Procedury odbywania krajowych praktyk

Procedura odbywania praktyk, dokumenty i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Twoja Kariera oraz w e-uczelni.

1. Rodzaje praktyk:

   

  • Praktyka obowiązkowa – długość trwania: 120 godzin
  • Praktyka dodatkowa - długość trwania: 120 godzin (konieczność realizacji wybranych efektów kształcenia przyjętych dla kierunku)

2. Uznanie innej aktywności, jako praktyki obowiązkowej (pod warunkiem, że zapewnia realizację efektów kształcenia przyjętych dla praktyki obowiązkowej)

 • Praca zawodowa W firmie gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeśli charakter tej pracy spełnia wymagania programu studiów - okres zatrudnienia: co najmniej 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin
 • Praktyka obowiązkowa zrealizowana w innej szkole wyższej, która spełnia wymagania programu studiów - okres praktyki: co najmniej 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin
 • Indywidualna działalność gospodarcza - okres prowadzenia: co najmniej 3 miesiące
 • Praktyka zagraniczna organizowana przez Uniwersytet gwarantująca uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych - okres praktyki: co najmniej 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin
 • Staż lub praktyka (także w formie wolontariatu), które gwarantują uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych - okres praktyki/stażu: co najmniej 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin

3. Prodziekan odpowiedzialny za praktyki: 

 • Studia I stopnia - dr Anna Kuzior
 • Studia II stopnia - dr Krystyna Mitręga-Niestrój

4. Studenci odbywają praktyki obowiązkowe po 4 semestrze - w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych między II i III rokiem
5. PLAN PRAKTYKI oraz POROZUMIENIE muszą być podpisane przez przedstawicieli Uczelni na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
6. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami pok. 1.16R

  • 15 października – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć,
  • 2 tygodni od daty ukończenia praktyki - w przypadku praktyk realizowanych w ciągu roku akademickiego. 

7. Student powinien zachować kopię Planu Praktyki i Karty Realizacji Praktyki na potrzeby własne lub promotora