Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty w trakcie realizacji:

AACSB Akredytacje zagraniczne - POWR.03.03.00-00-P004/16

Celem projektu jest pozyskanie zagranicznej akredytacji AACSB, która oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International. Wiąże się z wieloma korzyściami, osiąganymi zarówno przez samą instytucję edukacyjną i jej pracowników, jak również przez studentów kształcących się na wszystkich szczeblach nauczania.  Przedmiotem certyfikacji są programy nauczania, szeroko rozumiana organizacja studiów, osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry, realizacja różnych form współpracy międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa oraz obsługa administracyjna.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  -

Źródło finansowania Środki budżetu państwa (15,72%) oraz środki europejskie (84,28%)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: MNiSW/2018/69/DIR/AZ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 03-07-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
03.07.2018 r. - 31.12.2021 r. 186 642,75 PLN Edyta Lachowicz-Santos Biuro Strategii Internacjonalizacji

Akademia Kreatywnej Edukacji

Celem projektu jest umiędzynarodowienie programów nauczania, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla zagranicznych studentów, a także promocja Polski (oraz regionu Śląska). W ramach przedsięwzięcia uruchomione zostaną 3 intensywne kursy prowadzone w języku angielskim dla 60 studentów zagranicznych:

  • Gamification of Learning
  • Digital Boost Camp
  • Project Based Learning

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni międzynarodowi eksperci (z Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Korei Południowej, USA, Kanady oraz Chile), którzy przygotują materiały dydaktyczne oraz instruktaże dotyczące ich użytkowania w kolejnych latach. Ich działania będą wspierane przez pracowników UE Katowice, którzy dzięki temu poznają przykłady dobrych praktyk i zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej działalności dydaktycznej.

Głównym rezultatem projektu będzie interaktywna platforma dydaktyczna do nauczania w formule blended learning. Platforma zawierać będzie materiały dydaktyczne w formie gry, filmów, studium przypadków oraz e-booka z materiałami merytorycznymi, a także przewodniki z instruktażem stosowania takich metod jak "design thinking", "pep talk" czy "project based learning".

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  -

Źródło finansowania NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, program "SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020".
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: PPI/SPI/2020/1/00013/U/00001
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12-07-2021
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.10.2021 r. - 30.06.2023 r. 489 853,86 PLN mgr Marta Grybś-Kabocik Biuro Internacjonalizacji
Więcej informacji

CEEPUS "Education Without Frontiers"

W projekcie biorą udział uczelnie z następujących krajów: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Projekt zakłada pięć kluczowych obszarów, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: przygotowanie studentów do pracy w środowisku międzynarodowym, wzmocnienie współpracy badawczej, wzrost mobilności nauczycieli, internacjonalizacja, stworzenie podwalin współpracy w zakresie edukacji, badań i ekonomii.

Instytucja koordynująca:  University of Applied Sciences Burgenland (Austria)

Partnerzy projektu:   University of Economics in Katowice (Polska), Charles University (Czechy), Czech Technical University in Prague (Czechy), Masaryk University in Brno (Czechy), Mendel University in Brno (Czechy), University of Zagreb (Chorwacja), University of Rijeka (Chorwacja), University of Zadar (Chorwacja), Univeristy of Pula (Chorwacja), University North (Chorwacja), Budapest Business School (Węgry), Eszterhazy Karoly University (Węgry), Universoty of Sopron (Węgry), Universioty of Pecs (Węgry), Szechenyi Istvan University (Węgry), Cracow University of Economics (Polska), University of Ljubljana (Słowenia), University of Maribor (Słowenia), University of Economics in Bratislava (Słowacja), Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja)

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-AT-0050-16-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 80 000,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

CEEPUS "Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management"

Projekt zakłada współpracę wielu uczelni w obszarze szeroko pojętej informatyki i komunikacji. Działania w projekcie skupiają się głównie na realizowaniu mobilności zarówno wśród studentów, jak i pracowników. Zrealizowano szereg wydarzeń dydaktycznych (tygodnie międzynarodowe, szkoły letnie) oraz indywidualnych pobytów. Zamierzeniem projektu jest stworzenie wspólnego programu...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-BG-1103-05-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. -30.09.2021 r. 25 000,00 EUR Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej

CEEPUS "Regional Development Network"

Projekt zakłada trzy kluczowe obszary, na których ma się opierać współpraca w ramach Sieci. Są to: mobilność studentów, która ma na celu wyposażenie ich w profesjonalne umiejętności i kwalifikacji niezbędne do właściwego funkcjonowania na rynku pracy; mobilność kadry akademickiej mająca na celu rozwój dydaktyki w uczelniach partnerskich oraz stworzenie wspólnego programu...

Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-PL-0056-16-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 45 000,00 EUR Prof. Krystian Heffner, Kolegium Ekonomii Biuro Współpracy Międzynarodowej

Digital Area for Networking Teachers and Educators (DANTE)

 

Kompetencje i umiejętności cyfrowe są kluczowe w dzisiejszym świecie, który w tak dużym stopniu uzależniony jest od nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dodatkowo pandemia koronawirusa zmusiła nas wszystkich do masowego korzystania z technologii cyfrowych, a uczelnie wyższe do szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji. Konieczne jest wyciągnięcie wniosków z tego kryzysu i wypracowanie dobrych strategii na przyszłość. Wsparcie nauczycieli akademickich i zapewnienie im niezbędnych umiejętności, wiedzy oraz narzędzi jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród studentów uczelni wyższych, nauczycieli akademickich i pracowników administracji uczelni oraz stworzenie sieci współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Instytucja koordynująca:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita  Ostrava (VSB – TUO)

Partnerzy projektu:  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska), Technical University of Kosice (Slovakia), The Polytechnic Institute of Santarém (Portugal) oraz Orebro University (Sweden)

Źródło finansowania Erasmus+, Akcja 2
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-CZ01-KA226-HE-094368
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22-07-2021
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.03.2021 r. – 28.02.2023 r. 259 655 EUR dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE Biuro Współpracy Międzynarodowej

EFMD dla IB Akredytacje zagraniczne - POWR.03.03.00-00-P004/16

Celem projektu jest pozyskanie zagranicznej akredytacji EFMD Programme Accreditation dla kierunku International Business (2. Stopień). Międzynarodowa certyfikacja programów edukacyjnych jest przyznawana przez European Foundation for Management Development (EFMD). Uznawana za jedną z trzech najbardziej prestiżowych akredytacji rozpoznawalnych na całym świecie. Jest potwierdzeniem spełnienia standardów wymaganych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego. Podstawowym kryterium jej uzyskania jest szczegółowa weryfikacja jakości programu, zwracająca szczególną uwagę m.in. na: pozycję programu na rynku narodowym i międzynarodowym, znaczenie danego programu dla uczelni, jakość przekazywanej wiedzy, a także poziom kadry naukowej.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  -

Źródło finansowania Środki budżetu państwa (15,72%) oraz środki europejskie (84,28%)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: MNiSW/2019/231/DIR/AZ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22-08-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
02.01.2017 r. - 31.12.2021 r. 272 450,76 PLN Edyta Lachowicz-Santos Biuro Strategii Internacjonalizacji

Ekonomia bez granic

Celem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych oraz promocja nauki w otoczeniu międzynarodowym.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano trzy wydarzenia. Ich główną ideą będzie przybliżenie zagadnień ekonomicznych, a także społeczno-kulturowych, w ujęciu globalnym, z perspektywy 6 kontynentów (po 2 na każde wydarzenie): Europa i Afryka; Ameryka Północna i Azja; Australia i Ameryka Południowa. Dodatkowym elementem towarzyszącym każdemu z wydarzeń będzie Wioska Globalna prezentująca aspekty kulturowe poszczególnych kontynentów oraz spotkania mistrz-uczeń.

Zaplanowana tematyka spotkań ma charakter innowacyjny i dotyczy aktualnych wyzwań dla nauki i społeczeństwa na świecie:

·  Consumer inclusion and global market

·  New technologies supporting global economy

·  New trends in global economics relations

·  Modern services in global economy

·  Digital economy from global perspective

·  Innovation and creativity development for global economy

W wydarzeniach wezmą udział wybitni naukowcy z takich krajów jak: Egipt, Hiszpania, Francja, USA, Korea Południowa, Australia, Chile, Portugalia i Indie. Są to profesorowie o wyjątkowych osiągnięciach w obszarze nauk ekonomicznych, w tym we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań naukowych, dydaktycznych i biznesowych.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  -

Źródło finansowania Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki"
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: SONP/SP/512483/2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-12-2021
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.12.2021 r. - 31.05.2023 r. Całkowita wartość projektu to 516 600,00 zł. Projekt dofinansowany jest w kwocie 464 940,00 zł ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Magdalena Skowron Biuro Internacjonalizacji
Więcej informacji

Erasmus+ "Economics of Sustainabilty (EOS)"

Projekt ma na celu identyfikację kluczowych elementów, które wymagają szczególnej troski dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadach odpowiedzialności. W pierwszym etapie projektu zostaną przeprowadzone badania i analizy w celu określenia najbardziej istotnych obszarów, krytycznych z perspektywy poszczególnych krajów, z których pochodzą partnerzy projektu. Wyniki badań posłużą jako fundament opracowania wspólnego sylabusa nowego przedmiotu pod nazwą Economics of Sustainability, który następnie zostanie wprowadzony do programów nauczania w uczelniach partnerskich. Sylabus będzie obejmował szereg zagadnień, w tym m.in. związane z różnicami kulturowymi oraz specyficznymi problemami krajów i regionów każdego z partnerów. W kolejnym etapie, w oparciu o wyniki badań i sprecyzowane zagadnienia zostanie przygotowany podręcznik, który będzie dostępny online w formacie PDF. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone warsztaty dla studentów i uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. Projekty będą miały na celu zastosowanie technik i dynamiki gier dla stymulowania zachowań różnych grup społecznych, korzystnych z perspektywy zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (Wochy), UNIVERZA V MARIBORU (Słowenia), INTEGRATED BUSINESS FACULTY PU (Republika Północnej Macedonii), VILNIAUS KOLEGIJA (Litwa), RRiF Visoka skola za financijski menadzment (Chorwacja)

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PL01-KA203-065050
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30-01-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.12.2019 r. - 31.08.2022 r. 223 700, 00 EUR dr Ewa Wójcik, Filia UE w Rybniku Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Economics, Ecology and Infrastructure at High-Speed Railways (EEIHSR)"

Projekt ma na celu wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie inżynierii kolejowej, w szczególności  w odniesieniu do kolei dużych prędkości dla uczestniczących kazachskich i rosyjskich uniwersytetów poprzez wymianę wiedzy i umiejętności między wszystkimi partnerami projektu.

Instytucja koordynująca: Technische Universität Dresden (Niemcy)

Partnerzy projektu: Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (Rosja), Ural State University of Railway Transport (Rosja), Far Eastern State Transport University (Rosja), Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, M. Auezov South Kazakhstan State University (Kazakhstan), Kazakh Academy of Transport and Communication named after M. Tynyshpayev (Kazakhstan), L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan)

Źródło finansowania Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 598817-EPP-1-2018-1DE-EPPKA2-CBHE-JP
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16-04-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
15.11.2018 r. - 14.11.2022 r. 999 565 PLN dr Rafał Otręba, Kolegium Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Empowering media professionals, teachers and teenagers to identify, prevent, and combat fake news (Fact-Checking)""

Celem projektu jest zaprojektowanie i opracowanie programu studiów magisterskich oraz podyplomowych w zakresie problematyki fake newsów. Program jest ukierunkowany na młodzież licealną, studentów oraz nauczycieli akademickich prowadzących m.in. zajęcia z edukacji medialnej  oraz zastosowania informatyki w analizie mediów społecznościowych. Projekt realizowany jest na naszej...

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PT01-KA203-060953
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-07-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.09.2019 r. – 31.08.2022 r. 425 744,00 EUR Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Experiential education. Interactive/Intensive course of European brand management (brandY)"

Celem projektu jest opracowanie materiałów dla nowoczesnego i w pełni interaktywnego programu kształcenia z zakresu zarządzania międzynarodowymi markami, w tym: a) e-book zawierający innowacyjne materiały i narzędzia dydaktyczne, a  także gotowe procedury ich wdrażania, b) podręczniki, zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich, c) platformę internetową w formie interaktywnej gry, która umożliwiać będzie dostęp do opracowanych materiałów, d) materiały promocyjne jak artykuły czy notki prasowe.
Beneficjentami projektu będą z jednej strony studenci, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.  Z drugiej strony nauczyciele akademiccy, którzy będą mogli wdrożyć gotowe nowoczesne rozwiązania w swoich kursach związanych z zarządzaniem marką. Wreszcie wszystkie instytucje zainteresowane zatrudnieniem ekspertów z zakresu zarządzania marką międzynarodową.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR (Niemcy), BUDAPESTI GAZDASAGI EGYETEM (Węgry), FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU - UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA (Hiszpania), HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (Szwajcaria), HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN HOWEST (Belgia), UNIVERSIDAD DE LEON (Hiszpania), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (Włochy), UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (Rumunia), UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (Francja)

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA203-081852
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28-09-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.09.2020 r. - 31.08.2023 r. 409 325,00 EUR dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE, Kolegium Zarządzania Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Greening Energy Market and Finance (GrEnFIn)"

Celem projektu jest zaprojektowanie innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia dla kształcenia tzw. Eksperta ds. zrównoważonej energii, odgrywającego kluczową rolę w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony środowiska i propagowania najlepszych praktyk służących zrównoważonemu rozwojowi.Projekt, którego głównymi adresatami są studenci studiów drugiego stopnia (głównie specjalności Quantitative Asset and Risk Management ARIMA) realizowany jest w ramach konsorcjum 14 podmiotów.

Oczekiwanymi rezultatami projektu jest opracowanie wspólnego innowacyjnego modułu dotyczącego zielonej energii i finansów skierowanego do studentów, a także modułu profesjonalnego służącego do szkolenia pracowników firm i ekspertów już działających na rynku pracy. Planowane są także dwie letnie szkoły, w trakcie których studenci zapoznają się z rynkiem zielonej energii, od produkcji po dystrybucję, poznają rodzaje „zielonych produktów finansowych” w celu wspierania transformacji zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.

Instytucja koordynująca:  Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Włochy)

Partnerzy projektu:   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, , Vienna University of Economics and Business (Austria), Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Niemcy), Université Paris Dauphine (Francja), Birkbeck College University Of London (Wielka Brytania), jednostka naukowa: IMPA – Institute of Pure and Applied Mathematics (Brazylia) oraz 7 przedsiębiorstw: Speed Development Consultants (Grecja), My Energia Oner SL (Hiszpania), PSE - Planet Sustainable Energy Lda (Portugalia), Tauron Polska Energia SA (Polska), Hera Trading Srl (Włochy), EGO Energy srl (Włochy) oraz Pixel (Włochy)

Źródło finansowania Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 612408-EPP-1-2019-1-EPPKA2-KA
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17-02-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.11.2019 r. - 31.10.2022 r. 997 267, 00 EUR dr hab. Ewa Dziwok, prof. UE, Kolegium Finansów Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (PIETE)"

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji własnych, a także dydaktycznych w zakresie przedsiębiorczości, wśród nauczycieli akademickich kształcących przyszłych nauczycieli różnych przedmiotów, wśród nauczycieli szkół średnich oraz studentów kierunków specjalności nauczycielskich. Projekt zakłada współpracę pomiędzy badaczami, pracującymi na uczelniach bądź wydziałach ekonomicznych jak i na wydziałach uczelni, które oferują programy kształcenia dla nauczycieli (np. pedagogika, metodyka nauczania różnych przedmiotów). W efekcie tej inter-instytucjonalnej współpracy zostaną podjęte działania, mające na celu zwiększenie kompetencji studentów różnych kierunków w zakresie przedsiębiorczości, jak i przygotowanie przyszłych nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości oraz zwiększania świadomości młodzieży w tym zakresie i propagowania postaw pro-przedsiębiorczych. Rezultatem projektu będą wytyczne przygotowane w formie kompendium wiedzy dla studentów kierunków nauczycielskich jak i czynnych zawodowo nauczycieli. W kompendium omówiona zostanie metodyka nauczania przedsiębiorczości, a także sposoby wspierania rozwoju przedsiębiorczości własnej jak i przedsiębiorczości uczniów szkół średnich. Ponadto, zostanie opracowane zestandaryzowane narzędzie pomiarowe służące do oceny kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Zarówno kompendium jak i narzędzie badawcze zostaną po zakończeniu projektu udostępnione on-line w darmowej formie dla wszystkich zainteresowanych.

Instytucja koordynująca: Univations GmbH Institute for Knowledge & Technology Transfer  at Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy)

Partnerzy projektu:  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Szeged (Węgry), UIIN University-Industry Interaction Network (Holandia), Paedagogische Hochschule Tirol (Austria), Management Center Innsbruck (Austria)

Źródło finansowania Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (Akcja 2)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-DE01-KA203-004276
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16-01-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.09.2018 r. - 31.08.2021 r. 427 348,00 EUR Prof. dr hab. Maciej Mitręga, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PL01-KA103-061529
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-07-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2019 r. - 31.05.2021 r. 407 291,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA103 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności w uczelniach partnerskich.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii (stypendia rządu szwajcarskiego)

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA103-078062
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21-08-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2020 r. - 31.05.2022 r. 449 890,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2018/2019"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG)

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  University of Agriculture in Tirana (Albania), Baku Business University (Azerbejdżan), University in...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA107-048733
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20-08-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2018 r. - 31.05.2021 r. 59 575,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG) .

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  University of Agriculture in Tirana (Albania), Baku Business University (Azerbejdżan), Federal...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-PL01-KA107-062771
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-08-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.08.2019 r. - 31.07.2022 r. 87 085,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ "Projekt mobilności w ramach programu Erasmus + KA107 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym realizowanie mobilności z uczelniami z tzw. krajów partnerskich (obejmujących kraje spoza Unii Europejskiej i EOG) .

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  University of Agriculture in Tirana (Albania), Baku Business University (Azerbejdżan), Federal...

Źródło finansowania Program Erasmus+ (Akcja 1)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-PL01-KA107-079455
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10-11-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.08.2020 r. - 31.07.2023 r. 177 860,00 EUR Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnej

W świetle dotychczasowej ewolucji podejścia do kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego rozwinięcie metodyki szacowania wymiaru fraktalnego jawi się właściwie jako nieuchronna konieczność. Dogłębne poznanie natury procesów zachodzących na rynku finansowym wymaga znajomości ich charakterystyk ilościowych. Opis ów, mając na względzie koncepcje modelowania fraktalnego (nabierające niekiedy wręcz cech nowego paradygmatu w nauce finansów), nie może być kompletny bez określenia własności fraktalnych badanych procesów. Tym samym badania mające koncentrować się na zgłębianiu fraktalnej natury wielkości opisujących rozmaite instrumenty finansowe, są w istocie rzeczy niemożliwe do przeprowadzenia bez odpowiedniego zaplecza metodycznego. Opisywane działanie ma za zadanie pokonanie owej przeszkody. Jego celem naukowym jest określenie, czy zasadnicza idea przyświecająca konstrukcji metod szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych – metody segmentowo-wariacyjnej oraz metody podziału pola – umożliwia wprowadzenie korekt skutkujących otrzymywaniem oszacowań w znaczącym stopniu poprawniej oddających rzeczywisty wymiar fraktalny oraz cechujących się większą stabilnością.

Instytucja koordynująca: NCN

Partnerzy projektu: -

Źródło finansowania NCN Miniatura 4
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020/04/X/HS4/00051
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. - 30.09.2021 r. 16 767 PLN dr Rafał Buła, Kolegium Finansów Biuro Badań i Projektów Naukowych

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki "Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism"

Tematem przewodnim projektu jest problem narastającego eurosceptycyzmu, tj. ujawniającej się z mniejszym lub większym natężeniem niechęci wobec głębszej integracji politycznej i gospodarczej w ramach struktur Unii Europejskiej. Zjawisko to można coraz wyraźniej obserwować w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które paradoksalnie należą do grupy największych beneficjentów członkostwa w Unii Europejskiej. Naszym celem jest podjęcie próby przeciwdziałania tendencjom eurosceptycznym poprzez wskazanie na obszary potencjalnej współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach procesów koncepcyjnych i decyzyjnych prowadzonych w każdym z tych krajów oraz w administracji unijnej. Należy również poszerzać świadomość społeczną odnośnie naszych korzyści wynikających z pozostawania częścią europejskiej wspólnoty, a także zagrożeń związanych z opuszczeniem Unii i procesami dezintegracyjnymi toczących się w ramach samego ugrupowania. Projekt ma na celu omówienie powyższych zagadnień w międzynarodowym środowisku akademickim wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Projekt obejmie następujące wydarzenia:
– cztery warsztaty studenckie i wykłady otwarte z zaproszonymi prelegentami na wszystkich uczelniach partnerskich,
– konferencję naukową w 2022 roku podsumowująca wyniki projektu,
– organizację konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską podejmującą zagadnienie pozycji państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.

Ponadto w wyniku warsztatów dla studentów zostaną opracowane cztery tematyczne dokumenty strategiczne (tzw. policy papers) skierowane do potencjalnych interesariuszy projektu.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie

 

 

Źródło finansowania Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: #22020387
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11-09-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
1.10.2020 r. – 31.01.2023 r. 32 970,00 EUR dr hab. Sławomir Czech, prof. UE, Kolegium Zarządzania Katedra Ekonomii Politycznej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki + "Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia"

Nowoczesne technologie oparte na koncepcji Przemysł 4.0 zmieniają otoczenie biznesowe. Potencjał tych zmian może być szczególnie odczuwalny w tak istotnym, dla praktycznie każdej gospodarki, sektorze MŚP. Otwiera to nowe pole badań i możliwości kontynuowania i wzmacniania współpracy akademickiej między instytucjami partnerskimi w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Serbii.

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań ankietowych wśród przedsiębiorstw sektora MŚP we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, w celu identyfikacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz barier i zachęt w kierunku wdrażania w tych przedsiębiorstwach technologii powiązanych z Przemysłem 4.0.

Efektem finalnym projektu będzie opracowanie niewielkiej, ale praktycznej aplikacji, dostosowanej do potrzeb decydentów w MŚP”. Będzie on przeznaczony dla MŚP, które chcą przyjąć i wykorzystać transformację cyfrową w swojej działalności biznesowej.

Instytucja koordynująca: University of Belgrade, Technical faculty in Bor

Partnerzy projektu: University of Economics in Katowice, Polska; The University of Ss. Cyril and Methodius, Czechy; Tomas Bata University in Zlin, Słowacja; Obuda University, Węgry

Strona Projektu będzie aktualizowana w trakcie trwania kolejnych etapów projektu


Źródło finansowania Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 22110036
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09-06-2021
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2021r. - 31.03.2022 r. 9933,00 EUR Dr Aleksandra Szewieczek, Kolegium Finansów Katedra Rachunkowości

NCN "Identyfikacja determinant i skutków porażek przedsiębiorców społecznych"

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie odnoszą się do identyfikacji determinant i skutków porażek przedsiębiorców społecznych oraz opracowania ich klasyfikacji.

Instytucja koordynująca: -

Partnerzy projektu: -

Źródło finansowania MINIATURA; edycja 2
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018/02/X/HS4/01156
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19-10-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
02.11.2018 r. – 19.12.2020 r. Obecnie działanie naukowe jest zawieszone 37 598,00 PLN dr Martyna Wronka-Pośpiech Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Kształtowanie emergencji łańcucha dostaw za pomocą technologii Blockchain. Implikacje dla renty sieciowej w przechodnich triadach sfery usług"

Celem naukowym projektu badawczego jest identyfikacja wpływu technologii blockchain na emergencję łańcucha dostaw i ich oddziaływanie na rentę sieciową w przechodnich triadach sfery usług. Projekt badawczy osadzono na trzech fundamentalnych filarach: koncepcji emergencji łańcucha dostaw, technologii blockchain oraz rencie sieciowej w sensie Colemana. Kombinacja tych trzech filarów umożliwiła sformułowanie podstaw teoretycznych służących stworzeniu koncepcji, która następnie zostanie poddana analizie i weryfikacji empirycznej. Badanie empiryczne projektu zostanie przeprowadzone w przechodnich triadach sfery usług funkcjonujących w europejskich łańcuchach dostaw. Otrzymane dane posłużą estymacji modeli badawczych. Syntetycznym rezultatem badań będzie sformułowanie koncepcji teoretycznej, dowiedzionej empirycznie, która pokazuje wpływ technologii blockchain na emergencję łańcucha dostaw, przyczyniając się tym samym do uzyskania wyższej renty sieciowej w sensie Colemana w przechodnich triadach sfery usług.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: UE Wrocław, Arizona State University, WP Carey School of Business

Źródło finansowania OPUS; edycja 18
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019/35/B/HS4/00056
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13-08-2022
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
09.07.2020 r. - 08.07.2024 r. 501 600,00 PLN dr hab. Artur Świerczek, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych"

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie odnoszą się do identyfikacji motywów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze sztuk performatywnych na przykładzie teatrów oraz festiwali teatralnych.

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie odnoszą się do identyfikacji motywów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze sztuk performatywnych na przykładzie teatrów oraz...

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 13
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/25/N/HS4/00828
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-02-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
06.02.2018 r. - 05.02.2021 r. (przedłużony o dwa lata, tj. do 05.02.2023 r.) 135 288,00 PLN mgr Dagmara Magdalena Wójcik, Kolegium Zarządzania Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Postawy i wartości w procesie wyboru środka transportu w podróżach obligatoryjnych"

Celem projektu badawczego jest rozpoznanie powiązań pomiędzy postawami, wartościami oraz branymi pod uwagę informacjami, którymi kierują się respondenci a ich zachowaniami transportowymi.

Instytucja koordynująca: -

Partnerzy projektu: -

Źródło finansowania MINIATURA; edycja 3
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019/03/X/HS4/02137
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 04-12-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
18.02.2019 r. - 16.06.2021 r. 42 900,00 PLN dr Anna Urbanek Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej - kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych"

Celem projektu jest określenie znaczenia relacji społecznych dla innowacyjności organizacyjnej, osiąganej dzięki współpracy międzyorganizacyjnej (ale także niezależnie od niej) w wybranych sektorach kreatywnych (turystyczny, gier komputerowych i wideo, sztuk performatywnych, samorządowe instytucje kultury – muzea).

Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/01051
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29-06-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
29.06.2018 r. - 28.06.2021 r. 491 219 PLN dr hab. Katarzyna Czernek, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Wprowadzanie marek do wirtualnych światów gier komputerowych jako forma angażowania klienta"

Powszechność Internetu i mediów społecznościowych, takich jak blogi czy portale społecznościowe typu Facebook, pozwala sprzedawcom angażować klientów w generowanie treści. Przykładem jest modyfikowanie gier, nazywane przez praktyków „modowaniem”. Modyfikowanie lub modowanie gry to proces zmiany, dodawania lub usuwania kodu gry (z inicjatywy użytkowników gry), który wpływa na...

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 17
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019/33/N/HS4/01530
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 04-02-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
04.02.2020 r. - 04.02.2022 r. 115 830,00 PLN mgr Magdalena Hofman-Kohlmeyer, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Wpływ motywów zakupowych, preferencji dotyczących kanałów handlu oraz technologii cross-channel na zachowania cross-channel - analiza porównawcza między Niemcami a Polską"

Niniejszy projekt analizuje zachowania konsumentów w kanałach online (sklepy internetowe) i offline (sklepy stacjonarne) na dwóch rynkach, niemieckim i polskim, które są podobne pod względem kulturowym, ale różnią się poziomem dojrzałości rynku. Niemcy są największą gospodarką w Europie Zachodniej, podczas gdy Polska jest największą gospodarką wśród krajów wschodzących Europy Środkowej. Projekt ma na celu wyjaśnienie problematyki zachowań cross-channel oraz wykorzystania technologii cross-channel na dwóch rynkach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Termin „zachowanie cross-channel” odnosi się do sytuacji kiedy klienci korzystają z różnych kanałów na poszczególnych etapach procesu zakupowego: etapie poszukiwania informacji, etapie zakupu oraz etapie pozakupowym. Na przykład, klienci często wyszukują w Internecie informacje o cenach, ale kupują produkty offline (w sklepie) i oczekują, że cena produktu oferowanego przez sprzedawcę detalicznego będzie odpowiadała cenie internetowej. Inni klienci idą do sklepu, oglądają i dotykają produkt, rozmawiają z pracownikami obsługi, ale dokonują zakupu później, przez Internet, po niższej cenie. W projekcie takie zachowania zostaną wyjaśnione poprzez analizę motywów zakupów. W zależności od tego, jak dużą wagę konsumenci przywiązują do poszukiwania informacji, asortymentu, wygody, ceny, natychmiastowego posiadania, interakcji społecznej i doświadczenia zakupowego wybierają oni różne kanały na etapie poszukiwania, zakupu oraz pozakupowym. W projekcie założono również, że motywy zakupów różnią się zależnie od poziomu rozwoju rynku; np. w krajach wschodzących klienci mogą przywiązywać większą wagę do ceny, natomiast w krajach rozwiniętych mogą bardziej cenić doświadczenie zakupowe. Są to tylko przykładowe atrybuty kanałów, wybrane spośród wielu innych zawartych w naszych badaniach. Zachowania cross-channel radykalnie wpływają na krajobraz handlu detalicznego. Niektórzy tradycyjni sprzedawcy offline ponoszą szkody na skutek spadku sprzedaży oraz presji cenowej, podczas gdy inni aktywnie rozwijają sprzedaż internetową oraz wprowadzają technologie cross-channel aby zaoferować klientom całościowe doświadczenie zakupowe. Przykładem takiej technologii jest usługa „click & collect”, dzięki której klienci mogą kupić produkt przez Internet i odebrać go w sklepie. Innym przykładem jest „extended shelf”, gdzie sprzedawcy offline rozszerzają swój asortyment poprzez zastosowanie wielu urządzeń, pozwalających na dokonanie zamówienia w sklepie tradycyjnym poprzez wykorzystanie Internetu (online). Ponadto sprzedawcy detaliczni zajmujący się dotychczas wyłącznie sprzedażą internetową zaczęli otwierać tradycyjne sklepy aby zaoferować całościowe doświadczenie cross-channel. Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie klientów korzystających z różnych kanałów handlu we własnych kanałach sprzedawców detalicznych. Zachowania cross-channel mają ogromne znaczenie, jednak tylko nieliczne badania zajmują się tym zjawiskiem dlatego celem naszego projektu jest wypełnienie istniejącej luki badawczej. Opracowujemy szczegółowe hipotezy dotyczące związków między motywami zakupów, preferencjami kanałów, akceptacją technologii cross-channel i zachowaniami cross-channel konsumentów (zob. opis projektu). Przyjmujemy, że rozwój rynku i cechy grup produktów mają wpływ na te elementy i relacje między nimi. Weryfikujemy hipotezy, prowadząc szeroko zakrojone badania z gromadzeniem danych pierwotnych w Niemczech i Polsce. Badania jakościowe z udziałem konsumentów i menedżerów poprzedzają badanie ilościowe. Uzyskane dane jakościowe analizowane będą wykorzystując metodę analizy treści. Do analizy danych o charakterze ilościowym zastosujemy szeroki zakres metod statystycznych. Wyniki mogą pomóc detalistom poprzez stymulowanie pozytywnych form zachowań między kanałowych poprzez ukierunkowane wspieranie technologii cross-channel. W ten sposób mogą zredukować negatywne formy zachowań wielokanałowych, takich jak showrooming. Na poziomie społecznym wyniki projektu mogą przyczynić się do spowolnienia zamykania klasycznych sklepów detalicznych. W projekcie zachowania cross-channel nabierają wymiaru międzynarodowego ponieważ analizowane są na dwóch rynkach o różnym poziomie rozwoju. Ważne jest nie tylko zrozumienie różnic w zachowaniach crosschannel pomiędzy poszczególnymi krajami, ale również prognozowanie ewentualnych zmian w tych zachowaniach wraz z postępującym rozwojem rynku. Ponadto oba kraje odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej: Niemcy jako największa gospodarka Europy Zachodniej, a Polska jako największa gospodarka wśród krajów regionu Europy Środkowej.

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu: Prof. Dr. hab. Stephan Zielke, Walbusch Chair of Multi-Channel-Management, Schumpeter School of Business and Economics, University of Wuppertal

 

 

Źródło finansowania BEETHOVEN CLASSIC; edycja 3
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018/31/G/HS4/00858
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28-08-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
28.08.2020 r. – 27.08.2023 r. 297 767,00 PLN dr hab. Marcin Komor, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk"

Projekt ma na celu wypełnienie istniejącej w piśmiennictwie naukowym luki badawczej, którą można ująć w pytaniu: jakie znaczenie dla wyników indywidualnych mają praktyki zarządzania talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych. Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie w projekcie łączy się teorię zarządzania zasobami ludzkimi z teorią pozytywnej nauki o...

Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 16
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2018/31/N/HS4/03936
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-07-2022
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
28.06.2019 r. - 27.06.2021 r. 123 682,00 PLN mgr Daniel Gajda, Kolegium Zarządzania Biuro Badań i Projektów Naukowych

NCN "Znaczenie przywództwa pozytywnego we wspieraniu przedsiębiorczych zachowań pracowników i organizacji"

Ogólnym celem projektu jest ustalenie, w jaki sposób przywództwo pozytywne wpływa na przedsiębiorczość organizacyjną. Główne pytanie badawcze brzmi: Czy pozytywny styl przywództwa jest właściwy dla tworzenia i utrzymywania przedsiębiorczości organizacyjnej? Co jednak dokładnie rozumiemy pod pojęciem przywództwa pozytywnego? W naukach o zarządzaniu zostały zidentyfikowane różne...

Źródło finansowania OPUS; edycja 14
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/27/B/HS4/02172
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26-07-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
26.07.2018 r. - 25.07.2021 r. 376 320,00 PLN dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE Biuro Badań i Projektów Naukowych

PO WER "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym:

  • studentów w ramach nowo tworzonych kierunków studiów: stacjonarnych, prowadzonych w języku angielskim „E-comerce” oraz niestacjonarnych: „Rachunkowość i podatki” i „Bezpieczeństwo wewnętrzne”;
  • studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska, Logistyka, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach ECDL (standard i advanced), udział w wykładach ekspertów zewnętrznych, udział w zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje komunikacyjno-analityczne oraz szkoleniach z języka branżowego, ponadto udział w dodatkowych zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz w wizytach studyjnych i pracodawców;
  • studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska, Logistyka, Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w stażach u pracodawców;
  • nauczycieli akademickich Uniwersytetu poprzez udział w krajowych i zagranicznych stażach dydaktycznych;
  • kadry administracyjnej Uniwersytetu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach podnoszących kompetencje miękkie i twarde, udział w studiach podyplomowych

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  -

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23-03-2018
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2018 r. - 30.09.2022 r. 5 130 835,40 PLN Małgorzata Majeranowska – Zastępca Kanclerza
Więcej informacji

PO WER "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2019/2020"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2019-1-POWER-HE-061529
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14-08-2019
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2019 r. - 31.05.2021 r. 51 490,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

PO WER "Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 2020/2021"

Projekt umożliwia studentom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentom z przyznanym stypendium socjalnym realizację mobilności w uczelniach partnerskich (wyjazdy na studia i praktyki).

Instytucja koordynująca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Partnerzy projektu:  uczelnie partnerskie z 28 państw Unii Europejskiej oraz z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii,...

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2020-1-POWER-HE-078062
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19-08-2020
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.06.2020 r. - 31.05.2022 r. 86 020,00 PLN Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej

UE Horyzont 2020 "Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy. (Acronim Eco-Bot)"

Projekt eco-bot związany jest z kształtowaniem indywidualnego modelu zachowań konsumentów energii, opartego na założeniach ekonomii behawioralnej a także wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne. Celem Eco-Bot jest stworzenie spersonalizowanego wirtualnego asystenta energii który będzie dostarczać informacje konsumentom na temat ich codziennego zużycia energii. Asystent ten będzie również doradzał użytkownikom w jaki sposób efektywnie zarządzać energią w środowisku domowym oraz w przedsiębiorstwie. Komunikacja z klientem Eco-bot będzie się odbywała w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia typu chat-bot. Funkcjonalność „chat-bota” będzie polegała na interakcji z użytkownikiem końcowym umożliwiającej płynną komunikację w bardziej naturalny i wielowymiarowy sposób niż np. tradycyjna aplikacja mobilna, angażując przy tym konsumenta do zachowań proekologicznych. Rozwiązanie to będzie uwzględniać postęp w zakresie najnowszych technologii, takich jak: przetwarzanie języka naturalnego, zaawansowane przetwarzanie sygnałów (dezagregacja energii) i wielowymiarowe modelowanie behawioralne. Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odpowiedzialny jest za stworzenie modelu klasyfikacyjnego, który rozpoznaje typ behawioralny użytkownika i na tej podstawie kieruje do danej osoby spersonalizowane rekomendacje, które pozwolą na ograniczenie i oszczędzanie energii.

Instytucja koordynująca: RiSA Gmbh - – Koordynator Projektu (Niemcy)

 

Partnerzy projektu: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska), University of Strathclyde (Wielka Brytania), Adelphi research gemeinnützige GmbH (Niemcy), Plegma Labs S.A. (Grecja), Environmental Reliability & Risk Analysis (Grecja), Estabanell y Pahisa Energia, S.A. (Hiszpania), SEnerCon GmbH (Niemcy), DEXMA Sensors S.L (Hiszpania)

 

 

Źródło finansowania Program UE Horyzont 2020 ogłoszenie EE-07-2016-2017 (ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 – Behavioral change toward energy efficiency through ICT.)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 767625
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01-10-2017
Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2017 r. - 30.04.2021 r. 2 521 566,10 EUR (170 937,5 EUR – Polska) dr Sylwia Słupik, Kolegium Ekonomii Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
Dołącz do nas

Nasi partnerzy