Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej ogłasza nabór wniosków na I. Edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystępują do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

Cel projektu

Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

Zespół badawczy

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Okres realizacji projektu

I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 20 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie projektu)

Harmonogram realizacji projektu – I. Edycja Etapy realizacji grantów badawczych Terminy realizacji I. ETAP REKRUTACYJNY Złożenie biogramów 20.12.2021–31.01.2022 Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat 01.02.2022 II. ETAP APLIKACYJNY Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu 02.02.2022–28.02.2022 III. OCENA WNIOSKÓW Ocena formalna 01.03.2022–15.03.2022 Poprawa wniosku po ocenie formalnej 16.03.2022–31.03.2022 Ocena merytoryczna 01.04.2022–15.04.2022 Decyzja i publikacja wyników 18.04.2022–22.04.2022 Realizacja projektów badawczych 25.04.2022–30.11.2

Harmonogram realizacji projektu – I. Edycja

Etapy realizacji grantów badawczych

Terminy realizacji

I. ETAP REKRUTACYJNY

Złożenie biogramów

20.12.2021–31.01.2022

Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat

01.02.2022

II. ETAP APLIKACYJNY

Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu

02.02.2022–28.02.2022

III. OCENA WNIOSKÓW

Ocena formalna

01.03.2022–15.03.2022

Poprawa wniosku po ocenie formalnej

16.03.2022–31.03.2022

Ocena merytoryczna

01.04.2022–15.04.2022

Decyzja i publikacja wyników

18.04.2022–22.04.2022

Realizacja projektów badawczych

25.04.2022–30.11.2024

 1. Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej:
 • Osobiście: Biuro Doskonałości Naukowej, budynek N, ul Koszarowa 6 (segment C)
 • na adres e-mail: bdn@ue.katowice.pl 

Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych uczelni partnerskich. 

 1. W oparciu o opublikowane biogramy nauczycieli akademickich i uczestników Szkół Doktorskich, mając w szczególności na względzie wspólne zainteresowania naukowe, należy wybrać partnerów do współpracy nad badaniem naukowym, tworząc zespół z zachowaniem zasad dotyczących składu osobowego. Każdy zespół spośród swoich członków, wybiera kierownika badania naukowego. Kierownikiem badania może zostać tylko nauczyciel akademicki.
 2. Zespół wspólnie opracowuje wniosek o przyznanie grantu zgodnie ze wzorem Wniosku o przyznanie grantu na badania naukowe (Wzór.pdf).
  Uwaga: Zespół badawczy w danej edycji konkursu może ubiegać się o przyznanie grantu wyłącznie na realizację jednego badania naukowego, przy czym w danym roku kalendarzowym jeden nauczyciel akademicki może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. 
 3. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl 
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl 
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl 
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
 • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: katarzyna.hasnik@ue.katowice.pl 

 

 

 1. Ocena wniosków przebiega dwuetapowo:

  • Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski.
  • Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową.

 2. Ocena formalna wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu aplikacyjnego. W razie stwierdzenia braków formalnych uczelnia, w której złożony został wniosek wzywa kierownika badania do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej. Ocena formalna jest dokonywana przez jednostki, w których zostały złożone wnioski. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową. Ocena formalna wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia zakończenia etapu aplikacyjnego. W razie stwierdzenia braków formalnych uczelnia, w której złożony został wniosek wzywa kierownika badania do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. W przypadku, gdy nie zostanie on uzupełniony we wskazanym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 4. Ocena merytoryczna składa się z wstępnej oceny punktowej oraz oceny końcowej. 
 5. W ocenie wstępnej punkty przyznawane w następujących kategoriach:

  • dorobek zespołu (w skali od 0 do 2 pkt),
  • interdyscyplinarność badania naukowego (w skali od 0 do 2 pkt),
  • opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt),
  • mające zostać zastosowane metody badawcze (w skali od 0 do 3 pkt),
  • wartości poznawcze i aplikacyjne (w skali od 0 do 2 pkt),
  • racjonalność zakładanych wydatków (w skali od 0 do 2 pkt),
  • udział uczestników Szkół Doktorskich w zespole (w skali od 0 do 1 pkt).  

 6. Ocena końcowa dokonywana jest przez Międzyuczelnianą Komisję Naukową na podstawie analizy wniosków i dyskusji nad zasadnością finansowania danego badania naukowego. 
 7. Międzyuczelniana Komisja Naukowa podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej składu, przy czym każda z Uczelni musi być reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela uczelni partnerskiej. Głosowanie odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do jej przewodniczącego.
 8. Od decyzji Międzyuczelnianej Komisji Naukowej nie przysługuje odwołanie.
 9. Wyniki konkursu w formie publikacji listy rankingowej, która zostanie utworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów będą publikowane na: