Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat

 

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej – prof. dr hab. Maciej Nowak ogłasza nabór wniosków na I. edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystępują do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

Cel projektu

Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

Zespół badawczy

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej pięciu nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zaleca się włączenie do zespołu 1 lub 2 uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. Liczba członków zespołu, wraz z uczestnikami Szkół Doktorskich, może wynosić do dwunastu osób, a bez udziału doktorantów do 10 osób.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Okres realizacji projektu

I. Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 20 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2024 r. (w tym rozliczenie projektu).

Harmonogram realizacji projektu – I. Edycja

I. ETAP REKRUTACYJNY
Złożenie biogramów 20.12.2021–31.01.2022
Publikacja biogramów naukowców na stronach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat 01.02.2022

II. ETAP APLIKACYJNY
Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o przyznanie grantu 02.02.2022–28.02.2022

III. OCENA WNIOSKÓW
Ocena formalna 01.03.2022–15.03.2022
Poprawa wniosku po ocenie formalnej 16.03.2022–31.03.2022
Ocena merytoryczna 01.04.2022–15.04.2022
Decyzja i publikacja wyników 18.04.2022–22.04.2022
Realizacja projektów badawczych 25.04.2022–24.04.2024
Ostateczny termin rozliczenia finansowego projektu 30.11.2024

Powiązane pliki

Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • osobiście: Biuro Doskonałości Naukowej, budynek N, ul Koszarowa 6 (segment C)
  • na adres e-mail: bdn@ue.katowice.pl 

Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych uczelni partnerskich