Komunikat nr 33

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad wydziałów

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów do rad wydziałów będą przyjmowane w dniach:

15-16 września 2021 r. (środa, czwartek)
w godzinach 9.00 – 12.00
w sali 111 w budynku "B"

Zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wyborowi podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni lub nieposiadający stopnia doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Jednocześnie informujemy, że członkostwo w radzie wydziału nie wyłącza możliwości pełnienia funkcji organu uczelni (rektor), członkostwa w organie uczelni (rada uczelni, senat, komitet naukowy) lub innym ciele kolegialnym uczelni (zespół, komisja itp.).

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje nauczycielom akademickim danego wydziału.

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymagań formalnych.

Druki do pobrania: