozpoczęciem studiów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji wszystkie oryginalne dokumenty przesłane wcześniej e-mailem oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie i kopię wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

*Z kandydatami, którzy nie mają zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego ani certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.