Procedura postępowania dla studentów Wydziału Zarządzania wyjeżdżających na stypendium w ramach Programu Erasmus+

O stypendium w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • osiągnęli średnią ze wszystkich zamkniętych semestrów nie niższą niż 3,5
 • nie przekroczyli sumy 12 miesięcy pobytu w ramach programu stypendialnego na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.

UWAGA: Szczegółowe kryteria kwalifikacji dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej

 

Przed wyjazdem

KROK 1 Wstępna kwalifikacja

 1. Zapoznanie się studenta z listą uczelni partnerskich, kryteriami kwalifikacji oraz ofertą przedmiotów.
 2. Złożenie wniosku aplikacyjnego online dostępnego na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej (BWM).
 3. Weryfikacja zarejestrowanych studentów – BWM przekazuje właściwemu Prodziekanowi listy zakwalifikowanych studentów w celu udzielenia rekomendacji (pozytywnej, negatywnej, warunkowej).
 4. Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych studentów do wyjazdu.
 5. Zatwierdzenie list zakwalifikowanych studentów przez właściwego Prorektora.

KROK 2 „Learning Agreement”

 1. Zakwalifikowany student przygotowuje Porozumienie o Programie Studiów - „Learning Agreement” . Dokonuje wyboru przedmiotów za sumę 30 punktów ECTS, które zamierza studiować na uczelni przyjmującej i wpisuje je w tabelę A (LA- Before the mobility).
 2. Student konsultuje swój wybór z właściwym Prodziekanem. Ustala przedmioty realizowane w trakcie stypendium oraz różnice programowe po powrocie. Zaleca się aby przygotowując Learning Agreement wybierać przedmioty, które są zgodne lub zbliżone do kierunku i specjalności wybranej przez studenta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (o ile umożliwia to oferta uczelni zagranicznej). Należy także przestrzegać zgodności stopnia kształcenia (I lub II stopień). Liczba punktów ECTS za wybrane przedmioty nie powinna być mniejsza niż 30 w jednym semestrze.
 3. W Tabeli B „LA- Before the mobility” student uzupełnia przedmioty, które zostaną mu uznane po powrocie ze stypendium:

  • Kierunkowe/ Specjalnościowe, które mogą zostać zastąpione przedmiotami zagranicznymi ze względu na podobną zawartość merytoryczną i mogą zostać przepisane z oceną (jeśli student uzyska zgodę Prodziekana)
  • Swobodnego Wyboru, które zostaną zastąpione przedmiotami zagranicznymi
  • Przedmioty z oferty uczelni zagranicznej, które będą wykazane w suplemencie do dyplomu.

 1. Przesłanie wypełnionego „Learning Agreement” do BWM w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentu.
 2. Złożenie „Learning Agreement” właściwemu Prodziekanowi w celu zatwierdzenia.
 3. Przesłanie podpisanego przez studenta i Prodziekana „Learning agrement” do uczelni partnerskiej z prośbą o akceptację i odesłanie podpisanego dokumentu.
 4. Przesłanie podpisanego przez wszystkie strony „Learning Agreement” do BWM.
 5. Przesłanie podpisanego przez wszystkie strony „Learning agrement” do swojego opiekuna w Dziekanacie

Wzór Learning Agreement

Przewodnik - jak wypełnić LA

KROK 3 Dokumenty do złożenia w dziekanacie

 1. Złożenie w dziekanacie kopii zatwierdzonego „Learning Agreement”.
 2. Złożenie zaakceptowanego przez Prodziekana podania i wyznaczenie terminów egzaminów/ zaliczeń w związku z wyjazdem. Ze względu na fakt, że semestr na uczelni zagranicznej może zaczynać się wcześniej niż na UE w Katowicach, wyjazd może przypaść na okres sesji egzaminacyjnej. W takim przypadku należy zwrócić się do Prodziekana z podaniem o wyznaczenie wcześniejszego lub późniejszego terminu sesji (wzór podania dla studentów studiów stacjonarnych, wzór podania dla studentów studiów niestacjonarnych)
 3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu należy ten fakt zgłosić osobiście w BWM, przedstawiając stosowne pismo z wyjaśnieniem.

 

W trakcie wyjazdu

Odbywając studia w ramach programu Erasmus+ student zobowiązany jest do:

 • sprawdzenia czy wszystkie objęte „Learning Agreement” przedmioty zostały uruchomione,
 • dokonania w terminie 1 miesiąca od daty początkowej stypendium korekty w sekcji „Learning Agreement” During the Mobility w przypadku zmiany któregoś z przedmiotów wykazanych w „Learning Agreement” na Uczelni przyjmującej (z powodu nieuruchomienia przedmiotu, zmiany nazwy lub liczby punktów ECTS)
 • niezwłocznego przesłania mailem dokumentu „During the mobility” właściwemu Prodziekanowi z kopią do BWM, w celu weryfikacji i akceptacji zmian.

Adres e-mail do kontaktu na Wydziale: justyna.matysiewicz@ue.katowice.pl

Adres e-mail do BWM: erasmus@ue.katowice.pl

Po podpisaniu “During the mobility”, skan dokumentu zostanie odesłany studentowi celem przekazania go do podpisu Uczelni partnerskiej. Po otrzymaniu wszystkich podpisów student odsyła skan dokumentu do BWM.

 

Po powrocie

 • Złożenie w BWM oryginału dokumentu potwierdzającego daty zrealizowania studiów za granicą „Certificate of Stay”, oryginału wykazu zrealizowanych przedmiotów na uczelni zagranicznej i uzyskanych punktach ECTS - „Transcript of Records” oraz oryginału/skanu sekcji Learning Agreement „During the Mobility” (jeśli student dokonał zmian przedmiotów)
 • Złożenie w dziekanacie ww. dokumentów rozliczeniowych wydanych przez BWM (kopii „Certificate of stay”, oryginału/kopii „Learning Agreement”, oryginału/kopii „During the mobility”, oryginału wykazu „Transcript of Records”), celem zaliczenia studiów przez Prodziekana
 • Złożenie podania i przedstawienie Prodziekanowi sylabusa przedmiotu zaliczonego na uczelni zagranicznej w przypadku przedmiotów zaliczonych na uczelni zagranicznej, zgodnych z różnicami programowymi, które student ma obowiązek zaliczyć na UE i które maja zostać uznane z oceną,
 • Różnice programowe zaliczane są po powrocie w następnym semestrze (tj. w kolejnej sesji egzaminacyjnej). Wyjazd nie może jednak przedłużyć terminu zakończenia studiów.