Kierunki studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii

Trwa rekrutacja na wybrane kierunki. Na kierunki oznaczone gwiazdką (*) rekrutacja została zamknięta

Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej

Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacji są dzisiaj nie tylko potrzebą, ale jednocześnie ważną koniecznością wymagającą realizacji zgodnie z istniejącymi w tym zakresie standardami. Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej stanowią odpowiedź na tą potrzebę oraz szansę dla wielu ludzi na rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji w tym kierunku.

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Ekonomii 3950 zł

Audyt miejski

Studia zorientowane na kształcenie analityków działalności jednostek terytorialnych, szczególnie miast.

Głównym ich celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie badania współczesnych miast, z wykorzystaniem nowego podejścia analitycznego, pozwalającego na uzyskanie informacji stanowiących wsparcie dla decyzji rozwojowych samorządów terytorialnych. Istniejące zasady dokonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych najczęściej ograniczają się do stwierdzania legalności działań. Proponowana procedura audytu miejskiego jest kompleksowym sposobem pozyskania obiektywnej informacji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
210 2 Wydział Ekonomii 3200 zł

Handel zagraniczny

Celem studiów jest zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia transakcji w handlu zagranicznym oraz sposobów zaistnienia i funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

Studia są przeznaczone dla specjalistów przedsiębiorstw o różnym profilu (produkcyjnym, handlowym, usługowym), które działają na rynkach zagranicznych lub przygotowują się do funkcjonowania w skali międzynarodowej oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Ekonomii 3200 zł

Inwestowanie na rynku Forex

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności wspomagających procesy inwestycyjne na międzynarodowym rynku walutowym (Forex). Rynek Forex jest jednym z najsilniej rozwijających się w ostatnich latach rynków, który przyciąga znaczną liczbę inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Cechą charakterystyczną programu jest orientacja na zajęcia warsztatowe z zakresy doskonalenia umiejętności inwestycyjnych i lepszego zrozumienia mechanizmów rynkowych.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
182 2 Wydział Ekonomii 2900 zł

Marketing i public relations

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Pozwalają na uzupełnienie wiedzy w zakresie budowy strategii marketingowej, wykorzystania instrumentów marketingu-mix oraz projektowania badań marketingowych. Studia kształtują i rozwijają umiejętności interpersonalne, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Dają także możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz networkingu. Studia wyjaśniają zasady budowania programu marketingowego i public relations, a praktyczne przekazanie doświadczeń i wiedzy badaczy marketingu i public relations umożliwia kompleksowe podejście do studiowanej problematyki. Studia dostarczają umiejętności działania na rynku zgodnie z zasadami marketingowymi, w tym w zakresie właściwego kształtowania relacji z podmiotami otoczenia.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Wydział Ekonomii 2900 zł

Menedżer e-commerce i social media

Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Ekonomii 2950 zł

Menedżer kultury

Kultura rozumiana i interpretowana jest w różny sposób. Terminem kultura najczęściej określa się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Dorobek kulturalny polskiego społeczeństwa, jest niezwykle bogaty i cenny. Dorobek ten tworzyło i tworzy wiele osób skupionych wokół instytucji kulturalnych. Zarządzanie tymi instytucjami wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania na rynku kultury.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
152 2 Wydział Ekonomii 2800 zł

Menedżer sprzedaży

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą. Umożliwiają pozyskanie wiedzy niezbędnej do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz techniki i organizacji handlu. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania zespołem sprzedażowym.

Studia pozwalają również na pozyskanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do oceny klientów, projektowania procesu ich obsługi oraz zarządzania relacjami z klientami. Umożliwiają wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu sprzedażą.

Dzięki realizacji zajęć zarówno przez pracowników uczelni, jak i praktyków stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Wydział Ekonomii 2900 zł

Projekty w obszarze HR

Studia mają nauczyć – obok regularnego realizowania działań personalnych - realizowania projektów zorientowanych na podwyższanie produktywności pracowników i jednocześnie podwyższenia jakości i funkcjonowania w środowisku pracy.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności opracowywania (wykraczających poza bieżącą działalność personalną) projektów w obszarze HR, tj. kompetencji dotyczących:

 • standaryzacji procesów personalnych i logistyki personalnej,
 • projektowania strategii personalnych,
 • opracowywania koncepcji controllingu personalnego,
 • stosowania zindywidualizowanego marketingu personalnego,
 • sposobów różnicowania projektów szkoleniowych,
 • etapów projektowania wynagrodzeń,
 • koncepcji wspierania produktywności pracowników wiedzy,
 • projektowania misji zagranicznych pracowników, tj. projektów HR-owych w otoczeniu międzynarodowym,
 • badań pracowników (z wykorzystaniem metody eksperymentu),
 • ustalania zakresu programów work-life balance i programów lojalnościowych,
 • etapów modyfikowania kultury organizacyjnej,
 • kształtowania warunków sprzyjających twórczości w warunkach gospodarki kreatywnej i funkcjonowania organizacji kreatywnych,
 • sposobów diagnozy, oceny i redukcji ryzyka personalnego,
 • organizacji zespołów projektowych,
 • planowania sieciowego,
 • oceny projektów i związanego z nimi ryzyka,
 • cyklu życia projektu w obszarze HR.
Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
180 2 Wydział Ekonomii 3350 zł

Psychologia menedżerska

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum – licencjackim), którzy – ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe - odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów) lub planują awans na takie stanowisko. Grupą, która szczególnie powinna być zainteresowana studiami są szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, gdyż ukończone przez nich studia nie obejmowały szczegółowych zagadnień psychologicznych i dotyczących zarządzania zespołem ludzi.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
200 2 Wydział Ekonomii 3750 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) *

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do opracowywania, wdrażania i ewaluowania strategii społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Drugim istotnym celem proponowanych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia wdrażania CSR w firmie oraz uświadomienie roli CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Ostatnim jest przygotowanie słuchaczy do opracowania raportu społecznego dla potrzeb organizacji.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
200 2 Wydział Ekonomii 3500 zł

Zarządzanie dla prawników

Podstawowym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania oraz zrozumienia procesów biznesowych przebiegających w organizacjach tak, by mogli oni jak najlepiej wspierać strategiczne i bieżące zarządzanie swoją kompetentną radą.

 

 

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
176 2 Wydział Ekonomii 2950 zł

Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji

Studia są adresowane zarówno do osób nieobeznanych w ogóle z problematyką HCM, jak i do tych, którzy podstawowy kurs i/lub praktykę z zakresu ZZL mają już za sobą i chcieliby zapoznać się z nowym, priorytetowym zagadnieniem, jakim jest wycena kapitału ludzkiego, w którym to mogliby się specjalizować w swoich firmach np. w ramach działów ds. kapitału ludzkiego lub controllingu. Kierowane są do absolwentów szkół wyższych, różnych kierunków – nie tylko ekonomii, zarządzania czy finansów i rachunkowości.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
208 2 Wydział Ekonomii 3750 zł

Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej

Branża motoryzacyjna prężnie rozwija się od wielu lat. Każde przedsiębiorstwo działające w jej obrębie potrzebuje dobrze zarządzających menedżerów. Niniejszy kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które pracują lub planują swoją karierę w firmach z branży motoryzacyjnej, gdzie obok wysoko rozwiniętych kompetencji technicznych potrzebne są wiedza i umiejętności menedżerskie.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
208 2 Wydział Ekonomii 4600 zł

Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne

Studia podyplomowe zawierają prezentację założeń koncepcyjnych oraz szczegółowych rozwiązań metodycznych według międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem na tle aktualnych polskich regulacji prawnych obowiązujących w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne. W Polsce zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych stało się obligatoryjne wraz z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157/2009, poz. 1240). Również wprowadzona przez Międzynarodową Organizację ds. Standaryzacji (ISO) w 2009 roku norma dotyczy standardu zarządzania ryzykiem ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines, który stanowi podstawę dla wykonywania certyfikowanego zawodu – menedżera ds. zarządzania ryzykiem w ujęciu globalnym. Krajowym odpowiednikiem tej normy jest polska norma zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:2012. Studia podyplomowe stanowią zatem realną odpowiedź na zgłaszane tego typu potrzeby przez środowisko praktyków. Z oferty dydaktycznej studiów skorzystać mogą bowiem nie tylko osoby związane zawodowo z organizacjami sektora publicznego, ale również pracownicy wszystkich podmiotów sektora prywatnego oraz organizacji trzeciego sektora.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
216 2 Wydział Ekonomii 3500 zł

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Celem studiów jest przedstawienie międzynarodowych rozwiązań w zakresie polityki ochrony zdrowia i zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia. Kluczowa jest również analiza nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w sektorze usług zdrowotnych. Słuchacze wykształcą i rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia i zapoznają się z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktowej.

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
220 2 Wydział Ekonomii 3750 zł

Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach

Zrównoważona mobilność to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed polskimi miastami. Studia podyplomowe przygotują słuchaczy do zarządzania (oraz analizy sprawności zarządzania) mobilnością w miastach. W tym celu przedstawione zostaną organizacyjne, techniczne, społeczne i prawne zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarach metropolitalnych. Szczególny nacisk podczas procesu kształcenia będzie położony na metody diagnozowania zachowań komunikacyjnych oraz identyfikacji narzędzi kreowania zrównoważonej mobilności (w tym wykorzystanie systemów ITS).

Liczba Godzin Liczba Semestrów Jednostka Prowadząca Cena
160 2 Wydział Ekonomii 4800 zł
Studia podyplomowe Katowice

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia podyplomowe dostępne są na stronie.

Kontakt

Biuro Rekrutacji na studia podyplomowe

Budynek A, pok. 119b (parter)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32257-7397

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl 

Obsługa Słuchaczy

Mgr Zofia Kocot
Budynek A, pokój 310
tel. +48 32257 73 95,
fax: +48 32257 73 94

e-mail: zofia.kocot@ue.katowice.pl 

Godziny przyjęć:

wtorek: 12:00-15:30
środa: 8:00-12.00  
czwartek: 12:00-15:30
sobota: 8:00-13:00 (poza okresem wakacyjnym)