PROF. ARTUR WALASIK, PH.D.

 • Walasik, A., 2015. Finanse a ekonomia (Finance and Economics). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 17-19. ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Finanse a inne dyscypliny nauki (Finance and Other Disciplines of Science). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 21-23. ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Pojęcie i funkcje pieniądza (The Meaning and Function of Money). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 39-43. ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Stopa procentowa (Interest Rate). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 132-147. ISBN: 978-83-7930-704-3

 • Walasik, A., 2015. Salda finansowe (Financial Balances). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 193-200. ISBN: 978-83-7930-704-3
 • Walasik, A., 2015. Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w świetle art. 18b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (The Responsibility of the Public Finance Sector Entity Head of Accounting in Aspect of Article 18b of Infrigement of Public Finance Discipline Act). In: A. Talik, W. Robaczyński and A. Babczuk, ed. Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności (The Public Finance Discipline. The Rules and Scope of Responsibility for Infrigement). Warszawa: C. H. Beck. pp. 103 – 115. ISBN 978-83-7930-475-2

 • Walasik, A., 2015. Statystyka orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w latach 2006-2014 (The Statistics of the Jurisdiction for the Case of the Infrigements of Public Finance Discipline, 2006-2014). Finanse Komunalne, 2015 (7-8), pp. 30 – 39. ISSN 1231-0307

 • Walasik, A., 2015. Wrażliwość dochodów jednostek samorządu terytorialnego na wahania cyklu koniunkturalnego (The Sensitivity of Local Government Revenues to Business Cycle). Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Studia i Prace 2015 (23.4), pp. 145– 156. ISSN: 2082-0976
  <http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AW234.pdf>
 • Walasik, A., 2014. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w związku z zarządzaniem długiem JST (The Obligation for Internal Control in the Case of Debt Management). In: P. Walczak, ed. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE (The Indebtness of Selfgovernment Units. The Challanges in the Face of New Financial Perspective of the European Union). Warszawa: C. H. Beck. Warszawa 2014. pp. 261-270. ISBN: 978-83-2556-334-9

 • Walasik, A., 2014. Implementacja zasady efektywności wydatków publicznych w ustawie o finansach publicznych (The Implementation of the Rule of Public Expenditures Effectiveness in Public Finance Act). In: S. Franek, M. Będziaszek, ed. Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie–efektywność zadań publicznych–benchmarking (Public Finance Management. Multiyear Planning – Effectiveness of Public Tasks – Benchmarking). Warszawa: Difin. pp. 381 – 394. ISBN: 978-83-7930-475-2

 • Walasik, A., 2014. Marcin Gorazda, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 413 [recenzja] (Marcin Gorazda, The Philosophy of Economics, Copernicus Center Press, Cracow 2014, p. 413 [review]). Ekonomista, 2014 (5), pp. 775 – 778. ISSN: 0013-3205
 • Walasik, A., 2014. Demografia fiskalna. Optymalny demograficznie system podatkowy (Fiscal Demography. A Demographically Optimal Tax System). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014 (932), pp. 141– 152. ISSN: 1898-6447

  <DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0932.0810>
 • Walasik, A., 2013. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych w zakresie podatków kosztowych na finanse przedsiębiorstw (The Impact of Tax Rule Interpretations on Corporate Finance in the Field of Cost-Incurred Taxes). In: T. Famulska ed. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw (The Impact of the tax Interpretation Institution on Corporate Finance). Warszawa: Difin. pp. 280-296. ISBN: 978-83-7641-905-3

 • Walasik, A., 2013. Współczesna teoria finansów publicznych w perspektywie paradygmatu homo oeconomicus. (The Contemporary Theory of Public Finance with the Perspective of Homo Oeconomicus Paradigm) In: I. Celary, G. Polok, ed. Homo oeconomicus w pastoralno-społecznej przestrzeni (Homo Oeconomicus within the Socio-Pastoral Sphere). Katowice: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. pp. 210–223. ISBN: 978-83-7030-911-4
 • Walasik, A., 2013. Wpływ podatków na ryzyko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rynkowy mechanizm transmisji polityki podatkowej (The Influence of Taxation on Firm’s Operational Risk. Transformation Tax Policy by Market Mechanism). Zarządzanie i Finanse, 11 (2), pp. 420-431. ISSN: 2084-5189
  <http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_3_37.pdf>
 • Walasik, A., 2013. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego (Responsibility for Infrigement of Public Finance Discipline in Relation tp Performance Budgeting). Państwo i Prawo, 2013 (10), pp. 21–36. ISSN: 0031-0980
 • Walasik, A., 2013. Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatków lokalnych (Corporate Tax Strategiy for Local Taxation). In: B. Ciupek, T. Famulska, ed. Strategie podatkowe przedsiębiorstw (Corporate Tax Startegies). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. pp. 173-189. ISBN 978-83-7875-165-6

PROF. GABRIELA ŁUKASIK, PH.D.

 • Łukasik G. i Błach J. 2016. Strategie finansowe przedsiębiorstwa (Corporate Financial Strategies). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, pp. 245, ISBN 978-83-7875-281-3

 • Łukasik G. i Błach J. 2016. Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Issue of Shares as a Basis for Raising Equity in the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises). „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 5(83/2), p. 55-64, <DOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-05>, <http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-55.pdf>
 • Łukasik G. 2015. Rola systemu informacji finansowej w kształtowaniu  efektywności relacji inwestorskich (The role of financial information system in shaping  the effectiveness of investor relations). Miscellanea. Studia i Materiały (Rok 19), Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015 (3), pp. 195 – 205. ISSN: 2081-2345 
 • Łukasik G. and Naczyński D., 2015. Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki), (The role of the capital structure in the shaping of enterprise value (elements of the theory, practice experience). Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2015 (112), pp. 75 – 86. ISSN: 2081 - 6979

 • Łukasik, G. and Orliński, B., 2015. Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect (Models of Financing Development and Cash Flow (Including Companies Listed on the NewConnect Market). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (2015) 116,  pp. 486-495. ISNN: I640-6818, ISSN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf>

 • Łukasik, G. and Bielawska A., 2014. Dylematy wyboru strategii płynności finansowejw sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Dilemmas of Liquidity Strategy Choice in the Small and Medium-Sized Enterprises). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (2014) 111, pp. 143-154. ISSN: 1640-6818, ISBN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/799/ZN_799.pdf>

 • Bielawska, A. i Łukasik, G., 2014. Rzemiosło w społeczeństwie i w gospodarce (Crafts in Society and in the Economy).  Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (2014) 111, pp. 25-35. ISNN: 1640-6818, ISBN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/799/ZN_799.pdf>

 • Łukasik, G., 2014. Kontrowersje wokół polityki informacyjnej spółek kapitałowych (Controversy Around the Information Policy of Capital Companies). Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 2014 (198), pp. 109-121. ISSN: 2083-8611
  <http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/09_Lukasik_Kontrowersje_wokol_polityki_informacyjnej_01.pdf>

 • Łukasik, G., 2014. Podstawy strategii pozyskiwania kapitału własnego na rynku kapitałowym (Fundamentals of Obtaining Equity Strategy in the Capital Market). Instrumenty i transakcje rynku finansowego w zarządzaniu finansami i rachunkowości. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH, (2014) 2,  pp. 9-21. ISSN: 1428-9520
  < http://www.gwsh.pl/wydawnictwo/ebook/instrumenty-transakcje/index.html>

 • Łukasik, G. ed., 2013. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych (Investor relations of capital companies). Warszawa: Difin. (249 pages). ISBN: 978-83-7930-025-9
  <http://eki.pl/pdf/DIF1779.pdf>

 • Łukasik, G., 2013. Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa (The Impact of Capital Market Development on the Elections of the Modern Enterprise). W: S. Owsiak and A. Pollok, ed. W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego (In Search of a New Economic Order). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. pp. 133-146. ISBN:  978-83-88700-78-1
  <http://owe.pte.pl/upload/files/ksiazki/08_Lukasik.pdf>

 • Łukasik, G. and Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element prawidłowych relacji inwestorskich (Risk Reporting as a Part of the Proper Investor Relations). W: J. Turyna and J. Rak, ed. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami (The Financial Conditions for Development of Economic Organizations. The Risk in Accounting and Financial Management). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 15- 33. ISBN: 978-83-63962-39-5

 • Bielawska, A. and Łukasik, G., 2013: Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki (Export of Micro and Small Enterprises a Chance Polish Economy). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, Ekonomiczne problemy usług, 2013 (102), pp. 13-21. ISSN: 640-6818, ISSN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/752/ZN_752.pdf>

 • Łukasik, G., 2013. Rola relacji inwestorskich w prawidłowym rozwoju współczesnych przedsiębiorstw (The role of Investor Relations in the Proper Development of Modern Enterprises). In: G. Borys and A. Janusz ed. Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju (The Role of Institutions and the Financial Market in the Light of the Objectives and Principles of Sustainable Development). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. pp. 153-161. ISBN:  978-83-7695-311-3
  <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=95d6c1cc-890f-4ab9-a649-7dfbd7cd249f%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4207>

 • Łukasik, G., 2013. Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich (The Role of Information Policy of Capital Companies in the Proper Functioning of Investor Relations). Annales Universitatis Mariea Curie-Skłodowska, Soctio H Oeconomia, pp. 389-401. ISSN: 0459-9586, DOI: 10.17951
  <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3-s389-400/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_H_Oeconomia-r2013-t47-n3-s389-400.pdf>

 • Bielawska, A. and Łukasik, G., 2013. Czynniki wyboru strategii finansowej małego przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych (Factors Choice of Financial Strategy of a Small Company in Risky Situations). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (2013) 102, ss. 366-375. ISSN: 640-6818, ISSN 1896-382X
  <http://www.wzieu.pl/zn/752/ZN_752.pdf>

JOANNA BŁACH, PH.D.

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. (DECISION MODEL FOR FINANCIAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN ENTERPRISES – LITERATURE REVIEW) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, p. 7-16, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf.

 • De Moor Lieven, Wieczorek-Kosmala Monika, Błach Joanna (2016). SME Debt Financing Gap: The Case of Poland. “Transformations in Business & Economics”, vol. 15, no. 3(39), p. 274-291. (ISSN 1648-4460)
  http://www.transformations.khf.vu.lt/39

 • Gorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, p. 77-98,  (ISSN 1732-1948), http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf

 • Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Błach J. i Gorczyńska M., 2016. Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention. “Journal of Economics and Management”, vol. 23(1) 2016, p. 5-20, ISSN 1732-1948, <>http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku
  %C5%82y_1_30/JEM_23/01.pdf>
 •  Łukasik G. i Błach J. 2016. Strategie finansowe przedsiębiorstwa (Corporate Financial Strategies). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, pp. 245, ISBN 978-83-7875-281-3

 •  Łukasik G. i Błach J. 2016. Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Issue of Shares as a Basis for Raising Equity in the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises). „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 5(83/2), p. 55-64, <DOI:10.18276/frfu.2016.5.83/2-05>, <, <http:>>http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz2-55.pdf</http:>
  >
 • Błach, J. and Wieczorek-Kosmala, M., 2016. Konwergencja rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego – identyfikacja czynników (The Convergence of Capital and Insurance Markets – Identification of Drivers). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 49(4), p. 57. ISSN: 0459-9586, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.57
  <https://journals.umcs.pl/h/article/view/786/1671>
 • Wieczorek-Kosmala, M. and Błach, J., 2015. Ocena zapotrzebowania na kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie – propozycja wykorzystania wskaźników finansowych (The Assessment of Risk Capital Requirement in a Company – a Proposal of the Application of Financial Ratios (a Model Approach)). Finanse, 1(8), pp. 163-180. ISSN: 1899-48
  <http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin_8-15_8-M.Wieczorek-Kosmala.pdf>
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The Role of the Contingent Capital in Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska and G. Strupczewski, ed. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń (Dilemmas of theory and practice of insurance). Warszawa: Poltext. pp. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 •  Błach, J., 2015. Gromadzenie środków finansowych (Acquiring corporate funds). In: H. Zadora ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – Podmioty (Finances. Categories - Phenomena and Processes - Entities). Warszawa: Difin. pp. 353-359. ISBN: 978-83-7930-704-3
 •  Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J. and Gorczyńska, M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 10(4), pp. 46-59. ISSN: 1734-039X, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>
 • Błach, J. ed., 2014. Fundamentals of Finance. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice. (131 pages). ISBN: 978-83-7875-194-6 
 • Błach, J., 2013. Innowacyjne mechanizmy finansowania nowych technologii. (Innovative Financing Mechanisms for New Technologies). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, XLVII(3), pp. 41-52. ISSN: 0459-9586
  <http://annales.umcs.lublin.pl/annales_ekonomia.php>
 • Wieczorek-Kosmala, M. and Błach, J., 2013. The Need for Insurance Education Among Non-financial Companies in Poland – Survey Results. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106, December, pp. 2938-2946. ISSN: 1877-0428, DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.340
  <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281304963X>

 • Łukasik, G. and Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element prawidłowych relacji  inwestorskich (Risk reporting as a Component of the Effecive Investor Relations). In: J. Turyna and J. Rak, ed. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami (The Financial Conditions of the Economic Organizations Development, Risk in Accounting and Financial Management). Warszawa: Uniwersytet Warszawski. pp. 15- 33. ISBN: 978-83-63962-39-5
  <http://libra.ibuk.pl/book/103510>
 • Błach, J., 2013. Enterprise Risk in Terms of Innovative Financial Mechanisms. In: J. Turyna and J. Rak, ed. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami (The Financial Conditions of the Economic Organizations Development, Risk in Accounting and Financial Management). Warszawa: Uniwersytet Warszawski. pp. 47-59. ISBN: 978-83-63962-39-5
  <http://libra.ibuk.pl/book/103510>
 • Błach, J. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Financial Innovations in Risk Management - Enterprise Perspective. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientific Conference, Ostrava: VSB Technical University of Ostrava. pp. 24-34. ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN: 2336-162X
  <http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-1.pdf>
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2013.  2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The Role of the Assessment of the Liquidity Reserves in the Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska, ed. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy (Insurance Market. Contemporary Issues ). Warszawa: Difin. pp. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4
 •  Łukasik, G. and Błach, J., 2013. Podstawy relacji inwestorskich na współczesnych rynkach finansowych (Fundamentals of the Investor Relations in the Contemporary Financial Markets). In: G. Łukasik, ed. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych (Investor Relations Capital Companies). Warszawa: Difin. pp. 11-64. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Modele, sposoby i narzędzia komunikacji z interesariuszami (Models, Methods and Tools of the Corporate Communications with Stakeholders) In: G. Łukasik, ed. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych (Investor relations capital companies). Warszawa: Difin. pp. 110-145. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. (Investor Relations and CSR.) In: G. Łukasik, ed. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych (Investor relations capital companies). Warszawa: Difin. pp. 183-205. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Błach, J., 2013. Raportowanie ryzyka jako element relacji inwestorskich (Risk Reporting as a Component of Investor Relations). In: G. Łukasik, ed. Relacje inwestorskie spółek kapitałowych (Investor Relations Capital Companies). Warszawa: Difin. pp. 166-175. ISBN: 978-83-7930-025-9
 • Wieczorek-Kosmala, M. and Błach, J., 2013. Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej (The picture of Company’s Synthetic Equity Capital in Financial Reporting).  Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 11(2), part 2, July, pp. 515-530. ISSN: 2084-5189
  <http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_2_40.pdf>
 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych (Changes in the Financial Condition of the Silesian Companies in the Aftermath of the Financial Crisis – Survey Evidence). In: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne (Trends in economics and finance. Theoretical and practical solutions Contexts). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz.  pp. 249-259. ISBN: 978-83-89072-22-1
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego (The Perception of Liquidity Rrisk in Small and Medium-Sized Enterprises in Silesian Voivodship). Zeszyty Naukowe, 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, pp. 218-228. ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X)
  <http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171260421>
 • Błach, J., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M. ed. 2013. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. (Financial Condition of the Silesian Companies in the Aftermath of the Crisis). Warszawa: CeDeWu. (231 pages). ISBN: 978-83-7556-483-9
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2013. Application of Financial Analysis in Corporate Finance. In: M. Wieczorek-Kosmala, ed. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. pp. 13-56. ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Błach, J., 2013. Capital Structure Decisions. In: M. Wieczorek-Kosmala, ed. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. pp. 57-91. ISBN: 978-83-7875-062-8
 • Błach, J. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Financial Innovations in Corporate Finance Strategies. In: M. Wieczorek-Kosmala, ed. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. pp. 133-168. ISBN: 978-83-7875-062-8

ANNA DOŚ, PH.D.

 • Doś, A., & Foltyn-Zarychta, M. (2016). Socially Responsible Investment Market Size in Poland: The Content Analysis. In New Trends in Finance and Accounting (pp. 653-663). Springer, Cham.

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. (DECISION MODEL FOR FINANCIAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN ENTERPRISES – LITERATURE REVIEW) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, p. 7-16, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf.

 • Gorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, p. 77-98,  (ISSN 1732-1948),http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf


 • Doś, A., 2015. Pieniądz (Money). H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 39-53. ISBN 978-83-7930-704-3

 • Doś, A., 2015. Cena (Price). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 114 – 132. ISBN 978-83-7930-704-3
 • Doś, A., 2015. Saldo środków publicznych (Public finance balance). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Processes and Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 335 - 347. ISBN 978-83-7930-704-3
 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Doś, A. and Gorczyńska, M, 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The Role of the Contingent Capital in Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska and G. Strupczewski, ed. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń (Dilemmas of theory and practice of insurance). Warszawa: Poltext. pp. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Doś, A., 2014. Strategic CSR drivers-environmental preferences of Silesia inhabitants. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (2014) 325. ISSN: 1899-319
 • Doś, A., 2014. Fundamentals of Public Finance. In: J. Błach, ed. Fundamentals of Finance. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN: 9788378751946

 • Doś, A. and Szewieczek, D., 2014. System ubezpieczeń na życie (life) i pozostałych (non-life). (The System of Life and Non-Life Insurance). In: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (Insurance Systems. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu. pp. 91-114. ISBN: 9788375562927

 • Błach, J. and Doś, A., 2014. Zastosowanie modelu DuPonta w kontekście zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie - możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw (The Application  of  the  DuPont  Model in the Context of Corporate Environmental Management  Evidence  from  the  Polish  Companies). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 330, Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka- Etyka- Środowisko, pp. 34-41. ISSN: 1899-3192)

  http://www.dbc.wroc.pl/Content/2539/Blach_Zastosowanie_Modelu_Dupota_W_Kontekscie_Zarzadzania_2014.pdf

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Gorczyńska, M. and Doś, A., 2014. Innovations In Liquidity Management – The Potential Of Corporate Treasury. Journal of Economics and Management, 18, pp. 209-224. ISSN: 1732-1948
  <http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_Blach_Wieczorek-Kosmala_Gorczynska_Dos_Innovations..._02.pdf

 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk from public finance perspective. Studia Ekonomiczne, Iss. Risk perception in financial and non-financial entities. 127, pp. 165-179. ISSN: 2083-8611
  http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_A.Dos_Catastrophic_Risk_from_Public....pdf

 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk financing models for sustainable development. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (308 Quality of Life and Sustainable Development), pp. 165-179. ISSN: 1899-3192

 • Doś A. and Pyka A., 2013. Public-private partnership as innovative solution for financing enterprises. Financial Management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I), 9th International Scientfic Conference, VSB Technical University of Ostrava. Ostrava, pp. 129-139.

 • Doś, A., 2013. Insights into ecological taxes for Poland from the public choice theory perspective. In: M. Jastrzębska, K. Stańczak-Strumiłło, ed. Finanse  wobec  problemów gospodarki światowej (Finance to the Problems of the World Economy). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. pp. 116-129. ISBN: 9788378651499

 • Ciupek, B. and Doś, A., 2013. Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa (Identification of Corporate Tax Strategy). In: B. Ciupek and T. Famulska, ed. Strategie podatkowe przedsiębiorstw (Corporate Tax Strategy). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. pp. 45-74. ISBN: 9788378751656

 • Doś, A., 2013. Catastrophic risk from public finance perspective. Risk perception in financial and non-financial entities, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 165 – 180. ISSN: 2083-8611
  http://www.sbc.org.pl/Content/81793/SE_127.pdf

 • Doś, A., 2013. Analiza skłonności mieszkańców województwa śląskiego do ponoszenia kosztów ograniczenia zużycia zasobów naturalnych (Analysis of Silesia Inhabiants Propensity to Bear the Costs of Natural Environemnt Protection). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (2013) 297, pp. 41 -50. ISSN: 1899-3192

 • Doś, A. and Pyka A., 2013. Public-Private Partnership. In: M. Wieczorek-Kosmala, ed. Advanced issues in corporate finance. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach. pp. 199-210. ISBN: 9788024831725

 • Doś, A. and Pyka A., 2013 Project Finance. In: M. Wieczorek-Kosmala, ed. Advanced issues in corporate finance. Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach. pp. 211-218. ISBN: 9788024831725

 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The Role of the Assessment of the Liquidity Reserves in the Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska, ed. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy (Insurance Market. Contemporary Issues ). Warszawa: Difin. pp. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4

MARIA GORCZYŃSKA, PH.D.

 • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. (DECISION MODEL FOR FINANCIAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN ENTERPRISES – LITERATURE REVIEW) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, p. 7-16, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf.

 • Gorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, p. 77-98,  (ISSN 1732-1948),
  http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf

 • Błach, J., Doś, A., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The Role of the Contingent Capital in Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska and G. Strupczewski, ed. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń (Dilemmas of theory and practice of insurance). Warszawa: Poltext. pp. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2015. Financial Innovations for Companies Offered by Banks: Polish Experience. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 105, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(9), pp. 2936 - 2945. ISSN: 1307-6892

  <http://waset.org/Publication/financial-innovations-for-companies-offered-by-banks-polish-experience/10002306>

 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2015. Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem – perspektywa przedsiębiorstwa (Insurance Derivatives in Risk Management – An Enterprise Perspective). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), pp. 129-141. ISSN: 1898-6447, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0938.0210,

  <>http://zeszyty.uek.krakow.pl/article/view/480/0>

 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J. and Gorczyńska, M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 10(4), pp. 46-59. ISSN: 1734-039X, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
  <>http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Gorczyńska, M. and Doś, A., 2014. Innovations In Liquidity Management – The Potential Of Corporate Treasury. Journal of Economics and Management, 18, pp. 209-224. ISSN: 1732-1948
  <>http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_Blach_Wieczorek-Kosmala_Gorczynska_Dos_Innovations..._02.pdf>

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2014. Innovations in the Application of Insurance-linked Securities in Non-financial Companies. China-USA Business Review, June, 13(6), pp.413-424. ISSN: 1537-1514

  <>http://www.academia.edu/9871238/China-USA_Business_Review_ISSN_1537-1514_Vol.13_No.6_2014>

 • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M.,, 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The Role of the Assessment of the Liquidity Reserves in the Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska, ed. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy (Insurance Market. Contemporary Issues ). Warszawa: Difin. pp. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4

 • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych (Changes in the Financial Condition of the Silesian Companies in the Aftermath of the Financial Crisis – Survey Evidence). In: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne (Trends in economics and finance. Theoretical and practical solutions Contexts). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. pp. 249-259. ISBN: 978-83-89072-22-1

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego (The Perception of Liquidity Rrisk in Small and Medium-Sized Enterprises in Silesian Voivodship). Zeszyty Naukowe, 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, pp. 218-228. ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X)

  <>http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171260421>

 • Błach, J., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M. ed. 2013. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu. (Financial Condition of the Silesian Companies in the Aftermath of the Crisis). Warszawa: CeDeWu. (231 pages). ISBN: 978-83-7556-483-9

 • Błach, J., Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M. and Znaniecka, K., 2013. Bankruptcy Risk Perception in Silesian Companies in the Aftermath of the Global Financial Crisis: Survey Evidence. Zeszyty Naukowe Wydziałowe 127, Studia Ekonomiczne, Risk perception in financial and non-financial entities, pp. 65-81. ISSN: 2083-8611
  <>http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6fc7b838-4395-4d0d-9583-aae1bbb682d9>

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala M. and Gorczyńska M., 2013. A Cross-Sector Analysis of Financial Liquidity: Evidence from Silesian Region, Poland. International Review of Business Research Papers, 9(1), January, pp. 38 –51. ISSN: 1837-5685

  http://www.irbrp.com/static/documents/January/2013/3.%20Joanna.pdf

 • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2013. Application of Financial Analysis in Corporate Finance. In: M. Wieczorek-Kosmala, ed. Advanced issues in corporate finance. Katowice: University of Economics in Katowice. pp. 13-56. ISBN: 978-83-7875-062-8

DANUTA KOZŁOWSKA-MAKÓŚ, PH.D.

 • Kozłowska-Makóś, D., 2020, The importance of corporate social responsibility in shaping transfer prices. In: J. Krasodomska, K. Chłapek, S. Krajewska ed. Accounting, reporting and auditing. Warszawa: Difin. pp. 112-119. ISBN: 978-83-8085-791-9
 • Kozłowska-Makóś, D., 2020. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw (The concept of corporate social responsibility in the processes of mergers and acquisitions). In: J. Bereźnicka and M. Wasilewski, ed. Finansowanie i standing finansowy - wybrane zagadnienia (Financing and financial standing - selected issues). Warszawa: SGGW. pp. 43-52. ISBN: 978-83-7583-943-2
 • Kozłowska-Makóś, D., Kluzek, M., 2018: Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania (Corporate Social Responsibility and Tax Behavior of Entrepreneurship in the Field of Taxation). Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 532 (2018), pp. 185-193. p-ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041
 • Kozłowska-Makóś, D., 2018. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu (Multinational Capital Groups Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility). Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 2 2018 (92), pp 95-104. ISSN: 2450-7741
 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. Konflikty interesów w warunkach koncentracji kapitału (Conflicts of Interests in the Area of Capital Concentration). In: K. Barczyk, ed. Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej (Finance and accounting in the face of new market economy challenges). Katowice: GWSH. pp. 22-31. ISBN: 978-83-60953-95-2

 • Kozłowska-Makóś, D., 2017. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału (Corporate Social Responsibility in Capital Concentration). Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 15, No. 2/2017, pp. 177-187. ISSN: 2084-5189                              http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540

  • Kozłowska-Makóś, D.,2017. Przesłanki i konsekwencje konfliktów interesów w warunkach koncentracji kapitału (The Rationale and Consequences of Interests' Conflicts in the Area of Capital Concentration). Annales Universitatis Curie-Skłodowska. Sectio H-Oeconomia, Vol. 51, No. 6 (2017), pp. 149-156. p-ISSN: 0459-9586, e-ISSN: 2449-8513 file:///C:/Users/Danusia/Downloads/5309-23270-1-PB%20(2).pdf
  • Kluzek, M., Kozłowska-Makós, D., Wawryszczuk_Misztal, A., 2017. Zarządzanie finansami grupy kapitałowej (Capital Group Financial Management). Texter, Warszawa 2017, pp. 142. ISBN (Print): 978-83-7790-485-5, ISBN (e-book): 978-83-7790-486-2 
  • Kozłowska-Makóś, D., 2017. System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych (System of Financial Links in Complex Capital Structures). CeDeWu, Warszawa 2017, pp. 294. ISBN: 978-83-8102-006-0   
  • Kozłowska-Makóś D., 2016. Wpływ rynkowego trendu koncentracji kapitału na strategię finansową przedsiębiorstwa (The Impact of the Market Trend of Capital Concentration on the Enterprise's Financial Strategy). In: G. Łukasik and J. Błach, ed. Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym (The financial strategies of the enterprise to changes in the capital market). Warszawa: CeDeWu. pp. 111-138. ISBN: 978-83-7556-873-8
  • Kozłowska-Makóś D., 2016. Conflicts of interests in the area of transfer pricing - selected issues. In: M. Čulík, ed. Managing and Modelling of Financial Risk 2016, 8th International Scientific Conference Proceedings Part II, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, pp. 439-446. ISBN: 978-80-248-3994-3, ISSN (Print): 2464-6973, ISSN (On-line): 2464-6989   https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_II_.pdf
  • Kozłowska-Makóś, D., 2016. Fuzje i przejęcia jako formy koncentracji kapitału (Mergers and Acquisitionsas a Form of Concentration of Capital). Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016 (282), pp. 69-79. ISSN: 2083-8611

   http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/07.pdf

  • Kozłowska-Makós, D., 2016. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (The Impact of Transfer Pricing on Corporate Income Tax Settlement). Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, 2/2016(41), pp. 65-73. ISSN: 1896-656X

   http://przedsiebiorstwo.waw.pl/files/90/1043/knop-nr-4-2016-kozlowska-makos.pdf

  • Kozłowska-Makóś, D., 2015. Efekt synergii w procesach łączenia się kapitału (wybrane problemy), (The Synergy Effect in the Merger Capital (Selected Issues)). Journal of Financial Management and Accounting, 3 (2) 2015, pp. 17-28. ISSN: 2300-9683
   <>http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n2_2015.pdf>

  • Kozłowska-Makóś, D., 2014. Transfer pricing optimization in complex capital structures. Journal of Economics and Management, (2014) 18, Katowice: University of Economics in Katowice Press, pp. 73-89. ISSN 1732-1948
   <file:///C:/Users/Danusia/Downloads/05_Kozlowska-Makos_Transfer_Pricing..._02.pdf>
  • Kozłowska-Makóś, D., 2013. Charakterystyka modeli współdziałania podmiotów gospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych (Characteristics of Models of Cooperation Between Economic Entities in the Complex Capital Structures). Organizacja i zarządzanie (2013) 64, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, pp. 169 - 178. ISSN: 1641-3466
   < www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z64/KozlowskaMako%9CD_po_recenzjach_korekta.pdf >

  ING. JACEK NOWAK, PH.D.

  • Nowak, J., 2013. Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością (Asymmetrical Relations of the Bank and the Enterprise to the Bankruptcy Risk). Warszawa: Difin. (294 pages). ISBN: 978-83-7641-909-1

  HELENA OGRODNIK, PH.D.

  • Ogrodnik H., Szewieczek D., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2016). Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce - specyfika produktu, analiza głównych tendencji (Insurance Market in Poland - Specificity of the Product and Analysis of Major Trends). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 147-159, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/13.pdf

  • Ogrodnik, H. and Nowotarska – Romaniak B., 2013. Zachowania klientów na polskim rynku ubezpieczeniowym w warunkach jego internacjonalizacji (Behaviors of Individuals in the Process of  Internationalism of the Insurance Market in Poland). ЛОГІСТИКА, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ВІСНИК, No 762, Львів Видавництво Львівської політехніки, pp. 146-153. ISSN 0321-0499

  • Ogrodnik, H., 2013. Działalność reasekuracyjna (Reinsurance activity). In: M. Iwanicz-Drozdowska, ed. Ubezpieczenia (Insurance). Warszawa: PWE. pp. 382-398. ISBN 978-83-2057-7
  • Ogrodnik, H., 2014. Organizacja systemu komercyjnych i wzajemnych ubezpieczeń gospodarczych (Organisation of Commercial and Mutual Insurance systems). In: . K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (Insurance systems. Financial aspects). CeDeWu, Warszawa. pp. 115-123. ISBN 978-83-7556-292-7
  • Ogrodnik, H., 2014. System reasekuracji (Reinsurance System). In: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (Insurance Systems. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu. pp. 179-190. ISBN 978-83-7556-292-7
  • Ogrodnik H., Znaniecka, K., and Szewieczek, D., 2014. Finansowe implikacje decyzji  ubezpieczeniowych gospodarstw domowych (The Financial Implications of the Insurance Decisions of Households). Finanse-Problemy-Decyzje. Część 2, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 (198), pp. 260-274. ISSN 2083-8611
  • Ogrodnik, H. and Nowotarska – Romaniak B., 2015. Ubezpieczenia mieszkaniowe. Konstrukcja, decyzje zakupu (Household Insurances. Structure, Purchase Decision). In: W. Sułkowska and G. Strupczewski, ed. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń (The Dylema of Insurance Theory and Practice). Warszawa: Poltext. pp. 213-224. ISBN 978-83-7561-595-1
  • Ogrodnik, H., 2015. Ubezpieczyciele (Insurance companies). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories - Processes andd Phenomena – Agents). Warszawa: Difin. pp. 240-257. ISBN 978-83-7930-740-3

  DANIEL SZEWIECZEK, P.HD.

  • Szewieczek, D., 2014. System jednolitego rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej – wybrane problemy (The Single Insurance Market in the European Union - Selected Issues). In: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (The system of Insurance. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu.pl. pp. 208-218. ISBN: 978-83-7556-292-7

  • Szewieczek, D., 2014. Współczesne ubezpieczenia – ujęcie ideowe (Modern Insurance - Ideological Approach). In: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń: aspekty finansowe (The system of Insurance. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu.pl. pp. 11-22. ISBN: 978-83-7556-292-7

  • Szewieczek. D., Znaniecka, K. and Wieczorek-Kosmala M., 2014. Ubezpieczenie jako przedmiot transakcji na rynku ubezpieczeń – aspekt podażowy (Insurance as a Subject of the Transaction in the Insurance Market - Aspect of the Supply-Side). In: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (The system of Insurance. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu.pl. pp. 47-68. ISBN: 978-83-7556-292-7

  • Szewieczek, D. and Doś, A., 2014. System ubezpieczeń na życie (life) i pozostałych (non-life), (Life and Non-Life Insurance System). In: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, ed. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (The System of Insurance. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu.pl. pp. 91-114. ISBN: 978-83-7556-292-7

  • Szewieczek, D., 2015. Niebankowe instytucje finansowe (Non-Banking Financial Institutions). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Phenomena and Processes – Agents). Warszawa: Difin. pp. 234-292. ISBN: 978-83-7930-704-3
  • Szewieczek, D., 2015. Finanse gospodarstw domowych (Households Finance). In: H. Zadora, ed. Finanse. Kategorie – Zjawiska i procesy – podmioty (Finance. Categories – Phenomena and Processes). Warszawa: Difin. pp. 371-389. ISBN: 978-83-7930-704-3

  MONIKA WIECZOREK-KOSMALA, PH.D.

  • Błach J., Doś A., Wieczorek-Kosmala M., Gorczyńska M. (2016). Model decyzji o implementacji innowacji finansowych w przedsiębiorstwie – przegląd literatury. (DECISION MODEL FOR FINANCIAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN ENTERPRISES – LITERATURE REVIEW) Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, p. 7-16, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/01.pdf.

  • Ogrodnik H., Szewieczek D., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K. (2016). Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce - specyfika produktu, analiza głównych tendencji (Insurance Market in Poland - Specificity of the Product and Analysis of Major Trends). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282/2016, s. 147-159, (ISSN 2083-8611) http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_282/13.pdf

    

  • De Moor Lieven, Wieczorek-Kosmala Monika, Błach Joanna (2016). SME Debt Financing Gap: The Case of Poland. “Transformations in Business & Economics”, vol. 15, no. 3(39), p. 274-291. (ISSN 1648-4460)
   http://www.transformations.khf.vu.lt/39

  • Gorczyńska M., Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Doś A. (2016). Corporate financial stability and change of capital availability as a result of a loss event. “Journal of Economics and Management”, vol. 24(2) 2016, p. 77-98,  (ISSN 1732-1948),

   http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/07.pdf

  • Wieczorek-Kosmala M., Doś A., Błach J. i Gorczyńska M., 2016. Working capital management and liquidity reserves: The context of risk retention. “Journal of Economics and Management”, vol. 23(1) 2016, p. 5-20, ISSN 1732-1948, <http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_23/01.pdf>
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Insight into the development of risk management practices in Poland. Risk Management, 17(1), pp. 40-64. ISSN: 1477-657X, DOI: 10.1057/rm.2015.6

  • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2015. Derywaty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem – perspektywa przedsiębiorstwa (Insurance Derivatives in Risk Management – An Enterprise Perspective). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2/238, pp. 129-141. ISSN: 1898-6447, DOI:10.15678/ZUEK.2015.0938.0210
   < zeszyty.uek.krakow.pl/article/view/480/0&gt;
  • Wieczorek-Kosmala, M. and Błach, J, 2015. Ocena zapotrzebowania na kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie – propozycja wykorzystania wskaźników finansowych (The Assessment of Risk Capital Requirement in a Company – a  Proposal of the Application of Financial Ratios (a  Model  Approach)). Finanse, 1(8)/2015, pp. 163-180. ISSN: 1899-4822
   http://www.knfpan.pan.pl/images/Fin_8-15_8-M.Wieczorek-Kosmala.pdf
  • Błach, J., Doś, A., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Financial Innovations for Companies Offered by Banks: Polish Experience, World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, Vol.9, No. 2015 (9), International Scholarly and Scientific Research and Innovation 9(9)2015, pp. 2571-2580, ISSN: 1307-6892
   <http://waset.org/Publication/financial-innovations-for-companies-offered-by-banks-polish-experience/10002306>

  • Wieczorek-Kosmala, M., 2015. Rola kapitału warunkowego w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The role of Contingent Capital in the Corporate Risk Management). In: W. Sułkowska i G. Strupczewski ed. Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń (Dilemmas of Theory and Practice of Insurance). Warszawa: Poltext, Warszawa 2015. pp. 33-44. ISBN: 978-83-7561-595-1
  • Znaniecka K. and Wieczorek-Kosmala, M. ed. 2014. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (Insurance Systems. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu, pp. 239. ISBN: 978-83-7556-929-7
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Financial system – functions and elements. In: J. Błach, ed. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. pp. 11-18. ISBN: 978-83-7875-194-6
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. The meaning of money. In: J. Błach, ed. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. pp. 19-23. ISBN: 978-83-7875-194-6
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Interest rates. In: J. Błach, ed. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. pp. 24-29. ISBN: 978-83-7875-194-6
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Central bank and money supply. In: J. Błach, ed. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. pp. 63-70. ISBN: 978-83-7875-194-6
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Insurance. In: J. Błach, ed. Fundamentals of finance, Publishing House of the University of Economics in Katowice. pp. 100-108. ISBN: 978-83-7875-194-6
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Risk management practices from risk maturity models perspective. Journal for East European Management Studies (JEEMS), 19 (2), pp. 133-159. ISSN: 0949-6181
  • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. i Gorczyńska, M. 2014. Innovations in the Application of Insurance-linked Securities in Non-financial Companies. China-USA Business Review, Vol. 13, No. 6, pp. 413-424. ISSN: 1537-1514
  • Błach, J. and Wieczorek-Kosmala, M., 2014. Catastrophe Bonds as Innovative Tools of Corporate Financial Management - Application and Limitations. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Conference proceedings, Vol. IV, Economics & Tourism, pp. 97-104. ISBN: 978-619-7105-28-5, DOI: 10.5593/sgemsocial2014/B24/S7.012
   <http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article831>
  • Wieczorek-Kosmala, M. and Staszel, A., 2014. Znaczenie nietradycyjnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce w latach 2007-2012 (The Importance of Non-Traditional Insurance Distribution Channels in Poland in 2007-2012). Finanse – Problemy – Decyzje, Studia Ekonomiczne, 2014 (198),part II, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, part II, pp. 236-246. ISNN: 2083-8611
  • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J. and Gorczyńska, M., 2014. Voluntary Risk Reporting in Annual Reports - Case Study of the Practices of Polish Public Companies. Financial Internet Quarterly "e-Finanse" 2014, Vol. 10, No. 4, pp. 46-59, DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_005
   <>http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/292.pdf>

  • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M., Gorczyńska, M. and Doś A., 2014. Innovations In Liquidity Management – The Potential Of Corporate Treasury. Journal of Economics and Management, No. 18/1, pp. 209-224. ISSN: 1732-1948,
   <http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/14_Blach_Wieczorek- Kosmala_Gorczynska_Dos_Innovations..._02.pdf>
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Postawy przedsiębiorstw wobec kształtowania zakresu ubezpieczenia – wyniki badań (Attitudes of Companies Towards Development of Insurance Coverage – Results). In: W. Sułkowska, ed. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy (Insurance Market. Contemporary Issues). Warszawa: Difin. pp. 136-148. ISBN: 978-83-7930-020-4
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Obszary i kierunki rozwoju innowacji produktowych w ubezpieczeniach majątkowych (Areas and Directions of Development of Product Innovations in Property Insurance). In: T. Michalski ed. Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych (Challenges for the Insurance Markets in the Light of the Situation on the Global Financial Markets). Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. pp. 231-246. ISBN: 978-83-7378-799-5
  • Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Doś, A. and Gorczyńska, M., 2013. Znaczenie oceny rezerw płynności w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (The importance of Assessing the Reserves of Liquidity in the risk corprate management). In: W. Sułkowska, ed. Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy (Insurance Market. Contemporary Issues). Warszawa: Difin. ss. 48-59. ISBN: 978-83-7930-020-4
  • Znaniecka, K., Błach, J., Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Zmiany sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w czasie kryzysu finansowego – wyniki badań empirycznych (Changes in the Financial Situation of the Polish Enterprises in the Financial Crisis - Results of Empirical Research). In: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne (Trends in Economics and Finance. Theoretical Contexts and Practical Solutions). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz. pp. 249-259. ISBN: 978-83-7875-114-4
  • Wieczorek-Kosmala, M. ed. 2013. Advanced Issues in Corporate Finance. Katowice: University of Economics in Katowice. pp. 255. ISBN: 978-83-7875-062-8
  • Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Ubezpieczenia mienia (Property Insurance). W: M. Iwanicz-Drozdowska ed. Ubezpieczenia (Insurance). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. pp. 319-336. ISBN: 978-83-208-2057-7
  • Gorczyńska, M. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Ubezpieczenia finansowe (Financial Insurance). W: M. Iwanicz-Drozdowska, ed. Ubezpieczenia (Insurance). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. pp. 363-38. ISBN: 978-83-208-2057-7
  • Wieczorek-Kosmala, M. and Gorzeń-Mitka, I., 2013. Some Remarks on the Proper Understanding of Risk Perception. Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne (2013) 127, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pp. 9-22. ISSN: 2083-8611
  • Gorzeń-Mitka, I. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Risk Appetite – Critical Element of Enterprise Risk Management Process. Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne (2013) 127, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pp. 109-122. ISSN: 2083-8611
  • Błach, J., Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M. i Znaniecka, K., 2013. Bankruptcy Risk Perception in Silesian Companies in the Aftermath of the Global Financial Crisis: Survey Evidence. Risk Perception in Financial and Non-Financial Entities, Studia Ekonomiczne (2013) 127, Zeszyty Naukowe, Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pp. 65-81. ISSN: 2083-8611
  • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2013. Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego (The Perception of Liquidity Rrisk in Small and Medium-Sized Enterprises in Silesian Voivodship). Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2013 (102), pp. 218-228. ISSN: 1640-6818
  • Wieczorek-Kosmala, M. and Błach, J., 2013. Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej (The Picture of Company’s Synthetic Equity Capital in Financial Reporting). Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 11, No 2, part 2, pp. 515-530. ISSN: 2084-5189
  • Błach, J., Wieczorek-Kosmala, M. and Gorczyńska, M., 2013. A Cross-Sector Analysis of Financial Liquidity: Evidence from Silesian Region, Poland. International Review of Business Research Papers, Vol. 9, No.1,  pp. 38 –51. ISSN: 1837-5685 (Print) and ISSN: 1832-9543 (Online)
   <http://www.irbrp.com/previous_issue/January/2013>
  • Błach, J. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Financial innovations in risk management - enterprise perspective. 9th International Scientific Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, 9th-10th September 2013, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, Proceedings (Part I), pp. 24-34. ISBN: 978-80-248-3172-5; ISSN: 2336-162X
  • Pyka, A. and Wieczorek-Kosmala, M., 2013. Case study of innovative model of bancassurance collaboration in corporate banking sector. 9th International Scientific Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, 9th-10th September 2013, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, Proceedings (Part II), pp. 690-698. ISBN: 978-80-248-3172-5, ISSN: 2336-162X

  ING. ANETA STASZEL, M.SC.

  • Staszel, A., 2014. Niekompletność rynku ubezpieczeniowego w segmencie osób starszych na przykładzie ubezpieczeń osobowych (Incompleteness of the Insurance Market in the Segment of the Elderly as an Example of Personal Insurance). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych, Nr 4/42/2014, pp. 105-117. ISSN: 1643-7772
   http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZN42Wroclaw_na%20str.pdf

  • Staszel A. and Wieczorek-Kosmala, M., 2014. System transgranicznej działalności ubezpieczeniowej (The System of Cross-Border Insurance Business). W: K. Znaniecka and M. Wieczorek-Kosmala, red. Systemy ubezpieczeń. Aspekty finansowe (Insurance Systems. Financial Aspects). Warszawa: CeDeWu. pp. 191-207. ISBN: 978-83-7556-292-7

  • Wieczorek-Kosmala, M. and Staszel, A., 2014. Znaczenie nietradycyjnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce w latach 2007-2012 (The Importance of Non-Traditional Insurance Distribution Channels in Poland in 2007-2012). Finanse-Problemy-Decyzje 2014. Część 2, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 (198), pp. 236-246. ISSN: 2083-8611

  • Staszel, A., 2013. Rodzaje oferty inwestycyjnej towarzystw ubezpieczeń na życie. (The Types of Investment Offer of the Life Insurance Companies). Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2013, nr 2, cz. 5, pp. 261-272. ISSN: 2084-5189
   < jmf.wzr.pl/pim/2013_2_5_21.pdf >