Wynajem powierzchni

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza do składania zapytań ofertowych na wynajem powierzchni. 

Oferujemy wynajem:

 • pomieszczeń biurowych,
 • pomieszczeń gospodarczych,
 • powierzchni pod przeprowadzenie akcji promocyjnych (standy, ulotki, plakaty),
 • sal ćwiczeniowych,
 • sal wykładowych,
 • sal konferencyjnych,
 • auli (mieszczących od 92 - 404 osób),
 • sal gimnastycznych,
 • basenu.
JPG | 2.5 MB

Wynajem krótkoterminowy

Studenci

Chcą Państwo zorganizować konferencję, spotkanie informacyjne etc., możecie skorzystać nieodpłatnie z pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Co należy zrobić:

 1. Zrób rezerwację w Biurze Planowania Dydaktyki (http://rezerwacje.ue.katowice.pl)
 2. Przygotuj pismo do Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji (przykładowy druk prośby o wyrażenie zgody znajduje się tutaj).
 3. W przypadku Studenckich Kół Naukowych uprzejmie prosimy, aby Państwa podania były zaopiniowane przez merytorycznych opiekunów.
 4. Pisma (pismo do Rektora wraz z potwierdzenie rezerwacji sal) należy dostarczyc do Biura Gospodarki Majątkiem osobiście (pokój nr 270A, budynek N), za pośrednictwem Kancelarii Głównej lub mailowo na adres wynajem@ue.katowice.pl  z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Podmioty zewnętrzne

Zapraszamy do korzystania z oferty najmów krótkoterminowych pomieszczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Postępowanie:

 1. Wypełnić druk aplikacji (druk do pobrania)
 2. Odesłać go na adres e-mail wynajem@ue.katowice.pl lub dostarczyć do Biura Gospodarki Majątkiem, pokój nr 270A, budynek N

Kontakt:
Biuro Gospodarki Majątkiem
Budynek N, pokój nr 270A
e-mail: wynajem@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7046 i -7047
faks: +48 32257-7048
od poniedziałku do piątku do godziny 15.30

Wynajem pokoi gościnnych

Domy Studenta

Osoby zainteresowane pokojami gościnnymi prosimy o kontakt z Domem Studenta:

tel.: +48 32252-5041 lub -5317
e-mail: domstudenta@ue.katowice.plSprzedaż nieruchomości

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ogłasza
III przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w Katowicach przy ul. Pułaskiego 25

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-hotelowym o łącznej powierzchni użytkowej 2655,15 m2, drogą wewnętrzną i parkingiem, położonej w Katowicach, przy ul. Pułaskiego 25, składającej się z działek o numerach geodezyjnych 35/1, 35/3, 35/4 (woj. Śląskie, obręb Bogucice-Zawodzie,  arkusz mapy 52) o łącznym obszarze 0,1873 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00038141/7 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, który zakłada dla niej przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa użyteczności publicznej (6U).

Nieruchomość nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Katowice z bliskim dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych centrum miasta i aglomeracji śląskiej.

Nieruchomość stanowi własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 900 000,00  zł netto.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późń. zm.).

Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  art. 90  ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933 i 2169 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2259)

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ul. Koszarowej 6, 40-068 Katowice, budynek N segment C, pokój nr 01/47 w terminie do dnia: 9 stycznia 2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13.15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 8 stycznia 2018 r. wadium w wysokości: 900 000,00 zł.  Wadium należy wnieść na konto:  ING Bank Śląski S.A., Katowice  nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974.

Informacji o przetargu i jego warunkach oraz o możliwości obejrzenia nieruchomości udziela: Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem, nr tel.: 32 / 257 71 47, email: pawel.kadlubiak@ue.katowice.pl 

Za zarządzenie i administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu odpowiada Biuro Gospodarki Majątkiem.
Więcej informacji na stronie Biura.