IV edycja RSD i Konferencja IWD

8 marca 2021 r. odbyła się Konferencja "International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management", otwierająca IV edycję Research Seminar Days. W ramach IV edycji Research Seminar Days odbyły się także dwa seminaria: 10 marca "How to publish in highly ranked journals" (prof. Tamer Elshandidy) oraz 11 marca "Functionalities of PROMETHEE in research" (Prof. Aleksandra Fedajev).


International Women’s Day Conference in Economics, Finance and Management

W uroczystym otwarciu konferencji udział wzięli JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Następnie prof. Daphne Raban (School of Business Administration, University of Haifa, Israel) wygłosiła wykład pt. "Behavioral and data-driven study of the value of information". W konferencji udział wzięło ponad 170 uczestników z kilkunastu krajów i wygłoszono 45 referatów.

IV edycja Research Seminar Days 

W ramach IV edycji Research Seminar Days odbyły się także dwa seminaria: 10 marca "How to publish in highly ranked journals" (prof. Tamer Elshandidy) oraz 11 marca "Functionalities of PROMETHEE in research" (Prof. Aleksandra Fedajev).

10 marca 2021 r. odbyło się seminarium naukowe pt. "How to publish in highly ranked journals", które wygłosił prof. Tamer Elshandidy z University of Ajman, UAE. Gość seminarium podzielił się z uczestnikami doświadczeniami, które zdobył podczas pracy w komitetach redakcyjnych czasopism oraz jako recenzent prac publikowanych na łamach Journal of Banking and Finance, Journal of Business Review, Managerial Auditing Journal czy British Accounting Review. Prof. Tamer Elshandidy omówił jakie błędy autorów przyczyniają się do odrzucenia artykułu jeszcze przed recenzją (tzw. "desk rejection"), udzielił także cennych wskazówek dotyczących odpowiedzi na recenzję, w tym w jaki sposób odnieść się do sprzecznych uwag recenzentów. W dyskusji gość odniósł się do pytań dotyczących oczekiwanych przez recenzentów proporcji teorii względem empirii, prymatu istotności statystycznej otrzymanych wyników oraz najistotniejszych elementów tzw. cover letter.

11 marca 2021 r. Prof. Aleksandra Fedajev przeprowadziła warsztaty pt. "Functionalities of PROMETHEE in research”. Podczas spotkania na przykładzie praktycznym zademonstrowała jak należy przygotować dane empiryczne, a następnie w jaki sposób przeprowadzić analizę w Visual PROMETHEE wykorzystując różne funkcje programu, w tym graficzną prezentację wyników. Prof. Aleksandra Fedajev przedstawiła także liczne przykłady własnych badań, w których wykorzystała Visual PROMETHEE do budowy rankingów krajów Unii Europejskiej, regionów czy przedsiębiorstw, przy zastosowaniu różnorodnych kryteriów klasyfikacji. Przestawiła także możliwości zastosowania narzędzia do analizy danych ankietowych. Podczas dyskusji poruszono problem wielkości próby badawczej oraz wyboru właściwej funkcji i jej atrybutów w opcjach oprogramowania.

Więcej informacji na stronie: https://www.ue.katowice.pl/en/events/research-seminar-days.html