Zadania dziekanatu

DO zadań dziekanatu należy organizacyjno-techniczna obsługa procesu naukowego i dydaktycznego realizowanego na wydziale, a także obsługa Rady Wydziału, Dziekana i Prodziekanów. Zadania realizowane są przez wyodrębione Działy:

Sekretariat Dziekana (Obsługa administracyjna Władz Dziekańskich i Wydziału)

 1. organizowanie posiedzeń Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału i Komisji Wydziałowych
 2. zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji
 3. obsługa procesów akredytacyjnych
 4. organizowanie dnia adaptacyjnego dla osób przyjętych na studia, wykładów dziekańskich, uroczystości wręczania dyplomów absolwentom oraz konferencji wydziałowych
 5. prowadzenie wydziałowej strony internetowej
 6. opracowywanie materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym dotyczących wydziału

Dział Obsługi Procesu Kształcenia

 

 1. prowadzenie spraw studenckich wszystkich form i stopni studiów prowadzonych na wydziale, w tym dokumentacji przebiegu studiów
 2. kontrola wysokości i terminowości opłat wnoszonych przez studentów
 3. prowadzenie spraw socjalnych studentów
 4. prowadzenie sprawozdawczości, w tym w szczególności dla potrzeb GUS i systemu POL-on
 5. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania

 

 

Dział Obsługi Absolwentów oraz Studiów Podyplomowych

 1. weryfikacja formalna dokumentacji studentów dopuszczająca do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego)
 2. obsługa systemu PLAGIAT i repozytorium prac dyplomowych w systemie POL-on
 3. przygotowywanie egzaminów dyplomowych
 4. sporządzanie dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami
 5. prowadzenie księgi dyplomów
 6. prowadzenie spraw absolwentów i współpraca z otoczeniem biznesu
 7. zapewnienie obsługi administracyjnej studiów podyplomowych prowadzonych na wydziale, w tym prowadzenie dokumentacji słuchaczy
 8. zawieranie umów cywilnoprawnych z wykładowcami prowadzącymi zajęcia na studiach podyplomowych
 9. sporządzanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy

Dział Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych

 1. wspomaganie realizacji badań naukowych realizowanych przez zespoły naukowo-dydaktyczne
 2. zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami Uniwersytetu lub wydziału a nauczycielami akademickimi
 3. zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów między nauczycielami akademickimi a jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu
 4. udzielanie wsparcia organizacyjno-technicznego w zakresie sporządzania planów obciążeń dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych
 5. realizacja zadań wynikających z wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Dział Obsługi Procesu Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktcznej

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej realizowanych na wydziale procedur nadawania stopnia naukowego doktora, przeprowadzanych postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora
 2. prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z rozwojem naukowym
 3. obsługa systemu POL-on w zakreise: rozwoju kadry, zaliczania pracowników do minimów kadrowych oraz ewidencji osiągnięć naukowych pracowników wydziału)
 4. zapewnienie obsługi administracyjnej procesu parametryzacji wydziału
 5. zapewnienie obsługi administracyjnej procesu podziału środków na badania naukowe