Wymagania formalne dla prac dyplomowych i magisterskich

UWAGA! Procedurę oceny oryginalności pisemnych prac dyplomowych składanych przez studentów Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 13.05.2019 r.:

Zarządzenie_Nr_43-19

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 43/19 - załącznik Nr 3

 

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 43/19 nastąpiły zmiany dotyczące zasad składania prac dyplomowych – Procedura postępowania:

1. Po uzyskaniu wszystkich pozytywnych wpisów w Wirtualnej Uczelni zgodnie z Regulaminem Studiów § 28 Student zgłasza się do Dziekanatu celem uzyskania pieczęci oraz podpisu na karcie obiegowej.

2. Student składa pracę u Promotora – praca składana jest w postaci komputerowego wydruku oraz w wersji elektronicznej:

      a) Wydruk komputerowy pracy jest poziomym wydrukiem dwustronnym formatu A4 – na jednej stronie wydruku znajdują się dwie strony pracy, oprawa miękka,

      b) Wersja elektroniczna - opisana, przyklejona na końcowej wewnętrznej stronie pracy w przeźroczystej samoprzylepnej kopercie; nośnik powinien zawierać dwa pliki: - jeden zapisany w formacie Microsoft Word 97/2003 (*.doc) o nazwie wg podanego wzoru: nazwisko.imię.stopień i forma kształcenia.kierunek małymi literami np. kowalski.jan.1s.Inf (stopień i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, 2s a dla niestacjonarnych 1n, 2n, skróty kierunków to inf, ie, dks) - drugi zapisany w formacie tekstowym ze znakami podziału wiersza ‘zwykły tekst’ i nazwany zgodnie z NUMEREM ALBUMU studenta (np. 01234.txt); na płycie/pendrivie w sposób trwały (długopisem przeznaczonym do opisywania płyt CD) należy własnoręcznie umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, numer albumu. 

Układ pracy:

Wymogi edytorskie:

Maszynopis pracy licencjackiej/dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania: 

 • format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
 • czcionka: Times New Roman lub Calibri,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm, lewy: 3,5 cm, prawy: 1,5 cm,
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem,
 • wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony.

 

3. W przypadku dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego PROMOTOR przekazuje do dziekanatu przyjętą pracę dyplomową wraz z płyta CD/pendrivem, podpisany raport prawdopodobieństwa oraz recenzję pracy dyplomowej.

W uzasadnionych przypadkach Promotor może upoważnić Studenta (mail do dziekanatu) do przekazania kompletu dokumentacji do dziekanatu.

 

4. Do Dziekanatu należy również dostarczyć:

 • 4 zdjęcia o formacie 4,5 x 6,5 cm,
 • zgodę na przetwarzanie danych,
 • na karcie obiegowej powinny być zawarte informacje dodatkowe do suplementu wraz z potwierdzającą je dokumentacją,
 • przed obroną należy pamiętać o uregulowaniu wszystkich należnych płatności i zaległych odsetek.

PLIKI DO POBRANIA

W związku z tym studenci są zobowiązani do przygotowania dokumentacji oraz prac zgodnie z poniższymi ustaleniami.

dla Studentów:

dla Promotorów/Recenzentów:

- druk recenzji pracy magisterskiej/dyplomowej

- druk recenzji pracy magisterskiej/dyplomowej PDF

- druk recenzji pracy magisterskiej/dyplomowej w języku angielskim

- druk recenzji pracy magisterskiej/dyplomowej w języku angielskim PDF