Komunikat nr 3

w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do Kolegium Elektorów


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 3 ust. 1 Ordynacji wyborczej, członkiem Kolegium Elektorów może być osoba, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana karą dyscyplinarną;
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6. nie ukończyła 67. roku życia do dnia 31 marca 2020 r.;
  7. jest zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy* / w pełnym wymiarze czasu pracy**.

Członkostwa w Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w kolegium elektorów innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

* w przypadku nauczycieli akademickich

** w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi