Wymagania dotyczące złożenia pracy w dziekanacie

UWAGA w związku z wejściem w życie w dniu 13.05.2019 zarządzenia Rektora w sprawie procedury oceny oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich powstających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach nastąpiły zmiany dotyczące zasad składania prac dyplomowych 

Student składa pracę u PROMOTORA- PRACA JEST SKŁADANA W POSTACI WYDRUKU KOMPUTEROWEGO ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

w przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego PROMOTOR przekazuje do dziekanatu przyjętą pracę dyplomową wraz z płyta CD/pendrivem, podpisany raport prawdopodobieństwa oraz recenzję pracy dyplomowej.

W uzasadnionych przypadkach promotor może upoważnić studenta do przekazania kompletu dokumentacji do dziekanatu. 

WYDRUK KOMPUTEROWY 

wydruk dwustronny: na jednej stronie wydruku dwie strony pracy, wydruk klejony lub szyty (prace zbindowane nie są przyjmowane) w miękkiej oprawie z adnotacją promotora o przyjęciu pracy, podpisem oraz oświadczeniem o samodzielności przygotowania pracy i zgodności z zawartości płyty z wydrukiem komputerowym

WERSJA ELEKTRONICZNA

Płyta/pendrive zawiera dwa pliki: 

 1. dokument zapisany w formacie Microsoft Word 97-2003 (*.doc) o nazwie:
  nazwisko.imię.stopień i forma ksztalcenia.kierunek (małymi literami) np. kowalski.jan.1s.fr  kowalski.jan.2s.fr kowalski.jan.1n.fr kowalski.jan.2n.fr kowalski.jan.1s.fzoz    kowalski.jan.2s.fzoz

 2. dokument zapisany w formacie tekstowym ze znakami podziału wiersza „zwykły tekst” i nazwany zgodnie z numerem albumu studenta ( np. 03452.txt) 

Trwale opisana płyta/pendrive zawiera następującymi informacje: 

 • Nr albumu 
 • Imię i nazwisko studenta  

Opis miękkiego opakowania płyty (koperta) zawiera: 

 • Tytuł pracy 
 • Imię i nazwisko studenta 
 • Imię i nazwisko promotora 
 • Wydział FiU 

WRAZ Z PRACĄ STUDENT SKŁADA OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI PRZYGOTOWANIA PRACY I ZGODNOŚCI ZAWARTOŚCI PŁYTY Z WYDRUKIEM KOMPUTEROWYM . Oświadczenie ma być umieszczone w pracy dyplomowej, po stronie tytułowej pracy, a przed spisem treści.

W dziekanacie należy złożyć następujące dokumenty:

UWAGA - opłata za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł;
              - opłata za wydanie dodatkowego odpisu w tłumaczeniu na język angielski wynosi 40 zł

kwoty te należy wpłacić na indywidualne konto studenta w terminie do 14 dni od ukończenia studiów 

   

Ostateczny termin składania prac i pozostałych dokumentów w dziekanacie odpowiednio:
do 30.06./30.09 jednak nie później niż 14 dni przed planowanym terminem obrony. 

UWAGA!

Legitymację studencką absolwenci studiów II stopnia składają w dniu obrony, absolwenci studiów I stopnia, w przypadku braku kontynuacji studiów w UE Katowice, do 10 listopada roku, w którym odbywa się obrona pracy.