Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowe sieci współpracy akademickiej

Biuro Internacjonalizacji koordynuje działania związane z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych.

Wszelkie zmiany w tym zakresie prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: internacjonalizacja@ue.katowice.pl

W przypadku chęci uczestnictwa w międzynarodowej sieci należy postępować zgodnie z procedurą dostępną tutaj. 

Lista sieci/Networks list

Nazwa/NameCele działalności/Aims of activity
1European Accounting Association

Europejskie Stowarzyszenie Rachunkowości (EAA) jest stowarzyszeniem akademickim, które wspiera wysokiej jakości badania nad rachunkowością, nauczanie oraz wymianę wiedzy połączoną z praktycznymi rozwiązaniami. Stowarzyszenie zapewnia platformę, która umożliwia pracownikom naukowym zajmującym się rachunkowością ciągłe rozwijanie się i przynoszenie korzyści społeczeństwu.

/European Accounting Association (EAA) is an academic association that promotes high-quality accounting research, teaching and knowledge exchange, combined with practical solutions. The Association provides a platform that allows academics in the field of accounting to continuously develop and benefit society.

2International Fiscal Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Fiskalne (IFA) jest jedyną pozarządową i niesektorową organizacją międzynarodową zajmującą się sprawami fiskalnymi. IFA jest neutralną, niezależną, nielobbystyczną organizacją i jako taka jest jedyną globalną siecią tego typu. Jako organizacja non-profit, IFA zapewnia platformę, gdzie przedstawiciele wszystkich profesji i środowisk mogą spotykać się i omawiać międzynarodowe kwestie podatkowe na najwyższym poziomie.

/International Fiscal Association (IFA) is the only non-governmental, non-sectoral international organization dealing with fiscal matters. IFA is a neutral, independent, non-lobbyist organization and, as such, is the only global network of its kind. As a non-profit organization, IFA provides a platform where representatives of all professions and backgrounds can meet and discuss international tax matters at the highest level.

3World Conference on Transport Research Society (WCTRS)

Światowa Konferencja Towarzystwa Badań Transportu (WCTRS) stanowi forum wymiany myśli pomiędzy badaczami transportu, specjalistami, osobami odpowiedzialnych za kształtowanie polityki i naukowcami z całego świata, z perspektywy multimodalnej, multidyscyplinarnej i wielosektorowej.

/World Conference on Transport Research Society (WCTRS) provides a forum for the exchange of ideas among transportation researchers, specialists, policy makers and academics from all around the world from a multimodal, multidisciplinary and multisectoral perspective.

4Coopetition-Ecosystems-Network-Alliances (CENA)

 

5Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych Członków, wymiana informacji, inspirowanie wspólnych badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Istotnym elementem działalności jest także wymiana informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, inicjacja współpracy z ośrodkami o podobnych celach (działającymi w kraju i za granicą), a także współpraca z organami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

/The purpose of the Association is to collect information about the scientific initiatives of its Members, exchange information, inspire joint scientific research and conferences, and assist in their implementation. An important element of the Association's activity is also the exchange of information between scientific centers in Poland and abroad, the initiation of cooperation with centers having similar goals (operating at home and abroad), as well as cooperation with public authorities and non-governmental organizations.

6AIB Academy of International Business

AIB zostało założone w 1959 roku przez grupę podobnie myślących naukowców, którzy chcieli dzielić się pomysłami i zasobami, które pomogłyby zdefiniować powstającą wówczas dziedzinę biznesu międzynarodowego. Dziś jest organizacją non-profit 501(c)(3), której celem jest promowanie badań o dużym zasięgu, poprawa edukacji i praktyki biznesowej oraz współpraca z liderami i przedstawicielami polityki i badań interdyscyplinarnych.

/The Academy was founded in 1959 by a group of like-minded scholars who wanted to share ideas and resources that would help define the then-emerging field of international business. Today, it is a 501(c)(3) non-profit organization dedicated to promoting long-range research, improving business education and practice, and collaborating with leaders and representatives in politics and interdisciplinary research.

7Regional Studies Association

Towarzystwo Studiów Regionalnych jest stowarzyszeniem naukowym zajmującym się analizą regionów i kwestii regionalnych. Poprzez międzynarodowe członkostwo, Towarzystwo zapewnia możliwość wypowiedzi i sieć dla naukowców, studentów, specjalistów oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.

/Regional Studies Association is a scholarly association dedicated to the analysis of regions and regional issues. Through its international membership, the Society provides a voice and network for scholars, students, professionals and policy makers.

8International Council on Systems Engineering (INCOSE)

Międzynarodowa Rada ds. Inżynierii Systemów to organizacja non-profit, której celem jest rozwój inżynierii systemów i podnoszenie rangi zawodu inżyniera systemów.

/INCOSE is a non-profit organization dedicated to advancing systems engineering and raising the profile of the systems engineering profession.

9INFORMS - The Institute for Operations Research and the Management Sciences

Z ponad 12 500 członkami z całego świata, INFORMS jest wiodącym międzynarodowym stowarzyszeniem dla profesjonalistów w dziedzinie badań operacyjnych, analityki, nauk o zarządzaniu, ekonomii, nauk behawioralnych, statystyki, sztucznej inteligencji, nauki o danych, matematyki stosowanej i innych istotnych dziedzin.

/With more than 12,500 members from all around the world, INFORMS is the leading international association for professionals in operations research, analytics, management science, economics, behavioral science, statistics, artificial intelligence, data science, applied mathematics and other relevant fields.

10European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES)

Założona w Strasburgu w 1991 roku, CercleS jest konfederacją Ośrodków Językowych w Europie i poza nią. Zrzesza prawie 400 ośrodków językowych, instytutów, wydziałów lub szkół w szkolnictwie wyższym, których głównym zadaniem jest nauczanie języka i komunikacji w środowisku akademickim. Jej członkowie zatrudniają tysiące pracowników akademickich, administracyjnych i technicznych, którzy pracują dla setek tysięcy studentów uczących się języków i komunikacji.

/Founded in Strasbourg in 1991, CercleS is a confederation of Language Centers in Europe and beyond. It unites nearly 400 language centers, institutes, departments and schools in higher education focused on teaching language and academic communication. Its members employ thousands of academic, administrative and technical staff who work for hundreds of thousands of language and communication students.

11The Institute of Internal Auditors (IIA)

Instytut Audytorów Wewnętrznych to międzynarodowa organizacja zrzeszająca audytorów wewnętrznych. Skupia na świecie ponad sto tysięcy osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych.

/The Institute of Internal Auditors is an international organization of internal auditors. It brings together more than a hundred thousand people worldwide, affiliated with nearly 200 national chapters and associated organizations.

12Crossref - Publishers International Linking Association, Inc.

Crossref to organizacja non-profit promująca rozwój i kooperatywne wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii w celu przyśpieszenia i ułatwienia wyszukiwania pubklikacji naukowych. Crossref jest oficjalną agencją rejestrującą linki DOI.

/Crossref is a non-profit organization that promotes the development and cooperative use of new and innovative technologies to accelerate and facilitate the search of scientific pubclications. Crossref is the official DOI link registration agency.

13ERECO-PGV

Sieć PGV jest wielostronnym europejskim partnerstwem, które od momentu powstania w 1994 roku łączy badaczy uniwersyteckich w celu rozwiązania ważnego problemu: przemian, jakie zaszły w gospodarce, zarządzaniu i kulturze firm i społeczeństw Europy Wschodniej po upadku muru berlińskiego.

/The PGV network is a multi-stakeholder European partnership that, since its inception in 1994, has brought together university researchers to address an important issue: the changes that have taken place in the economy, management and culture of Eastern European companies and societies after the fall of the Berlin Wall.

14European Network for Research on Supplementary Pensions

Europejska sieć badań nad uzupełniającymi świadczeniami emerytalnymi. Sieć zapewnia przyjazne, oparte na współpracy środowisko badawcze dla pracowników akademickich i innych specjalistów zainteresowanych badaniami nad systemami i praktykami emerytalnymi na całym świecie.

/European network for research on supplementary pensions. The network provides a friendly collaborative research environment for academics and other professionals interested in researching pension systems and pension practices worldwide.

15Decision Sciences Institute

Instytut Nauk Decyzyjnych (DSI) jest profesjonalnym stowarzyszeniem profesorów uniwersyteckich, studentów i specjalistów, których interesuje zastosowanie badań ilościowych i jakościowych powstających przy podejmowaniu decyzji przez jednostki, organizacje i społeczeństwo.

/Decision Sciences Institute is an association of university professors, students and professionals who are interested in the application of quantitative and qualitative research emerging in decision-making by individuals, organizations and society.

16International Association for Feminist Economics

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomii Feministycznej jest otwartą, zróżnicowaną społecznością naukowców, aktywistów, teoretyków polityki i praktyków z całego świata. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie świadomych kwestii płci oraz integracyjnych badań ekonomicznych i analiz politycznych w celu zwiększenia dobrobytu dzieci, kobiet i mężczyzn w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

/International Association for Feminist Economics is an open, diverse community of scholars, activists, policy theorists and practitioners from around the world. The association's mission is to advance gender-conscious and inclusive economic research and policy analysis to advance the well-being of children, women and men locally, nationally and internationally.

17Social Responsibility Research Network

Sieć Badań nad Odpowiedzialnością Społeczną (SRRNet) jest gremium uczonych zajmujących się Umową Społeczną pomiędzy wszystkimi interesariuszami w społeczeństwie globalnym, a w konsekwencji społecznie odpowiedzialnym zachowaniem organizacji.

/The Social Responsibility Research Network (SRRNet) is a board of scholars concerned with the Social Contract between all stakeholders in a global society and, consequently, the socially responsible behavior of organizations.

18European Regional Science Association (ERSA)

Europejskie Stowarzyszenie Nauk Regionalnych (ERSA) jest ponadnarodowym ugrupowaniem krajowych stowarzyszeń nauk regionalnych w całej Europie. Głównymi funkcjami ERSA, oprócz promowania dziedziny regionalistyki, są: organizacja Dorocznego Kongresu Europejskiego, Dorocznej Szkoły Letniej, nagrody EPAINOS dla młodych naukowców oraz ERSA European Prize in Regional Science w celu wyróżnienia wybitnych naukowców zajmujących się regionalistyką.

/The European Regional Science Association (ERSA) is a transnational grouping of national regional science associations throughout Europe. In addition to promoting the field of regional science, ERSA's main functions are the organization of the Annual European Congress, the Annual Summer School, the EPAINOS prize for young scientists, and the ERSA European Prize in Regional Science to recognize outstanding regional scientists.

19Urban Economics Association (UEA)

Stowarzyszenie Gospodarki Miejskiej (UEA) dąży do promowania uczestnictwa i doskonałości w badaniach akademickich w zakresie gospodarki miejskiej i regionalnej.

/The Urban Economics Association (UEA) seeks to promote participation and excellence in academic research in urban and regional economics.

20European Regional Science Association - sekcja Polska/section Poland

Stowarzyszenie ERSA Sekcja Polska jest Polską częścią międzynarodowej organizacji European Regional Science Association (ERSA) w ramach Regional Science Association International (RSAI), będącej ponadnarodowym zrzeszeniem krajowych i regionalnych stowarzyszeń naukowych o podobnym profilu z całej Europy. Członkami ERSA są naukowcy oraz specjaliści ds. polityki lokalnej i regionalnej, zainteresowani zagadnieniami ekonomiki miejskiej i regionalnej, planowania przestrzennego oraz rozwoju lokalnego.

/The ERSA Polish Section is the Polish part of the European Regional Science Association (ERSA) within the Regional Science Association International (RSAI), which is a multinational association of national and regional like-minded scientific associations from all over Europe. ERSA's members are scientists and local and regional policy specialists interested in urban and regional economics, spatial planning and local development.

21Virtus Global Center for Corporate Governance

Światowe Centrum Zarządzania Korporacyjnego Virtus to sieć ekspertów w zakresie zarządzania korporacyjnego i dziedzin pokrewnych, która w ciągu ostatnich lat znacznie się powiększyła. Centrum ma na celu zjednoczenie wysiłków członków sieci dla różnych formalnych projektów badawczych, promowanie projektów szkoleniowych w dziedzinie zarządzania korporacyjnego, branie udziału w programach zewnętrznego finansowania badań wspólnie z członkami sieci.

/The Virtus Global Center for Corporate Governance is a network of experts in corporate management and related fields that has grown significantly in recent years. The Center aims to unite the efforts of network members for various formal research projects, promote training projects in the field of corporate management or take part in external research funding programs jointly with network members.

22The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Założony w 1919 r. Instytut Rachunkowości Zarządczej (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

/Founded in 1919, the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) is the leading and also the largest global organization of management accounting professionals.

23International Society for Inventory Research (ISIR)

Międzynarodowe Towarzystwo Badań Inwentaryzacyjnych (ISIR) jest profesjonalną organizacją non-profit, która stara się zapewnić osobom zajmującym się badaniami inwentaryzacyjnymi możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w skali międzynarodowej i interdyscyplinarnej: zapewnić odpowiednie i wszechstronne ramy dla rozpowszechniania wyników badań osiągniętych w kraju członków oraz podjąć inicjatywę w zakresie rozwoju badań i szkolnictwa wyższego.

/The International Society for Inventory Research (ISIR) is a non-profit professional organization that seeks to provide those involved in inventory research with the opportunity to exchange views and experiences on an international and interdisciplinary basis: to provide an appropriate and comprehensive framework for the dissemination of research results achieved in the members' country, and to take the initiative in the development of research and higher education.

24UACES

UACES (Uniwersyteckie Stowarzyszenie Współczesnych Studiów Europejskich) jest globalną organizacją członkowską dla pracowników akademickich, studentów i specjalistów, którzy są zainteresowani wszystkimi zagadnieniami związanymi z Europą i Unią Europejską.

/UACES (University Association for Contemporary European Studies) is a global organization for academics, students and professionals who are interested in all issues related to Europe and the European Union.

25Academy of Management

Akademia Zarządzania jest wiodącym profesjonalnym stowarzyszeniem skupiającym naukowców zajmujących się zarządzaniem i organizacją. Naszymi członkami na całym świecie są profesorowie i doktoranci szkół biznesu, naukowcy z pokrewnych nauk społecznych i innych dziedzin, oraz specjaliści, którzy cenią sobie tworzenie i zastosowanie wiedzy. Założona w 1936 roku, nasza globalna społeczność liczy dziś prawie 18 000 osób i obejmuje ponad 120 krajów.

/The Academy of Management is a leading professional association of management and organizational scientists. Our members worldwide include business school professors and doctoral students, researchers in related social sciences and other fields, along with professionals who value the creation and application of knowledge. Founded in 1936, our global community today includes nearly 18,000 people and spans more than 120 countries.

26Prime Networking  

"Prime Networking" to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, którego misją jest rozwijanie i promowanie międzykulturowych i interdyscyplinarnych programów szkoleniowych i akademickich, badań naukowych, a także ułatwianie współpracy między uczelniami i biznesem

/"Prime Networking" is an international non-profit association whose mission is to develop and promote intercultural and interdisciplinary training, academic programs, research, and facilitate cooperation between universities and business.

27Global Association of Risk Professionals 

Światowe Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ryzyka (GARP) jest organizacją non-profit i stowarzyszeniem członkowskim dla osób zarządzających ryzykiem. Jej usługi obejmują ustalanie standardów, szkolenia, edukację, tworzenie sieci kontaktów branżowych oraz promowanie praktyk zarządzania ryzykiem. Organizacja została założona w 1996 roku, a jej siedziba znajduje się w Jersey City w stanie New Jersey, a dodatkowe biura znajdują się w Londynie, Waszyngtonie, Pekinie i Hongkongu. GARP oferuje kilka programów założycielskich i certyfikatów, z których najbardziej znanym jest certyfikat Financial Risk Manager (FRM).

/The Global Association of Risk Professionals (GARP) is a non-profit organization and association for risk managers. Its services include setting standards, training, education, industry networking and promoting risk management practices. Founded in 1996, the organization is headquartered in Jersey City, New Jersey, with additional offices in London, Washington DC, Beijing and Hong Kong. GARP offers several foundational programs and certifications, the most prominent being the Financial Risk Manager (FRM) certification.

28European Risk Research Network

Europejska Sieć Badań nad Ryzykiem (ERRN) została założona w 2006 r. w celu stymulowania badań interdyscyplinarnych w dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia wyjątkowych możliwości szkoleniowych dla następnego pokolenia badaczy akademickich, organów regulacyjnych i specjalistów. Sieć obejmuje pracowników akademickich i ekspertów branżowych z różnych dyscyplin.

/The European Risk Research Network (ERRN) was established in 2006 to stimulate interdisciplinary research in risk management and to provide unique training opportunities for the next generation of academic researchers, regulators and professionals. The network includes academic staff and industry experts from various disciplines.

29The Professional Risk Managers' International Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowych Specjalistów ds. Ryzyka (PRMIA) jest stowarzyszeniem zawodowym typu non-profit, zarządzanym przez Zarząd wybierany bezpośrednio przez członków na całym świecie. PRMIA jest reprezentowana na całym świecie przez 46 oddziałów w głównych miastach świata, kierowanych przez dyrektorów regionalnych mianowanych przez zarząd.

/The Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) is a non-profit professional association governed by the Board of Directors directly elected by members worldwide. PRMIA is represented worldwide by 46 chapters in major cities around the world, led by regional Directors appointed by the Board of Directors.

30European Philosophy of Science Association

Europejskie Stowarzyszenie Filozofii Nauki (EPSA) promuje dyscyplinę i profesję filozofii nauki w Europie.

/The European Philosophy of Science Association (EPSA) promotes the discipline and profession of philosophy of science in Europe.

31Global Entrepreneurship Research Association

Stowarzyszenie Badań nad Światową Przedsiębiorczością (GERA), London Business School; prowadzi badania i rozwój eksperymentalny w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, jest twórcą GEM Global Entrepreneurship Monitor.

/Global Entrepreneurship Research Association (GERA), London Business School; conducts research and experimental development in the social sciences and humanities, and is the creator of the GEM Global Entrepreneurship Monitor.

32European Academy of Management 

Europejska Akademia Zarządzania jest stowarzyszeniem naukowym założonym w 2001 roku. Jej celem jest rozwój akademickiej dziedziny zarządzania w Europie. Z członkami z 60 krajów w Europie i poza nią, EURAM oferuje wysoki stopień różnorodności i zapewnia swoim członkom możliwości wzbogacenia dyskursu nad różnymi tematami i tradycjami badawczymi w zakresie zarządzania.

/The European Academy of Management is a scientific association founded in 2001. Its goal is to advance the academic field of management in Europe. With members from 60 countries in Europe and beyond, EURAM offers a high degree of diversity and provides its members with opportunities to enrich the discourse on various topics and research traditions in management.

33EERIA - Eastern European Risk and Insurance Association

Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie ds. Ryzyka i Ubezpieczeń (EERIA) jest nowo powstałym stowarzyszeniem (2021), którego celem jest promowanie nauki i badań w dziedzinie ryzyka i ubezpieczeń. Misją EERIA jest poszerzenie wspólnych zainteresowań pomiędzy naukowcami i profesjonalistami, zapewnienie możliwości profesjonalnej interakcji pomiędzy naukowcami, specjalistami i studentami, promowanie rozwoju i zrozumienia podstawowych i stosowanych badań oraz rzetelnych praktyk finansowych, a także podnoszenie jakości edukacji w dziedzinie ryzyka i ubezpieczeń.

/The Eastern European Risk and Insurance Association (EERIA) is a newly established association (2021) dedicated to promoting science and research in the field of risk and insurance. EERIA's mission is to broaden shared interests between scientists and professionals, provide opportunities for professional interaction between scientists, professionals and students, promote the development and understanding of basic and applied research and reliable financial practices, and enhance the quality of risk and insurance education.

34Euro Working Group on Decision Support Systems

Grupa Robocza EURO ds. Systemów Wspomagania Decyzji EWG-DSS powstała podczas EURO Summer Institute on DSS, który odbył się na Maderze w Portugalii w maju 1989 roku. Celem Grupy jest wspieranie współpracy i komunikacji pomiędzy badaczami i specjalistami w dziedzinie systemów wspomagania decyzji na całym świecie.

/The EURO Working Group on EEC-DSS Decision Support Systems was established during the EURO Summer Institute on DSS, held in May 1989, in Madeira, Portugal,. The purpose of the Group is to foster cooperation and communication among researchers and professionals in the field of decision support systems all around the world.

35Regional Science Association International 

Założone w 1954 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Regionalnych (RSAI) jest międzynarodową społecznością uczonych zainteresowanych regionalnymi skutkami krajowych lub globalnych procesów zmian gospodarczych i społecznych. Praca RSAI opiera się na wiedzy z wielu różnych dyscyplin, a multidyscyplinarne podejście ułatwia nowe spojrzenie teoretyczne na problemy regionalne. To z kolei daje naukowcom zrzeszonym w RSAI coraz większą możliwość pełniejszego zaangażowania się w pracę planistów i decydentów.

/Founded in 1954, the Regional Science Association International (RSAI) is an international community of scholars interested in the regional effects of national and global processes of economic and social change. RSAI's work draws on knowledge from many different disciplines, and its multidisciplinary approach facilitates new theoretical insights into regional problems. This, in turn, gives RSAI member scholars an increasing opportunity to engage more fully with urban planners and policymakers.

36EIBA European International Business Academy

EIBA jest stowarzyszeniem dla pracowników akademickich i innych osób zainteresowanych multidyscyplinarną dziedziną International Business (IB), które służy jako sieć społeczności promującej badania, globalną komunikację, transfer wiedzy, uczenie się przez całe życie i wymianę pomysłów. Członkostwo jest otwarte dla osób z Europy i całego świata. EIBA liczy około 500 członków z ponad 50 krajów.

/EIBA is an association for academic staff and others interested in the multidisciplinary field of International Business (IB), which serves as a networked community promoting research, global communication, knowledge transfer, lifelong learning and exchange of ideas. Membership is open to individuals from Europe and across the globe. EIBA has about 500 members from more than 50 countries.

37EFMD Global Network 

Założona w 1972 roku EFMD jest globalną, opartą na członkostwie organizacją non-profit zajmującą się rozwojem zarządzania. Jest ona uznawana na całym świecie jako organ akredytacyjny dla szkół biznesu, programów szkół biznesu i uczelni o profilu korporacyjnym.

/Founded in 1972, EFMD is a global, membership-based non-profit management development organization. It is recognized worldwide as an accrediting body for business schools, business school programs and corporate universities.

38Dukenet International Network

DUKENET to międzynarodowa unia uniwersytetów w dziedzinie handlu i biznesu międzynarodowego, skupiająca prywatne i publiczne instytucje z 15 krajów. Misją sieci jest zwiększenie internacjonalizacji studiów i badań w Europie, poprzez rozwój wspólnych działań edukacyjnych i naukowych.

/DUKENET is an international union of universities in the fields of international trade and business, bringing together private and public institutions from 15 countries. The network's mission is to increase the internationalization of study and research in Europe by developing joint educational and scientific activities.

39AACSB International

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu (AACSB) to globalne stowarzyszenie non-profit. Łączy naukowców, studentów i przedstawicieli biznesu w celu osiągnięcia wspólnego celu: stworzenia następnego pokolenia światowych liderów. Będąc synonimem najwyższych standardów od 1916 roku, AACSB gwarantuje jakość, doradztwo w zakresie edukacji biznesowej oraz usługi w zakresie uczenia się i rozwoju dla ponad 1 850 organizacji członkowskich i ponad 950 akredytowanych szkół biznesu na całym świecie. Procesy akredytacyjne AACSB posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

/The Association for the Advancement of Colleges of Business (AACSB) is a global non-profit association. It brings together academics, students and business representatives to achieve a common goal: creating the next generation of great leaders. Synonymous with the highest standards since 1916, AACSB guarantees quality, business education consulting, learning and development services to more than 1,850 member organizations and more than 950 accredited business schools worldwide. AACSB's accreditation processes are ISO 9001:2015 certified.

40CEEMAN 

CEEMAN to międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju zarządzania założone w 1993 roku w celu przyspieszenia wzrostu jakości zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zajmujących się rozwojem zarządzania, zaangażowanych w jakość kształcenia i innowacje w tej dziedzinie, a także w szeroki obszar tematów związanych ze zmianami. Liczy 200 członków z 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

/CEEMAN is an international management development association founded in 1993 to accelerate the growth of management quality in Central and Eastern Europe. Today, it is a global network of management development institutions committed to quality education and innovation in the field, as well as to a wide range of topics related to change. It has 200 members from 50 countries in Europe, North America, Latin America, Africa and Asia.

41Central, East and Southeast European PhD Network

Celem Sieci Doktorantów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest promowanie i ułatwianie współpracy w ramach uniwersytetów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które oferują kształcenie doktoranckie w zakresie ekonomii i biznesu, w celu podniesienia jakości ich programów dydaktycznych.

/The aim of the Central, Eastern and Southeastern European PhD Network is to promote and facilitate cooperation within universities from Central, Eastern and Southeastern Europe that offer doctoral education in economics and business, with the aim of improving the quality of their teaching programs.

42The Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA)

Stowarzyszenie Analiz Korzyści i Kosztów (SBCA) działa na rzecz poprawy teorii i praktyki analizy korzyści i kosztów oraz wspierania decyzji politycznych opartych na dowodach. Światowe członkostwo SBCA obejmuje naukowców i praktyków z rządu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i przemysłu prywatnego, reprezentujących różne dyscypliny takie jak ekonomia, prawo, inżynieria, polityka publiczna, nauki o decyzjach i nauki przyrodnicze.

/The Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) works to improve the theory and practice of benefit-cost analysis and support evidence-based policy decisions. SBCA's global membership includes researchers and practitioners from government, academia, non-governmental organizations and private industry, representing a variety of disciplines such as economics, law, engineering, public policy, decision sciences and life sciences.

43International Statistical Institute

Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ISI) jest organizacją pozarządową typu non-profit. ISI, jego siedem stowarzyszeń oraz członkowie organizacyjni tworzą rodzinę ISI, liczącą ponad 4500 członków z ponad 100 krajów. Praca instytutu i wpływ w ramach międzynarodowej społeczności statystycznej są wspierane przez stałe i operacyjne komitety, specjalne grupy zainteresowań i sieci regionalne. Instytut zajmuje się licznymi dziedzinami statystyki.

/The International Statistical Institute (ISI) is a non-profit, non-governmental organization. ISI, its seven associations and organizational members, make up the ISI family, with more than 4,500 members from over 100 countries. The Institute's work and influence within the international statistical community is supported by standing and operational committees, special interest groups and regional networks. The institute is involved in numerous areas of statistics.

44Information Systems Audit and Control Association (ISACA) - Katowice Chapter

Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są: promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi, działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów CISA, CISM, CRISC, CGEIT, świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

/Association of audit, control and security of information systems. Statutory objectives of the ISACA Association - Katowice Chapter are: promoting knowledge of norms, standards and good practices of information systems management, educational and scientific activities to improve and develop knowledge and skills in management, auditing and ensuring the security of information systems - including the organization of training courses to prepare for examinations to obtain prestigious certificates CISA, CISM, CRISC, CGEIT, providing opinion and advisory services in the field of management, audit and control of information systems and information security.

45International Association for Urban Climate

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klimatu Miejskiego (IAUC) jest międzynarodową, pozarządową organizacją reprezentującą naukowców i innych ekspertów zainteresowanych klimatem miejskim i meteorologią. Posiada ponad 1000 członków ze 100 krajów.

/The International Association for Urban Climate (IAUC) is an international, non-governmental organization representing scientists and other experts interested in urban climate and meteorology. It has more than 1,000 members from 100 countries.

46Polish Association of Environmental and Resource Economists

Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych powstał w 1991 roku dzięki zaangażowaniu profesorów: Tomasza Żylicza z Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierza Górki z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Bazylego Poskrobko z Politechniki Białostockiej.

/The Polish Association of Environmental and Resource Economists was established in 1991, thanks to the commitment of Professors Tomasz Żylicz of Warsaw University, Kazimierz Górka of the Cracow University of Economics and Basil Poskrobko of Bialystok University of Technology.

47European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE) powstało w połowie lat osiemdziesiątych, zaś oficjalną działalność rozpoczęło w 1990 roku. Zasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych krajach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie.

/The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) was founded in the mid-1980s, and began its official activities in 1990. The primary goal of the Association's activities is to raise the level of scientific research, influence national environmental policies and foster the integration of these policies in Europe and around the world.

48International Public Management Network

Intencją Międzynarodowej Sieci Zarządzania Publicznego jest stworzenie i podtrzymanie dialogu na temat pojawiających się koncepcji, metod i technologii zarządzania, aby członkowie mogli dowiedzieć się o innowacjach i zmianach w organizacjach sektora publicznego na całym świecie.

/The International Public Management Network aims to create and sustain a dialogue on emerging management concepts, methods and technologies, so that members can learn about innovations and changes in public sector organizations worldwide.

49PROGRES 3 Consortium

Podstawową misją Konsorcjum PROGRES 3 jest stworzenie powiązań pomiędzy uniwersytetami Kraju Morawsko-Śląskiego, Kraju Żylińskiego, Kraju Trenczyńskiego, Kraju Bańskiej Bystrzycy oraz województw śląskiego i opolskiego w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem tych powiązań jest wytworzenie koncentracji potencjału badawczego i innowacyjnego; koncentracja ta ułatwi bardziej efektywne planowanie, zarządzanie i praktyczne wdrażanie projektów badawczych i ich zastosowań technicznych.

/The primary objective of the PROGRES 3 Consortium is to create links between the universities of the Moravian-Silesian Region, the Žilina Region, the Trenčín Region, the Banská Bystrica Region and the Silesian and Opole Voivodeships in the field of scientific research and innovation. The aim of these links is to create a concentration of research and innovation potential; this concentration will facilitate more effective planning, management and practical implementation of research projects and their technical applications.

50International Association of Survey Statisticians (IASS)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyków Ankietowych (IASS) ma na celu promowanie badań i rozwoju teorii i praktyki badań reprezentacyjnych i spisów powszechnych. Ma również na celu zwiększenie zainteresowania badaniami i spisami wśród statystyków, rządów i społeczeństwa w różnych krajach świata.

/The International Association of Survey Statisticians (IASS) aims to promote research and development of the theory and practice of sample surveys and censuses. It also aims to increase interest in surveys and censuses among statisticians, governments and the public in various countries around the world.

51Polish Business Ethics Association (member of European Business Ethics Association)
52IPPA - International Public Policy Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polityki Publicznej (IPPA) jest organizacją non-profit utworzoną w grudniu 2014 roku, której celem jest promowanie badań naukowych w dziedzinie polityki publicznej oraz przyczynianie się do jej międzynarodowego rozwoju.

/The International Public Policy Association (IPPA) is a non-profit organization established in December 2014 to promote public policy research and contribute to its international development.

53European Finance Association

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Finansów (EFA) są częścią globalnej sieci ponad 2500 profesjonalistów zaangażowanych w wysokiej klasy badania, studia, nauczanie i praktykę z zakresu finansów.

/Members of the European Finance Association (EFA) are part of a global network of more than 2,500 professionals engaged in high-level research, study, teaching and practice in finance.

54British Accounting and Finance Association

Brytyjskie Towarzystwo Rachunkowości i Finansów (BAFA) jest stowarzyszeniem naukowym i organizacją badawczą zajmującą się pogłębianiem wiedzy i zrozumienia rachunkowości, finansów i zarządzania finansami. Stowarzyszenie liczy ponad 750 członków oraz wydaje czasopismo naukowe British Accounting Review.

/The British Accounting and Finance Association (BAFA) is a scholarly association and research organization dedicated to advancing knowledge and understanding of accounting, finance and financial management. The association has more than 750 members and publishes the academic journal British Accounting Review.

55European Association for International Education (EAIE) 

EAIE jest europejskim centrum wiedzy, sieci i zasobów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Jest organizacją non-profit, prowadzoną przez członków, służącą osobom aktywnie zaangażowanym w internacjonalizację swoich instytucji.

/EAIE is an European center of knowledge, networks and resources on internationalization of higher education. It is a non-profit, member-run organization serving those actively involved in the internationalization of their institutions.

56International Network for Management Research and Teaching - European Institute for Advanced Studies in Management

Europejski Instytut Zaawansowanych Studiów w Zarządzaniu (EIASM) jest międzynarodową siecią badań i nauczania w zakresie zarządzania, która obejmuje ponad 70 000 naukowców zajmujących się zarządzaniem z całego świata. Misją EIASM jest promowanie i wspieranie innowacyjnych, rygorystycznych, odpowiedzialnych i wpływowych badań w zakresie zarządzania i dyscyplin pokrewnych.

/The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) is an international network for management research and teaching with more than 70,000 management scholars from around the world. EIASM's mission is to promote and support innovative, rigorous, responsible and influential research in management and related disciplines.

57Croatian-Polish Scientific Network (CPSN)

Chorwacko-Polska Sieć Naukowa (CPSN) ma na celu formalizowanie współpracy i tworzenie forum interdyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin oraz realizacji wspólnych inicjatyw naukowych, integracji środowiska naukowego i zawodowego, wymiany informacji naukowej i organizacyjnej, bilateralne i międzynarodowe projekty badawcze, a także doskonalenie chorwacko-polskiej współpracy naukowej.

/The Croatian-Polish Scientific Network (CPSN) aims to formalize cooperation and create a forum for interdisciplinary exchange of knowledge and experience in various fields, and implementation of joint scientific initiatives, integration of the scientific and professional community, exchange of scientific and organizational information, bilateral and international research projects, and improvement of Croatian-Polish scientific cooperation.

58CFA Institute

Misja Instytutu CFA jest realizowana poprzez wytwarzanie wartości dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami i angażowanie się w branżę inwestycyjną w celu rozwoju etyki, uczciwości rynkowej i profesjonalnych standardów praktyki, co wspólnie tworzy wartości formujące społeczeństwa.

/The CFA Institute's mission is implemented by creating value for investment management professionals and engaging with the investment industry to advance ethics, market integrity and professional standards of practice, which collectively contributes value to society.

59East European Network for Philosophy of Science (EENPS)

Wschodnioeuropejska Sieć Filozofii Nauki (EENPS) jest siecią filozofów nauki i badaczy z pokrewnych dyscyplin, wykształconych, powiązanych lub pracujących w instytucjach akademickich w szeroko rozumianym regionie Europy Wschodniej. Definicja "Europa Wschodnia" jest elastyczna, a sieć jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od obecnego kraju zamieszkania lub pochodzenia

/The East European Network for Philosophy of Science (EENPS) is a network of philosophers of science and researchers in related disciplines trained, affiliated or working in academic institutions in the broadly understood Eastern European region. The definition of "Eastern Europe" is flexible, and the network is open to all, regardless of the current country of residence or origin.

60International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) 

ISPIM (Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnego Zarządzania Innowacjami) to społeczność członków z sektora badawczego, przemysłowego, konsultingowego i publicznego, których łączy pasja do zarządzania innowacjami: jak skutecznie tworzyć z pomysłów nowe produkty, procesy i usługi, aby jak najlepiej stymulować wzrost gospodarczy i dobrobyt. Utworzona w Norwegii w 1983 roku, ISPIM jest najstarszą, największą i najbardziej aktywną, globalną siecią innowacji.

/ISPIM (International Society for Professional Innovation Management) is a community of members from research, industry, consulting and the public sector who share a passion for innovation management: how to effectively create new products, processes and services from ideas to best drive economic growth and prosperity. Founded in Norway in 1983, ISPIM is the oldest, largest and most active global innovation network.

61The New Initiatives and Challenges in Europe (NICE) Network

Sieć NICE (New Initiatives and Challenges in Europe) jest międzyuczelnianą siecią składającą się z ponad 30 instytucji partnerskich z 21 krajów Europy Rozszerzonej, Bliskiego Wschodu, Australii i Azji. Pomysł stworzenia tej sieci narodził się w 1992 roku, kiedy to 12 instytucji szkolnictwa wyższego z 5 państw członkowskich UE zebrało się w IPAG w Nicei, we Francji, aby ubiegać się o dofinansowanie z programu ERASMUS. Kiedy w 1996 roku UE zmieniła swoją politykę w zakresie wspierania kontaktów dwustronnych, grupa NN zdecydowała się kontynuować współpracę i rozszerzyć sieć o kolejne państwa członkowskie UE i kraje partnerskie. W ciągu ostatnich dwóch dekad, sieć stale się rozwijała. Jej członkowie spotykają się co roku, aby wymieniać pomysły, opracowywać wspólne projekty, prowadzić wielostronne programy badawcze i tworzyć długoterminowe partnerstwa dla swoich studentów.

/The NICE (New Initiatives and Challenges in Europe) network is an inter-university network consisting of more than 30 partner institutions from 21 countries in Extended Europe, the Middle East, Australia and Asia. The idea for this network was born in 1992, when 12 higher education institutions from 5 EU member states gathered at IPAG in Nice, France, to apply for funding from the ERASMUS program. When the EU changed its policy to promote bilateral contacts in 1996, the IPAG decided to continue cooperation and expand the network to include more EU member and partner countries. Over the past two decades, the network has grown steadily. Its members meet annually to exchange ideas, develop joint projects, conduct multilateral research programs and create long-term partnerships for their students.

62Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) jest twórczą, samorządną i niezależną społeczną organizacją. Zrzesza naukowców i dydaktyków, wspierając działania oraz reprezentując interesy i prawa ustawowe członków. Stowarzyszenie dąży do włączenia się w ogólnoeuropejską przestrzeń naukową, wspiera działania naukowe i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami i młodymi naukowcami (ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów na linii Litwa – Polska) a także z przedstawicielami naukowych organizacji polonijnych innych krajów.

/The Association of Polish Scientists in Lithuania (SNPL) is a creative, self-governing and independent social organization. It brings together scientists and educators, supporting activities and representing the interests and statutory rights of its members. The Association strives to join the pan-European scientific space and supports scientific activities and international cooperation between scientists and young scientists (with particular emphasis on contacts between Lithuania and Poland) as well as with representatives of scientific Polish organizations in other countries.

63INTERNATIONAL RESEARCH GROUP: LATER LIFE WORKPLACE INDEX (LLWI)

Międzynarodowa grupa badawcza skupiająca się na opracowaniu indeksu miejsca pracy w późniejszym okresie życia (LLWI). Autorzy uważają, że indeks może pomóc badaczom zrozumieć wymiarowość i względny wpływ praktyk organizacyjnych na starszych pracowników. Dla profesjonalistów, indeks stanowi przystępne narzędzie samooceny praktyk organizacyjnych związanych z zatrudnianiem starszych pracowników.

/International research group focusing on developing the later life workplace index (LLWI). Proponents suggest that the index might help the researchers understand the dimensionality and the relative impact of organizational practices for older workers. For practitioners, the index presents an accessible self-assessment tool for organizational practices related to the employment of older workers.

64Stowarzyszenie SILGIS

Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem budowy społeczeństwa informacyjnego, modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki w administracji i gospodarce. Prowadzi działalności naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe oraz edukacyjno-popularyzatorskie.

/SILGIS Association is dedicated to supporting the development of the information society, modernization of information processes and applications of information technology in administration and economy. It conducts scientific-research, research-development, as well as education-popularization activities.

65European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB)

Europejska Rada Małych Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (ECSB) jest organizacją non-profit prowadzącą badania naukowe. ECSB jest uznawana za najważniejszą organizację europejskich badaczy przedsiębiorczości, która z powodzeniem angażuje się w społeczność specjalistów i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki oraz przyczynia się do rozwoju społecznego w całej Europie. Jest to środowisko naukowe, które wspiera swoich członków w tworzeniu wysokiej jakości dorobku intelektualnego w zakresie badań nad przedsiębiorczością, nauczania i interakcji społecznych w celu rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

/European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) is a research-driven non-profit organization. ECSB is recognized as the prime organization of European entrepreneurship researchers successfully engaging with the broader community of policymakers and practitioners and contributing to societal impact across Europe. It is a scholarly community that supports its members to develop high-quality intellectual contributions in entrepreneurship research, teaching and societal interaction to advance entrepreneurship in Europe.

66International Council for Small Business (ICSB)

Założona w 1955 r., Międzynarodowa Rada Małych Przedsiębiorstw (ICSB) była pierwszą międzynarodową organizacją członkowską promującą działalność i rozwój małych przedsiębiorstw na całym świecie. Organizacja zrzesza pedagogów, badaczy, osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i specjalistów na całym świecie w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez publikacje, programy, warsztaty, sesje szkoleniowe i certyfikaty. Cel ICSB to interesy i rozwój małych przedsiębiorstw na całym świecie.

/Founded in 1955, the International Council for Small Business (ICSB) was the first international membership organization to promote the growth and development of small businesses worldwide. The organization brings together educators, researchers, policy-makers and practitioners worldwide to share knowledge and expertise in their respective fields through publications, programs, workshops, training sessions and certifications. ICSB is devoted to the interests and advancement of small businesses globally.

67

EURO-WG MCDA – Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding

EWG-MCDA jest jedną z grup roboczych EURO, założoną w 1975 r. przez Bernarda Roya. Głównym celem grupy jest przyczynianie się do rozwoju (na poziomie europejskim) oryginalnego sposobu myślenia w dziedzinie wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz tworzenia społeczności otwartej i aktywnej poprzez odbywające się dwa razy w roku spotkania sprzyjające wymianie i powstawaniu nowych pomysłów.

/EWG-MCDA is one of the working groups of EURO, founded in 1975 by Bernard Roy. The main objectives of the Group are to contribute to the development, at a European level, of an original way of thinking in the field of multicriteria decision aiding and to keep the group alive and open through bi-annual meetings favorable to exchanges and to the emergence of new ideas.

68EURO-WG BOR – Euro Working Group on Behavioural OR

Celem EWG-BOR jest wspieranie europejskich naukowców, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się badaniami operacyjnymi w opracowywaniu skutecznych metod interwencji poprzez dzielenie się behawioralnymi wyjaśnieniami czynników, które kształtują praktykę modelowania, wykorzystania modeli i komunikacji ich wyników.  EWG-BOR wspiera i umacnia możliwości współpracy między członkami behawioralnej społeczności badań operacyjnych, rozwijając umiejętności i oferując możliwości szkoleniowe dla obecnych i przyszłych pokoleń naukowców i studentów BOR w zakresie prowadzenia behawioralnych badań operacyjnych.

/The purpose of the EWG-BOR is to guide European OR academics, teachers and practitioners in developing effective OR-supported interventions by sharing behavioural-based explanations of the factors that shape the practice of modelling, model use, and model results communication.  EWG-BOR is fostering and strengthening collaboration opportunities between members of the Behavioural OR community, supporting the development of skills, and offering training opportunities for current and future generations of BOR scholars and students in the conduct of Behavioural OR studies.

69International Society on Multiple Criteria Decision Making

Międzynarodowe Towarzystwo Podejmowania Decyzji Wielokryterialnych zostało założone w 1998 r. na bazie specjalnej grupy zainteresowań zajmującej się wielokryterialnym podejmowaniem decyzji. Ma na celu rozwój, testowanie, ocenę i stosowanie metodologii rozwiązywania problemów związanych z wielokryterialnym podejmowaniem decyzji, wspieranie interakcji i badań w tej dziedzinie naukowej oraz współpracę z innymi organizacjami w zakresie badań nad zarządzaniem z perspektywy ilościowej.

/Founded in 1998 out of a special interest group on multi-criteria decision making, the International Society on Multiple Criteria Decision Making aims to develop, test, evaluate and apply methodologies for solving multiple criteria decision-making problems, to foster interaction and research in the scientific field of multiple criteria decision making, and to cooperate with other organizations in the study of management from a quantitative perspective.

70SCIEMCEE Online Scientific Conferences, United Kingdom (UK)

SCIEMCEE to system akademicki służący do organizowania i zarządzania konferencjami i sympozjami naukowymi organizowanymi przez uczelnie, wydziały, instytucje naukowo-badawcze oraz korporacje. System SCIEMCEE umożliwia pracownikom akademickim prezentowanie wyników badań naukowych poprzez uczestnictwo w wirtualnych konferencjach naukowych, organizatorom konferencji zarządzanie spotkaniami naukowymi online, a naukowcom dostęp do pełnych tekstów z poprzednich lat konferencji naukowych o zróżnicowanej tematyce.

/SCIEMCEE is an academic system used to organize and administer science conferences and symposiums held by universities, faculties, science and research institutions and corporate entities. SCIEMCEE system enables academic staff to present the results of science and research by attending virtual science conferences, conference organizers to manage online scientific meetings, and researchers to access full texts from previous years of science conferences on a wide variety of topics.

71International Project Management Association (IPMA), (international)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (IPMA) jest federacją około 70 stowarzyszeń członkowskich na całym świecie, która zapewnia standardy kwalifikacji dla osób pracujących w zarządzaniu projektami, programami i portfelami. Stowarzyszenie jest liderem w zakresie rozwoju zawodu zarządzania projektami, tworząc unikalną globalną sieć, która nie tylko myśli globalnie i działa regionalnie, ale także lokalnie. IPMA dąży do współpracy z partnerami o uzupełniających się wizjach, będąc jednocześnie źródłem wiedzy, kompetencji i osiągnięć w zarządzaniu projektami.

/The International Project Management Association (IPMA) is a federation of around 70-member associations across the globe that provides qualification standards for individuals working in project, program and portfolio management. The Association leads the evolution of the project management profession, forming a unique global network that thinks globally and acts regionally as well as locally. IPMA seeks alliances with those having complementary visions, being the partner for knowledge, competence and performance in project management.

72

International Project Management Association (IPMA), USA

IPMA-USA jest amerykańskim stowarzyszeniem członkowskim Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Projektami. IPMA to federacja około 70 stowarzyszeń członkowskich na całym świecie, która zapewnia standardy kwalifikacji dla osób pracujących w zarządzaniu projektami, programami i portfelami.

/IPMA-USA is the United States member association of the International Project Management Association. The International Project Management Association (IPMA) is a federation of around 70-member associations across the globe that provides qualification standards for individuals working in project, program and portfolio management.

73European Business Ethics Network

Europejska Sieć Etyki Biznesu ma na celu promowanie etyki i doskonalenia w biznesie, zwiększanie świadomości na temat wyzwań etycznych na globalnym rynku oraz umożliwianie dialogu na temat roli biznesu w społeczeństwie. Sieć wspiera inicjatywy na poziomie ogólnoeuropejskim, krajowym i regionalnym. W swoim portfolio posiada 18 sieci utworzonych w kilku krajach, aktywne grupy w ponad 40 państwach oraz możliwość tworzenia kolejnych krajowych sieci EBEN.

/European Business Ethics Network aims to promote ethics and excellence in businesses, increasing awareness about ethical challenges in the global marketplace and enabling dialogue on the role of business in society. The Network supports initiatives at cross-European, national and regional levels. The Network boasts 18 National Networks established in several countries, in active groups in over 40 countries and the possibility of forming more established National EBEN Networks.

74Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukowe

Celem towarzystwa są działania związane z inspirowaniem, organizowaniem i upowszechnianiem badań w kontekście relacji polsko-czeskich. Składają się na to badania nad historycznymi i współczesnymi problemami Polski i Czech oraz stosunków polsko-czeskich w szerokim kontekście międzynarodowym (w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym), współpraca badawcza instytucji, środowisk i osób w Polsce i Czechach, upowszechnianie wiedzy o relacjach polsko-czeskich oraz kształtowanie wzajemnych relacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych w oparciu o wyniki badań naukowych.

/The Polish-Czech Scientific Society aims to inspire, organize and disseminate research in the context of Polish-Czech relations. This includes research into the historical and contemporary problems of Poland and the Czech Republic and Polish-Czech relations in a broad international context (from an interdisciplinary and comparative perspective), research cooperation between institutions, circles and individuals in Poland and the Czech Republic, the dissemination of knowledge about Polish-Czech relations and the shaping of mutual political, economic and cultural relations based on the results of scientific research.

75GERPISA: the Permanent Study and Research Group on the Automobile Industry and its Employees

GERPISA, Stała Grupa Naukowo-Badawcza ds. Przemysłu Motoryzacyjnego i Jego Pracowników, założona w 1992 roku, jest międzynarodową siecią badawczą w dziedzinie nauk społecznych. GERPISA ma na celu koordynację i rozwój prac badaczy nauk społecznych (socjologów, ekonomistów, naukowców zajmujących się zarządzaniem, geografów, polityków, historyków) nad przemysłem motoryzacyjnym i nowymi formami mobilności.

/GERPISA, the Permanent Study and Research Group on the Automobile Industry and its Employees, established in 1992, is an international social science research network. GERPISA aims to coordinate and advance the work of social science researchers (sociologists, economists, management scholars, geographers, politicians, historians) on the automobile industry and the new mobilities.

76Institute of Risk Management

Instytut Zarządzania Ryzykiem (IRM) jest wiodącą organizacją non-profit zajmującą się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym. IRM pomaga doskonalić zarządzanie ryzykiem w celu poprawy funkcjonowania organizacji. Instytut zapewnia odpowiednie kwalifikacje i szkolenia, publikuje badania, wyznacza standardy zawodowe i pomaga specjalistom ds. ryzyka sprostać wymaganiom coraz bardziej złożonego i wymagającego środowiska biznesowego.

/The Institute of Risk Management (IRM) is the non-profit leading professional body for Enterprise Risk Management. IRM helps to build excellence in risk management to improve the way organizations work. The Institute provides qualifications and training, publishes research, sets professional standards, and aids risk professionals face the demands of an increasingly complex and challenging business environment.

77United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE)

Amerykańskie Stowarzyszenie Małych Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości to społeczność wspierająca edukację w zakresie przedsiębiorczości poprzez innowacyjne nauczanie, stypendia i praktykę. USASBE stanowi platformę dla nauczycieli do dzielenia się najlepszymi praktykami i innowacjami w nauczaniu przedsiębiorczości. Skupiając się na edukacji w zakresie przedsiębiorczości, USASBE przyciąga licznych członków, pozostając liderem w tej dziedzinie od ponad 40 lat.

/United States Association for Small Business and Entrepreneurship is an inclusive community advancing entrepreneurship education through bold teaching, scholarship, and practice. USASBE provides a platform for educators to share best practices and innovations in entrepreneurship education. With a refined focus on entrepreneurship education, USASBE attracts diverse members and has been an academic leader in entrepreneurship education for over 40 years.

Join us

Accreditations and partners

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca