Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej – prof. dr hab. Maciej Nowak ogłasza nabór wniosków na II. edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKat) przystąpiły do współpracy partnerskiej w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

Celem podejmowanych przez zespoły badań naukowych jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych; rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat.

Efektem zrealizowanego przez zespół badania ma być wydanie co najmniej 1 publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym w Web of Science lub Scopus, któremu zgodnie z wykazem sporządzonym i ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przypisano liczbę punktów co najmniej 100 lub wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, tzn. wydanej w wydawnictwie określonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN, któremu przyznano wartość punktów 200.

Zespół badawczy

Międzyuczelniany zespół badawczy powinien składać się z co najmniej 5, ale nie więcej niż  10 nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, UEW, UEK, UEP, UEKat, dla których te uczelnie są podstawowym miejscem zatrudnienia i którzy złożyli oświadczenie upoważniające ww. uczelnię do zaliczenia ich osiągnięć naukowych na potrzeby działalności naukowej. W skład jednego zespołu muszą wchodzić nauczyciele akademiccy z co najmniej trzech uczelni. Zalecane jest  włączenie do zespołu uczestników Szkół Doktorskich uczelni partnerskich. W skład jednego zespołu może wchodzić do pięciu uczestników Szkoły Doktorskiej, przy czy nie więcej niż dwóch z jednej uczelni partnerskiej.
Kierownikiem może zostać tylko nauczyciel akademicki.

Wydatkowanie środków finansowych w ramach przyznanego grantu – w zakresie w jakim współfinansuje go dana uczelnia – odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w każdej z uczelni partnerskich. W bieżącej edycji konkursu przyznanych będzie maksymalnie 5 grantów na realizacje badań naukowych, każdy w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Harmonogram konkursu

II Edycja Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH–UEW–UEK–UEP–UEKat będzie realizowana od 9 października 2023 r. do 1 lutego 2026 r.

I. ETAP REKRUTACYJNY

Złożenie biogramów – od 9 do 27 października 2023 r.

Uzupełniony biogram należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej:

  • osobiście: Biuro Doskonałości Naukowej, budynek N, ul Koszarowa 6 (segment C)
  • na adres e-mail: bdn@ue.katowice.pl

Publikacja biogramów – 6 listopada 2023 r.

Publikacja wszystkich biogramów odbywa się na stronach internetowych SGH, UEW, UEK, UEP i UE​Kat.

II. ETAP APLIKACYJNY

Dobór zespołu badawczego oraz złożenie wniosku o pr​zyznanie grantu – ​od 6 do 30 listopada 2023 r.

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy:

  • ​kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – osobiście w Dziale Nauki SGH, budynek Główny, pok. 61 A lub wysłać na adres e-mail: dna@sgh.waw.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – osobiście w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW, budynek W, pok. 111 C lub wysłać na adres e-mail: nauka@ue.wroc.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEP – osobiście do Działu Badań Naukowych, budynek A, pok. 127 lub wysłać na adres e-mail: dbn@ue.poznan.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEK – osobiście do Działu Wsparcia Projektów Badawczych UEK, pawilon D, pok. 5 lub wysłać na adres e-mail: nowakb@uek.krakow.pl
  • kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEKat – do Biura Doskonałości Naukowej, Budynek N, pok. 270, 270a lub wysłać na adres e-mail: bdn@ue.katowice.pl

III. OCENA WNIOSKÓW

Ocena formalna – do 14 grudnia 2023 r.

Ocena merytoryczna – od 2 do 31 stycznia 2024 r. 

Publikacja wyników – do 2 lutego 2024 r. Realizacja projektów badawczych – od 2 lutego 2024 do 1 lutego 2026 r. (w tym rozliczenie)

Powiązane pliki

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca