Potwierdzanie efektów uczenia się

 

Rada Wydziału Informatyki i Komunikacji w dniu 25 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie: przyjęcia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się dla wszystkich kierunków, poziomów i profili kształcenia prowadzonych na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na rok akademicki 2018/2019.

Szczegółowa organizacja

Etap I

 1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się (Kandydat) otrzymuje w punkcie informacyjnym podstawowe informacje oraz zostaje skierowana do Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się.

 2. Kandydat w porozumieniu z Doradcą przygotowuje dokumentację potwierdzającą osiągnięcie efektów uczenia się.

 3. Kandydat składa w punkcie informacyjnym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wpłaty.

 4. Pracownik prowadzący punkt informacyjny przekazuje komplet dokumentów kierownikowi dziekanatu - za potwierdzeniem odbioru.

Etap II

 1. Dziekan zawiera z Kandydatem umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.

 2. Dziekan powołuje Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz wyznacza jej przewodniczącego.

 3. Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją, ustala formę weryfikacji efektów uczenia się.

 4. Komisja przeprowadza weryfikację efektów uczenia się Kandydata.

 5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej weryfikacji.

 6. Komisja wydaje decyzję.

 7. W przypadku odwołania się kandydata od negatywnej decyzji, Dziekan powołuje Komisję odwoławczą ds. potwierdzania efektów uczenia się.

 8. Komisja odwoławcza ds. potwierdzania efektów uczenia się wydaje decyzję.

 

Uchwała 66/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinach nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów

 

Dodatkowe informacje

1) Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

2) Wniosek

3) Wzór umowy

4) Wysokość opłaty