Przejdź do menu Przejdź do treści

Ważne informacje dotyczące składania wniosków projektowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Przed złożeniem wniosku do instytucji należy sprawdzić czy wniosek powinien być złożony do oceny przez Komisję ds. oceny ryzyka realizacji projektów zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie przygotowania oraz sposobu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zarządzenie dotyczy przygotowywanych i realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach projektów:

1) finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

2) finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);

3) ustanowionych przez ministra właściwego ds nauki ;

4) realizowanych lub finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA);

5) finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy międzynarodowej.

Przepisów zarządzenia nie stosuje się do projektów mobilnościowych, które nie wymagają finansowego wkładu uczelni.

Procedurę oceny przez Komisję stosuje się również do projektów, w których Uniwersytet uczestniczy jako partner.

Szczegóły dotyczące procedury znajdą Państwo w zakładce Komisja ds. oceny ryzyka realizacji projektów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Celem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest działanie na rzecz nauki poprzez:

  1. Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu
  2. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej
  3. Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce

Harmonogram konkursów 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki.

Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

Strona internetowa NCBiR

Harmonogram konkursów

Wirtualny Ekspert NCBR

Jak znaleźć ofertę finansowania swojego pomysłu? Co to są listy rankingowe? Jak wygląda proces oceny projektów w NCBR? To tylko kilka z pytań, na które odpowie Wirtualny Ekspert NCBR.

Podstrona Pytania i Odpowiedzi

Na tej stronie zamieszczone są  najczęściej zadawane pytania oraz przygotowane przez NCBR odpowiedzi. Znajdą Państwo tutaj informacje dotyczące m.in. tego: jak aplikować o dofinansowanie, jak wygląda podpisanie umowy, w jakich sprawach kontaktować się z opiekunem albo jak przygotować się do kontroli.

Asystent Innowacji

Asystent Innowacji to bezpłatna aplikacja, dzięki której:

Otrzymasz praktyczne informacje, co warto uwzględnić, aby móc skuteczniej aplikować o środki na projekt badawczo-rozwojowy (B+R w NCBR w ramach POIR)

Sprawdzisz, czy Twój pomysł ma charakter projektu B+R

Zidentyfikujesz istotne obszary do dalszej pracy nad Twoim produktem (usługą/technologią)

Asystent Budżetowy

Asystent Budżetowy to aplikacja do łatwego weryfikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3