Zakończenie studiów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554) §11 ust. 2 i 3:

Na wniosek absolwenta Uniwersytet wydaje dodatkowy dyplom w tłumaczeniu na  język angielski.

Absolwenci studiów I stopnia  kierują wnioski do

Pani Prodziekan ds. Studiów I Stopnia dr Anny Kuzior
Absolwenci studiów II stopnia kierują wnioski do
Pani Prodziekan ds. Studiów II Stopnia dr Krystyny Mitręgi-Niestrój

Wnioski należy składać w pokoju 315A w godzinach urzędowania, przesyłać pocztą na adres Dziekanatu lub wrzucać do skrzynki kontaktowej Wydziału zlokalizowanej obok pokoju 320A.Do wniosku o odpis dyplomu w języku obcym należy dołączyć:

  • potwierdzenie wpłaty 40zł na indywidualne konto (to samo na które dokonywano wpłat za studia) tytułem wydania dyplomu w języku obcym.

 

 

Uwagi dotyczące odpisów w języku angielskim

Nazwy tytułów zawodowych oraz stopni naukowych pozostawiane są w ich oryginalnym brzmieniu, co jest generalną zasadą funkcjonującą w krajach Regionu Europy. W dokumencie wykonawczym do Konwencji Lizbońskiej „Zalecenia w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą" przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej w Rydze 6 czerwca 2001 r. w § 24 stwierdzono, że

„Regułą powinno być podawanie uzyskanego za granicą tytułu w wersji oryginalnej, bez tłumaczenia".