Projekty badawcze

Możliwości pozyskania źródeł finansowania

  1. w UE w Katowicach konkursy na finansowanie działalności młodych naukowców (w tym uczestników studiów doktoranckich),  zob. Zarządzenie Rektora UE w Katowicach w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawnia i rozliczania środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych [...] służących rozwojowi młodych naukowców ora uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewn. trybie konkursowym
  2. poza Uczelnią: