Przejdź do menu Przejdź do treści

Punkt informacyjny NCN dla wnioskodawców

 

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

Pracownicy NCN udzielają informacji na temat bieżących konkursów, sposobu przygotowania wniosków oraz obowiązujących terminów.

e-mail: informacja@ncn.gov.pl

telefon:  532 083 796, 532 083 451

Harmonogram konkursów

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów umieszczone są na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

harmonogram konkursów

Informacje dotyczące uzupełniania wniosku

 1. Przy konstruowaniu kosztorysu należy uwzględnić załącznik dokumentacji konkursowej tj. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie
 2. Wykonawcy zatrudniani są w ramach umów cywilno – prawnych ( umowy o dzieło, umowy zlecenia w zależności od zakresu umowy).
  Uwaga- od konkursu OPUS 14 i PRELUDIUM 14 członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
 3. Suma kwot z punktu Uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu musi być zgodna z pozycją inne koszty bezpośrednie w kosztorysie
 4. Plan zadań - zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np.: zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców, w tym instrukcje wypełniania wniosku znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki

Dane jednostki do uzupełnienia w sekcji Wnioskodawca oraz Podmioty realizujące : Dane jednostki

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ESP (EPUAP): /uekatowice/skrytka

Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji

Zgodnie z „Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji” z dnia 27 maja 2020, otwarty dostęp polega na udostępnianiu w postaci cyfrowej publikacji w periodykach naukowych upowszechniających wyniki badań finansowanych ze środków publicznych w celu ich bezpłatnego wykorzystania przez innych naukowców, studentów, przedsiębiorców czy szerzej – społeczeństwo. Otwarty dostęp oznacza nie tylko darmowy dostęp do publikacji, ale również możliwość powielania, rozpowszechniania i dowolnego wykorzystania treści, zgodnie z warunkami licencji CC-BY (Creative Commons, uznanie autorstwa). Jedynym warunkiem jest oznaczenie autora pracy, źródła pochodzenia oraz zastosowanej licencji. Polityka NCN dot. otwartego dostępu obejmuje wszystkie rodzaje publikacji naukowych z wyjątkiem monografii, rozdziałów w monografiach i recenzowanych utworów zebranych.

Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji

Instrukcja: polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji

 

Dane powiązane (podstawowy zestaw danych) z opublikowanymi artykułami powinny być udostępniane w otwartym repozytorium, tam gdzie to możliwe, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain (licencja CC0), ze standardami cytowania danych zawartych w Declaration of Data Citation Principles by FORCE 11 oraz na zasadach zawartych w TOP Guidelines. Wszystkie publikowane metadane muszą spełniać wytyczne podane przez OpenAIRE7 (https://zenodo.org/record/6918#.XqfeHf0zbIU) i zawierać adnotację o finansowaniu ze środków projektu (Narodowe Centrum Nauki, numer projektu).

Odpowiednie repozytorium można znaleźć na stronie re3data.org

Procedura składania wniosków

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności  wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku "Zablokuj wersję wniosku do NCN".

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: "Elektroniczna wysyłka wniosku".

Do Działu Pozyskiwania i Realizacji Projektów należy złożyć:

 • Podpisane potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu (do pobrania w zakładce Elektroniczna wysyłka wniosku)
 • potwierdzenie złożenia wniosku podpisywane przez kierownika jednostki (do pobrania w zakładce Elektroniczna wysyłka wniosku)
 • 1 egzemplarz wniosku – podpisany przez kierownika projektu pod sekcją Oświadczenia Kierownika projektu (przed podpisaniem oświadczenia prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Rzetelności Prowadzenia Badań Naukowych, którego zobowiązują się Państwo przestrzegać).

UWAGA: potwierdzenia muszą dotyczyć ostatecznej wersji wniosku.

Po uzyskaniu właściwych podpisów otrzymują Państwo z Działu Pozyskiwania i Realizacji Projektów skany podpisanych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku we właściwych zakładkach (potwierdzenia złożenia wniosku w zakładce Elektroniczna wysyłka wniosku ).

Po uzupełnieniu wniosku  o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – wysyłacie Państwo do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN" . Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Komunikat NCN w sprawie realizacji projektów badawczych w czasie pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że zgodnie:

 • z zapisami umów o realizację i finansowanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz
 • z pismem Dyrektora NCN z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów

możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, dokonane przez podmiot na wniosek kierownika projektu.

Dokument zawierający zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego należy dostarczyć do Centrum najpóźniej na miesiąc przed upływem dotychczasowego terminu zakończenia realizacji projektu. Przedłużenie o 12 miesięcy nie eliminuje możliwości kolejnego przedłużenia realizacji za zgodą NCN.

Kierownik projektu (o ile nie jest to sprzeczne z regulacjami obowiązującymi w podmiocie) lub podmiot na wniosek kierownika projektu mogą dokonać w projekcie:

 • zmian merytorycznych,
 • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu,
 • zmian w ramach innych kosztów bezpośrednich.

Podmiot na wniosek kierownika projektu może również dokonać przesunięć środków w kosztorysie projektu między poszczególnymi kategoriami kosztorysu do kwoty wskazanej w umowie o realizację i finansowanie projektu badawczego z uwzględnieniem zapisów tejże umowy.

Informujemy również, że Centrum przychyla się do uznania poniesionych kosztów, których nie udało się odzyskać, np. na wyjazdy, które nie odbyły się z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Podmiot/kierownik powinni podjąć próbę odzyskania środków, a z prośbą o uznanie środków, których nie udało się odzyskać, należy zwrócić się do NCN, podając ich wysokość oraz uzasadnienie.

Jednak w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią i dbałością o finanse publiczne prosimy o rozważne planowanie kolejnych wyjazdów w ramach realizacji projektów.

W przypadku zaplanowanych we wniosku wyjazdów, które nie odbędą się, a nie są niezbędne realizacji projektu (np. konferencje), nie będzie to stanowiło przeszkody w rozliczeniu, a fundusze można będzie zwrócić do NCN lub wykorzystać zgodnie z umową na inne potrzeby związane z projektem.

W przypadku innych koniecznych zmian w projekcie (np. przedłużenie aneksem realizacji projektu o więcej niż 12 miesięcy) spowodowanych obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 należy skontaktować się z opiekunem w Centrum. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie z jednoczesnym zapewnieniem elastycznego podejścia Centrum do wnioskowanych zmian.

Przychylnie rozpatrujemy wszelkie wnioski o zmiany w realizacji projektów wynikające z obecnej sytuacji z zastrzeżeniem dbałości o jak najwyższą jakość uprawianej nauki, racjonalne wykorzystanie środków publicznych oraz nieprzedłużanie projektów bez uzasadnionej przyczyny.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-13-komunikat-w-sprawie-realizacji-projektow-badawczych-w-czasie-pandemii-covid-19

Dane do uzupełnienia umów trójstronnych z NCN

Osoby reprezentujące jednostkę

Prof. dr hab. Maciej Nowak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej

przy kontrasygnacie mgr Joanny Radziwołek, Kwestor

Numer rachunku bankowego Jednostki, na który zostaną przelane środki

ING Bank Śląski nr 59 1050 1214 1000 0023 4032 3381

Informacje dla realizujących projekty

Podstawą realizacji projektu jest umowa trójstronna. Badania prowadzone są zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni tj. aparatura zamawiana jest przez Centrum Informatyczne, materiały pobierane są z magazynu, na udział w konferencjach należy złożyć odpowiedni wniosek do Prorektora itd

Środki z projektu mogą być wykorzystywane od daty rozpoczęcia do daty zakończenia grantu wskazanych w umowie. Oznacza to, iż nie tylko data dokumentu księgowego ma mieścić się w okresie realizacji ale i wypływ środków może być tylko do dnia zakończenia umowy.

W przypadku zmian dotyczących realizacji projektu wymagających zgody NCN należy skierować pismo z prośbą do Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

UWAGA

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, Kierownik Projektu zobowiązany jest do

 1. Umieszczania w publikacjach związanych z projektem wzmianki-"Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer ....." lub jej odpowiednikiem w języku obcym.
 2. Zamieszczania na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia- "Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer..."
 3. Okres realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowana począwszy od konkursów ogłoszonych w roku 2011 może zostać przedłużony do 12 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach) bez konieczności zawierania aneksu do umowy o realizację i finansowanie projektu, a jedynie za zgodą jednostki. Dokonane przedłużenie jest skuteczne jedynie w przypadku dostarczenia wspomnianej zgody (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do Centrum nie później niż miesiąc przed zakończeniem pierwotnego okresu realizacji projektu.Poniższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA i POLONEZ.

Szczegółowe informacje dla osób realizujących projekty wraz z wzorami dokumentów (raporty, aneksy) znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki

pozostałe zmiany wprowadzone przez Dyrektora NCN w dniu 06 02 2018: zasady prowadzenia projektów

Uwagi dotyczące raportów rocznych i końcowych

Wytyczne dotyczące uzupełniania raportów znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Zgodnie z zapisami umowy trójstronnej:
  • efektem realizacji projektu musi być opublikowanie poddanych wcześniejszej ewaluacji wyników badań, realizowanych w ramach projektu w wydawnictwie /wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym;
  • należy zapewnić dostęp do pełniej treści publikacji wykazanych w raportach rocznych i raporcie końcowym stanowiącym efekt realizacji projektu;
  • istnieje obowiązek umieszczania we wszystkich publikacjach oraz opracowaniach będących wynikiem realizacji projektu pełnej nazwy Centrum w języku polskim („Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim („National Science Centre, Poland”) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu;( treść zapisu wymaganego na publikacjach może nieznacznie się różnić w zależności  od daty podpisania umowy) Publikacje, w których nie wskazano Centrum jako fundatora badań, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.
 2. Po zakończeniu projektu, raporty końcowe  w części F.  WYKAZ PRAC ZŁOŻONYCH DO DRUKU  LUB OPUBLIKOWANYCH W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU należy uaktualniać oraz uzupełniać o publikacje powstałe po zakończeniu umowy, a które są efektem prowadzonych w ramach grantu badań oraz zawierają adnotację wskazaną w pkt. 1 c). Możliwość wprowadzania zmian jest do czasu przekazania raportu końcowego do oceny merytorycznej. Ze względu na fakt, iż projekt rozliczany jest tylko na podstawie opublikowanych prac, istotne jest aby dane przekazane do oceny ekspertów były aktualne i w ilości odpowiadającej poniesionym nakładom.

 3. Kierownik projektu oraz Jednostka zobowiązane są do realizacji projektu na każdym etapie (wnioskowanie, realizacja, raportowanie) w oparciu o Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala39_2016-zal1.pdf)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu oraz przestrzeganie wymienionych zasad podczas realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem publikowania wyników badań oraz danych umieszczanych w raportach.

W przypadku podejrzenia o naruszenie zasad dotyczących rzetelności prowadzenia badań NCN stosuje odpowiednio:

Procedurę postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, zgodnie z przepisami zamieszczonymi na stronie NCN

Wykaz projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od roku 2009

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca