Komunikat nr 2

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Kolegium Elektorów


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że pisemne zgłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów będą przyjmowane w dniach:

25, 26 i 27 lutego 2020 r. 
(wtorek, środa, czwartek)
w godzinach 10.00-14.00

w sali 111 w budynku "B"

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi wspólnoty uczelni.

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ordynacji wyborczej.

Uwaga:

Kandydat na członka Kolegium Elektorów urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, składa Rektorowi oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (tzw. informację lustracyjną).

Oświadczenie lub informację lustracyjną należy złożyć w Biurze Rektorskim
(pok. 2/12, budynek Rektoratu) w dniach:                       

25, 26 i 27 lutego 2020 r.
(wtorek, środa, czwartek)
w godzinach 10.00-14.00

w zamkniętej kopercie adresowanej do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Oświadczenie lustracyjne".

Druki do pobrania: