Przejdź do menu Przejdź do treści

Planowanie zadań badawczych na rok 2022

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni w 2022 rok, informujemy, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej planowanych na rok 2022 zadań badawczych realizowanych w kolegiach, indywidualnych projektów badawczych oraz organizacji konferencji naukowych.

Prosimy o złożenie w przypadku planowania:

1. Zadań badawczych realizowanych w Kolegiach

2. Indywidualnych projektów badawczych

3. Organizacji konferencji naukowej

Uprzejmie przypominamy, że:

  1. W przypadku planowania zadań badawczych realizowanych w Kolegiach, obowiązuje REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW NA ZADANIA BADAWCZE REALIZOWANE W KOLEGIACH stanowiący załącznik nr 1_Regulamin do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 13/21 z dnia 11 lutego 2021 roku;
  2. W przypadku planowania projektów badawczych indywidualnych dla młodych naukowców, obowiązuje REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW SUBWENCJI NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW, FINANSOWANYCH W WEWNĘTRZNYM TRYBIE KONKURSOWYM stanowiący załącznik nr 2_Regulamin do zarządzenie Rektora Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 13/21 z dnia 11 lutego 2021 roku;
  3. W przypadku planowania organizacji konferencji naukowych: krajowych, z udziałem gości zagranicznych, międzynarodowych, itp. Obowiązuje Zarządzanie Rektora nr 117/16 z dnia 19 grudnia 2016 z późn. zm.).
  4. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 26/21 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie sposobu i zasad rozliczania kosztów pośrednich działalności operacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zniesiony zostaje wskaźnik narzutu kosztów pośrednich z kosztów bezpośrednich w działalności naukowo-badawczej finansowanej z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału. Przyznane środki na zadania badawcze oraz projekty indywidualne będą do wykorzystania w pełnej kwocie.
  5. Jeżeli planują Państwo organizację konferencji naukowej, prosimy o zaplanowanie kosztów udziału pracowników Uczelni w pozycji: Dofinansowanie działalności statutowej Kosztorysu konferencji, a nie w pozycji: opłaty konferencyjne.
  6. Uczestnicy studiów doktoranckich przekazują dokumentację do katedry, w której zatrudniony jest ich promotor lub opiekun.
  7. Młody naukowiec zatrudniony w Uniwersytecie oraz posiadający jednocześnie status doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej, składa wniosek jako pracownik.
  8. Młody naukowiec ze stopniem doktora proszony jest o kontakt z Biurem Badań i Projektów Naukowych przed rozpoczęciem przygotowania wniosku.

Formularze dostępne są również na stronie internetowej BBiPN: www.ue.katowice.pl/jednostki/bbipn/formularze-i-druki.html


Prosimy o przesłanie dokumentacji w wersji elektronicznej na adres oraz w wersji papierowej do Biura Badań w terminie do 15 września br.

* Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy