Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big data oraz  oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo. Kandydatka stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1993 roku, doktora habilitowanego w 2001 roku, a tytuł profesora w 2010 roku. Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. W trakcie pracy zawodowej pełniła różne funkcje. Była wicedyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach (2004‑2008), dziekanem Wydziału Informatyki w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach (2003-2007), prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomii (2008-2016), kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej (od 2006), Dziekanem Wydziału Ekonomii (2016-2019), przewodniczącą Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (2019-2020). Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland, New Zeland; London University; Vienna University; ESC of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest znanym naukowcem w kraju, a także w środowisku międzynarodowym. Jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań -1884, h-index 19, i10-index 39). Kandydatka była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów. Była promotorem w sześciu zakończonych przewodach doktorskich, recenzentem kilkudziesięciu prac doktorskich i habilitacyjnych, a także wniosków o nadanie tytułu naukowego. Kilkakrotnie pełni rolę recenzenta w przewodach doktorskich w uczelniach zagranicznych.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak pełniła wiele funkcji w instytucjach i gremiach publicznych. Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Była członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, członkiem zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.

Kandydatka jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, np. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation's Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute. Była organizatorem lub współorganizatorem różnych konferencji krajowych I zagranicznych. Od kilku lat organizuje w ramach Hawaii International Conference on System Sciences minitrack “Business Intelligence & Big Data for Innovative and Sustainable Development of Organizations”. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przyznanym przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także nagrodami za promotorstwo w przewodach doktorskich oraz nagrodami w kategorii „Best Paper Award” na konferencjach zagranicznych.

Curriculum Vitae

Dołącz do nas

Nasi partnerzy