Profil naukowy i dydaktyczny

Wydział Finansów i Ubezpieczeń został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 września 2002 r., zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach(obecnie: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) i odpowiednimi decyzjami J.M. Rektora.

Aktualnie, Wydział Finansów i Ubezpieczeń posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz w zakresie finansów.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń jest jednostką  podstawową Uniwersytetu Ekonomicznego o wyraźnie profilowanej strukturze wewnętrznej. Ma precyzyjnie określone cele badawcze i dydaktyczne, skoncentrowane na finansach, rachunkowości, inwestycjach, ubezpieczeniach i ekonomii. Przejawem wyraźnego sprofilowania wewnętrznego Wydziału jest wyodrębnienie na nim Katedr i innych jednostek (Bankowości i Rynków Finansowych, Finansów, Inwestycji i Nieruchomości, Matematyki Stosowanej, Prawa, Rachunkowości, Rachunkowości Międzynarodowej, Rynku Ubezpieczeniowego, Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej, Samodzielny Zakład Teorii i Metodologii Ekonomii, Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy), które łącznie zapewniają realizację celów naukowych i dydaktycznych naszego oraz innych Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe oraz dorobek pracowników jednostek tworzących Wydział stwarzają potencjalne możliwości dalszego rozwijania badań, nie tylko w obrębie poszczególnych dyscyplin, ale także badań interdyscyplinarnych.

Prowadzony na Wydziale kierunek Finanse i rachunkowość pozytywnie przechodząc postępowanie Akredytacyjne w roku 2010 uzyskał pozytywną ocenę zespołu oceniającego, który stwierdził iż Wydział spełnia kryteria wymagane do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość. Ponadto Wydział wspólnie z Wydziałem Ekonomii prowadzi 2 kierunki unikatowe – Finanse i Zarządzanie w Ochronie zdrowia oraz Gospodarka i Zarządzanie Publiczne. Wydział realizuje dwa programy wspólnych dyplomów z uniwersytetami zagranicznymi: Joint MSc Degree in European Business and Finance oraz Joint MSc Degree in Quantitative Asset and Risk Management

W roku 2010, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Finansów i Ubezpieczeń I kategorię w dziedzinie nauk ekonomicznych, a Wydział uzyskał wskaźnik efektywności na poziomie 51,16 punktów znajdując się na 7 miejscu pośród wszystkich jednostek z dziedziny nauk ekonomicznych.

Wydział Finansów i Ubezpieczeń utrzymuje i rozwija potencjał badawczy w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia oraz znacząco rozwija zakres merytoryczny realizowanych badań naukowych w obszarze dyscypliny - finansów. Aktywność naukowa pracowników Wydziału Finansów i Ubezpieczeń koncentruje się na  problematyce finansów w sferze biznesowej i w sferze finansów publicznych. Dotyczy to zwłaszcza:

-        problematyki podatków,

-        funkcjonowania instytucji sektora finansowego,

-        rynku ubezpieczeń,

-        harmonizacji standardów sprawozdawczości finansowej,

-        uwarunkowań i efektywności inwestycji,

-        identyfikacji i pomiaru ryzyka finansowego.

Charakterystyczną i pozytywną cechą realizowanych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń badań naukowych jest duża potencjalna aplikacyjność wyników badań w praktyce jednostek biznesowych i jednostek publicznych. Realizowane przez Wydział zadania badawcze są użyteczne w wymiarze ogólnospołecznym. Wyniki badań wzbogacają wiedzę o możliwych działaniach sanacyjnych istotnych dla całej gospodarki instytucji w sektorze bankowym, wskazują na odpowiednie rozwiązania rachunkowości i zastosowanie adekwatnych instrumentów rachunkowości w dokonywanych w polskiej gospodarce przekształceniach i programach restrukturyzacyjnych, wskazują na możliwości optymalizacji podatków, identyfikują uwarunkowania zastosowania instrumentów finansów publicznych w ochronie środowiska w świetle teorii wyboru publicznego, dają wiedzę o uwarunkowaniach i skutkach koncentracji kapitału przez instytucje finansowe.

Realizowane zadania badawcze stanowią poważne wsparcie finansowe dla przygotowywanych prac promocyjnych na stopnie naukowe przez młodych naukowców, prezentowania wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, przygotowania publikacji monograficznych, niezbędnego skomputeryzowania i specjalistycznego oprogramowania w celu stosowania wysublimowanych metod matematycznych i statystycznych.

Prowadzone na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń badania naukowe w znaczącej mierze przyczyniają się do podniesienia jakości procesu edukacyjnego, czego wyrazem jest oferowanie dotychczas prowadzonych oraz nowych atrakcyjnych kierunków studiów, przyjmowanie na studia coraz większej liczby studentów zagranicznych, realizowanie programu studiów we współpracy z uczelniami zagranicznymi i wydawanie wspólnych dyplomów ukończenia studiów.

Realizowane badania w zakresie  rozwoju potencjału, badania własne oraz projekty naukowe finansowane w ramach konkursów mieszczą się w aktualnym nurcie badań naukowych prowadzonych w różnych krajach na świecie. Dotyczy to w różnym stopniu wszystkich zadań, a w szczególności tych poświęconym europejskiej integracji finansowej, bezpieczeństwu banków i zakładów ubezpieczeń, polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, europejskim tendencjom w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Na uwagę zasługuje coraz większa aktywność pracowników Wydziału w pozyskiwaniu środków finansowych w konkursach ogólnopolskich. Pracownicy Wydziału są zapraszani na liczne konferencje krajowe i międzynarodowe.

Realizacja projektów badawczych dokonuje się we współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. Znaczące są osiągnięcia w zakresie projektów badawczych i dydaktycznych realizowane we współpracy z ośrodkami akademickimi, z którymi zawarto umowy o współpracy.

Są to ośrodki uniwersyteckie: Austrii (Uniwersytet w Graz), Belgii (Karel de Grote-Hogeschool w Antwerpii, Haute Ecole ICHEC-ISC St. Louis w Brukseli), Czech i Słowacji (Uniwersytety Śląski w Opawie-Karwinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Uniwersytet im. Masaryka w Brnie i Uniwersytet Techniczny w Brnie), Francji (Universite Montesąuieu de Bordeaux, Universite Panteon-Assas Paris II), Hiszpanii (Uniwersytet w Maladze), Szwajcarii (Universtität Basel; Universtität Bern; Université Fribourg; Hőhere Fachhochschule fűr Wirtschaft Luzern), Wielkiej  Brytanii  (Nottingham Trent University;