Zadania

Ramowe zadania Biblioteki Specjalistycznej

  1. Gromadzenie i udostępnianie krajowych i zagranicznych książek i czasopism w formie drukowanej i elektronicznej, dedykowanych nauczaniu na wyższych latach studiów oraz związanych z kierunkami badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie.
  2. Bieżąca obsługa różnych kategorii czytelników w agendach Biblioteki Specjalistycznej
  3. Współorganizowanie dostępu do krajowych i zagranicznych baz danych, w tym – do baz dostępnych wyłącznie w Czytelni Multimedialnej.
  4. Realizacja zamówień oraz gromadzenie i udostępnianie literatury wysokospecjalistycznej finansowanej ze środków na badania naukowe, zamawianej przez pracowników naukowo-dydaktycznych.
  5. Tworzenie i udostępnianie na odrębnych zasadach kolekcji literatury w j. angielskim na potrzeby kierunków studiów prowadzonych w tym języku.
  6. Archiwizacja i udostępnianie prac doktorskich i naukowo-badawczych w tym tworzenie i udostępnianie cyfrowego repozytorium prac doktorskich.
  7. Współpraca z Centralnym Katalogiem Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT oraz bazą Prolib w zakresie sporządzania i wprowadzania rekordów bibliograficznych.
  8. Świadczenie usług informacji naukowej w tym nieodpłatne wykonywanie kwerend biblio- i netograficznych na rzecz pracowników i studentów Uniwersytetu.
  9. Popularyzacja działalności Biblioteki Specjalistycznej m.in. przygotowywanie cyklicznych wystaw nowości książkowych, akcje informacyjne adresowane do wycieczek odwiedzających bibliotekę, aktualizacja strony internetowej, prowadzenie półki bookcrossingowej etc.