PROCEDURA ODBYWANIA KRAJOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI

Procedura odbywania praktyk, dokumenty i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Twoja kariera oraz w e-uczelni.

1.Rodzaje praktyk
a.praktyka obowiązkowa – realizowana jest po 4. semestrze studiów I stopnia, długość trwania to 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin);
b.praktyka dodatkowa – może być realizowana najwcześniej po 2. semestrze studiów I stopnia;
c.uznanie innej aktywności jako praktyki obowiązkowej:
  
  • praca zawodowa – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin),
  • praktyka odbyta w innej szkole wyższej – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin),
  • indywidualna działalność gospodarcza – długość trwania: 6 miesięcy,
  • praktyka zagraniczna organizowana przez Uniwersytet – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin),
  • staż lub praktyka – długość trwania: 3 miesiące (nie mniej niż 360 godzin).
 
2.Prodziekan odpowiedzialny za praktyki: dr Grażyna Rzeszotarska.
3.Studenci odbywają praktyki obowiązkowe po 4. semestrze (semestr 5 rozpoczyna się na początku grudnia).
4.

Praktyka obowiązkowa (PLAN PRAKTYKI oraz POROZUMIENIE muszą być podpisane przez przedstawicieli Uczelni na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki):

a. Przed rozpoczęciem praktyki należy złożyć:

• plan praktyki z podpisem firmy i promotora (dodatkowo podpis prodziekana w przypadku odbywania praktyki w roku akademickim)

• kserokopia ubezpieczenia NNW

• 3 egzemplarze porozumienia z podpisem firmy

b. Po zakończeniu praktyki należy dostarczyć Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy i promotora.

5.W przypadku uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej należy dostarczyć Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy, promotora i prodziekana.
6.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami pok. 1.16 R - budynek Rektoratu, ul. 1 maja 50 w Katowicach (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem Dziekanatu) do 15 grudnia.

7. Student powinien zachować kopię Planu Praktyki i Karty Realizacji Praktyki na potrzeby własne lub promotora.

Regulamin odbywania praktyk

Uchwała Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji dotycząca praktyk

Dokumenty do pobrania

Procedury odbywania praktyk