Cel Konferencji

Celem konferencji na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń jest przedstawienie dorobku myśli naukowej na temat kapitału w polskiej i światowej literaturze ekonomicznej.

Zadania Konferencji

Zadaniem Konferencji jest wyjaśnienie kapitału z punktu widzenia nauki ekonomii, nauki o finansach, nauki o bankowości, a także w świetle pogranicza ekonomii i prawa.

Na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń wszystkie uprawiane nauki, począwszy od finansów, bankowości po rachunkowość wyjaśniają kategorię kapitału, lecz każda z nauk czyni to w odmienny sposób wynikający z istoty jej przedmiotu. Kiedy jest mowa o "kapitale" bez dodatkowych określeń, to kapitał oznacza całość aktywów, które mogą być posiadane i wymieniane na rynku. Wykładana na Wydziale rachunkowość narodowa, jak i międzynarodowa, wyjaśnia fluktuację relatywnych wartości.

Termin "kapitał" jest centralnym pojęciem w ekonomii, naukach ekonomicznych, a także występuje w naukach humanistycznych. W teorii ekonomii od przeszło trzech dziesięcioleci toczy się dyskusja, która zyskała sobie nazwę "sporów wokół teorii kapitału". Rozpoczęła się od zakwestionowania treści pojęcia "kapitał" w agregatowych funkcjach produkcji. W istocie jest to dyskusja nad wszystkimi centralnymi koncepcjami ekonomii: teorią produkcji, podziału oraz wartości.

Rachunkowość w wymiarze narodowym prowadzi badania, jak abstrakcyjne pojęcia: produkcja i dochód, kapitał i majątek, stosunek kapitału do dochodu i stopy zwrotu, mogą być mierzone oraz czego te miary dotyczą w ewolucji podziału bogactw w społeczeństwie.

Należy zauważyć, że aktualnie nie ma już w gospodarce wewnętrznych źródeł akumulacji kapitału. Niewidzialna ręka globalizacji wygrała z niewidzialną ręką rynku. Kraje transformujące się przekształciły struktury swojej gospodarki w pracujące na rzecz szerszego układu i o innej funkcji celu. Thomas Piketty zarysował kształt kapitału w XXI wieku.

Ważne jest odnotowanie, że kapitał jako kategoria naukowa występuje we wszystkich formach kształtowania się myśli ekonomicznej oraz we wszystkich jej nurtach, tak materialistycznym jak i idealistycznym.