Zgłoś ofertę rekrutacyjną

Informacje dla Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Podanie danych jest dobrowolne i będzie wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji usługi prezentacji ogłoszenia oraz do realizacji usług marketingowych, dla których została wyrażona zgoda. Dane będą przetwarzane na podstawie domniemanej zgody udzielonej poprzez wypełnienie pól. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do realizacji usługi. Nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości jej realizacji. Wszelkie pytania, wątpliwości związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres.brw@ue.katowice.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.) informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody) czy w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) oraz, że:

 1. administratorem Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”;
 2. administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl;
 3. przetwarzane będą dane osobowe kategorii osób u administratora: osoby do kontaktu / przedstawiciele z ramienia firm udostępniający oferty rekrutacyjne;
 4. przetwarzane będą niezbędne dane osobowe kategorii osób, o których mowa w punkcie 3), m. in.: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe oraz inne wymagane dane osobowe niezbędne do ich przetwarzania w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 6);
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania określonych danych osobowych może spowodować brak realizacji przedmiotowych celów;
 6. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane m. in. w celach: realizacji usługi umożliwiającej prezentację ogłoszeń firmom udostępniającym oferty rekrutacyjne / realizacji usług marketingowych / współpracy w ramach innych zakresów działalności Uniwersytetu, dla których została wyrażona zgoda, wykonania przez administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, kontaktów bezpośrednich, realizacji wszelkich czynności związanych z przedmiotowymi celami, ochrony interesów administratora (w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub obrony przed takimi roszczeniami) oraz prowadzenia wymaganej obowiązującym prawem dokumentacji;
 7. posiadanie przez administratora Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest wymogiem wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa czy z realizacji celów, o których mowa w pkt 6);
 8. nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4), w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, o którym mowa w pkt 6);
 9. odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), są: upoważnieni pracownicy administratora / współpracownicy, ewentualne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 10. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy przez okres czasu przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
 11. posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa w pkt 4) oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła; 
 12. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, o których mowa w pkt 4), narusza przepisy RODO;
 13. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 
 14. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki administratora.