Procedura postępowania dla studentów wyjeżdżających na stypendium w ramach programów międzynarodowych

O stypendium w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • ukończyli co najmniej I rok studiów (pierwszego stopnia) lub I-szy semestr drugiego stopnia,
 • osiągnęli średnią ze wszystkich zamkniętych semestrów nie niższą niż 3,0.

 

PRZED WYJAZDEM

 KROK 1 wstępna kwalifikacja

 1. Rejestracja studenta w BMWS.
 2. Weryfikacja zarejestrowanych studentów - BMWS przekazuje Prodziekanowi ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych listy zakwalifikowanych w celu udzielenia rekomendacji (pozytywnej, negatywnej, warunkowej).
 3. Ogłoszenie wyników zakwalifikowanych studentów do wyjazdu (BMWS).
 4. Zatwierdzenie list zakwalifikowanych studentów przez J.M Rektora.

KROK 2 „Learning Agreement”

 1. Przygotowanie „Learning Agreement” - zakwalifikowany (z listy) student przygotowuje  „Learning Agreement” przedmiotów do wyboru za 30 punktów ECTS (jednak nie mniej niż 18 punktów ECTS), które zamierza studiować na uczelni przyjmującej.
 2. Złożenie „Learning Agreement” Prodziekanowi ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych w celu zatwierdzenia.
 3. Złożenie zaakceptowanego przez Prodziekana „Learning Agrement” w BMWS.

KROK 3 dziekanat dokumenty

 1. Złożenie w dziekanacie kopii zatwierdzonego „Learning Agreement”.
 2. Złożenie potwierdzenia odbywania studiów w ramach programu Erasmus z uwzględnieniem terminu pobytu (od,do).
 3. Złożenie zaakceptowanego przez Prodziekana podania i wyznaczenie terminów egzaminów/ zaliczeń w związku z wyjazdem.

Wzór podania dla studentów studiów stacjonarnych

Wzór podania dla studentów studiów niestacjonarnych

W TRAKCIE WYJAZDU

Odbywając studia w ramach programu Erasmus student zobowiązany jest do:

 • sprawdzenia czy wszystkie objęte „Learning Agreement” przedmioty zostały uruchomione,
 • przypadku „nieuruchomienia” któregoś z przedmiotów wykazanych w „Learning Agreement” na Uczelni przyjmującej, student zobowiązany jest do dokonania korekty w w/w dokumencie,
 • nowo wybrane przedmioty powinny być zgodne lub zbliżone z ofertą przedmiotów realizowaną w Uczelni macierzystej UE K-ce (w ramach kierunku, specjalności),
 • niezwłocznie po akceptacji przez uczelnię zagraniczną, zmodyfikowany „Learning Agreement” należy przesłać Prodziekanowi ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych celem zatwierdzenia (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia stypendium!!!

 

PO POWROCIE

Student po powrocie z Erasmusa zobowiązany jest do:

 • dostarczenia do dziekanatu "Transcript of Records" przedmiotów zaliczanych podczas Erasmusa,
 • złożenia do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych podania o uznanie zdobytych punktów ECTS i ocen podczas Erasmusa, które w całości dopisywane są do semestru, w którym student przebywał na Erasmusie,
 • zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych programem kierunku studiów Uczelni macierzystej w wyznaczonym przez Prodziekana ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych terminie!!!
 • wystąpienia do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych o tryb poprawkowy dla przedmiotów, które nie zostały w wyznaczonym terminie zaliczone.

Prodziekana ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych na wniosek studenta może wyrazić zgodę na:

 • uznanie zdobytych punktów ECTS i ocen z przedmiotów Erasmusa w ramach zadeklarowanych przez studenta przedmiotów SW,
 • uznanie zdobytych punktów ECTS i ocen z przedmiotów Erasmusa w ramach przedmiotów obowiązkowych przewidzianych programem studiów (wpisu dokonuje prowadzący przedmiot lub Prodziekan ds. studiów stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie okazanego sylabusu i opinii prowadzącego przedmiot).

Student, który zaliczył jeden semestr lub rok nauki w ramach Erasmusa może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jeśli uzyskał 30/60 punktów ECTS za semestr/rok i średnią nie niższą niż 4,10 (par. 10 pkt 8 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014). W przypadku uzyskania mniejszej liczny punktów ECTS, obowiązkiem studenta jest zaliczenie przedmiotów pozwalających na uzyskania 30/60 punktów ECTS w ciągu 21 dni od dnia zakończenia sesji poprawkowej.