Działalność naukowo-badawcza: Wydział Ekonomii

Kierunki badań naukowych

 1. Międzynarodowe systemy gospodarcze, stosunki ekonomiczne na świecie i w Polsce
 2. Internacjonalizacja, globalizacja, konkurencyjność w skali makroekonomicznej, koniunktura gospodarcza
 3. Procesy integracyjne w Europie, zagadnienia transformacji rynkowej
 4. Badanie dorobku  współczesnej myśli  ekonomicznej
 5. Ekonomiczne problemy funkcjonowania i rozwoju  współczesnego transportu, badanie  efektywności  transportu  w warunkach gospodarki globalnej
 6. Organizacja nowoczesnego handlu, e-handel, e-rynki, badania rynkowe, działalność marketingowa i dystrybucja
 7. Gospodarka oparta na wiedzy oraz społeczeństwo informacyjne
 8. Gospodarka przestrzenna, rozwój lokalny i regionalny
 9. Rozwój miast i przemysłów kreatywnych, rewitalizacja miast i metropolizacja aglomeracji
 10. Przedsiębiorczość i konkurencyjność przedsiębiorstw, miast oraz regionów
 11. Rynek pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, popyt na pracę, badanie sytuacji różnych grup na rynku pracy
 12. Usługi społeczne, a w tym usługi mieszkaniowe, ubezpieczeniowe, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne
 13. Procesy demograficzne, metody ilościowe i jakościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych
 14. Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych w organizacjach, ICT w zarządzaniu relacjami z klientami i dostawcami, systemy zarządzania wiedzą, e-usługi, e-learning
 15. Zarządzanie ochroną środowiska, zasady programowania zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa, samorządu gminnego, regionalnego i kraju
 16. Zarządzanie organizacją, zarządzanie organizacją publiczną, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacyjne w sektorze publicznym
 17. Wizerunek organizacji oraz Public Relations
 18. Gospodarowanie kapitałem intelektualnym, kreatywność pracowników
 19. Aplikacje metod  statystyczno-matematycznych w obszarze badań związanych z procesami gospodarczymi, kapitałowymi i ubezpieczeniowymi, badanie ryzyka ekonomicznego, prognoza zjawisk gospodarczych
 20. Procesy migracyjne a rozwój regionalny
 21. Polityka spójności a rozwój regionów
 22. Zagospodarowanie i rozwój obszarów wiejskich a procesy urbanizacji

Współpraca

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Funkcjonowanie małych miast w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 roku.
 2. Rządowa Rada Ludnościowa, Założenia programu polityki ludnościowej w Polsce.
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Regionalna polityka miejska w związku z procesem urbanizacji.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wdrażanie i monitoring strategii społeczeństw informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015.
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy.
 6. DB Schenker Rail Polska SA, Ocena metod kalkulacji cen na usługi przewozowe towarowego transportu kolejowego oferowane w ramach procedur zamówień publicznych w wybranych przetargach w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zaniżania cen poniżej progu rentowności.
 7. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Opracowanie projektu badań rynku, ocenie realizacji zaprojektowanych badań rynku oraz przygotowaniu rekomendacji do dalszych działań w zakresie badań rynku w ramach Obserwatorium Rynku i Technologii Energooszczędnych i OZE.
 8. Tauron Polska Energia SA w Katowicach, Podstawy teoretyczne i metodyczne budowy planu marketingowego.
 9. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach, Jak budować markę firmy w ramach  wydarzenia "Stąd do sukcesu" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 10. Miasto Imielin, Podstawy informacyjne analizy potencjału gminy w ramach przystąpienia do  prac nad Strategią Rozwoju Miasta Imielin na lata 2011-2020.
 11. Urząd Miasta Gliwice, Strategia rozwoju zbiorowego  transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych.
 12. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Rozwój śląskiego klastra wodnego.
 13. Europejskie Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski, Ekonomia środowiska, zrównoważony rozwój.
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Opracowanie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2010-2030.
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, Wykorzystanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w latach 2004-2007.
 16. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów RUDN, Moskwa, Rosja
 17. Informing Science Institute USA
 18. Victoria University Australia
 19. ISC Paris School of Management
 20. Intergrupa URBAN - Parlament Europejski
 21. International Society for Professional Innovation Management
 22. Regional Studies Association
 23. Society for Professional Innovation Management
 24. Uniwersytet w Żylinie Słowacja
 25. Le Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV)
 26. L´Institut Universitaire de Technologie, L’Université Pierre Mendes France de Grenoble

Oferta dla otoczenia

Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami sektora publicznego oraz ochrony zdrowia. Doradztwo, konsulting, prace eksperckie i podejmowanie wspólnych projektów z zakresu: planowania i projektowania usług publicznych, społecznych, transportowych, informacyjnych, e-learningowych, ochrony zdrowia, ekologicznych, marketingowych, a także rozwoju lokalnego i regionalnego, przemysłów kreatywnych, rewitalizacji miast i metropolizacji aglomeracji, badania ryzyka ekonomicznego, rozwoju i prognozy zjawisk gospodarczych, rynku pracy oraz planowania przestrzeni zurbanizowanej i środowiska mieszkaniowego